Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc địa

Được đăng lên bởi Ho Vo Trong Hieu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bμi tËp
1.TÝnh to¸n ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ ®iÓm vμ ®−êng th¼ng trªn mÆt ®Êt
Bμi 1

A
Cho gãc ®Þnh h−íng αAB= 135 52' , täa
β
®é ®iÓm B(245.50m ; 312.56m), gãc b»ng β = 980 05'
vμ ®é dμi c¹nh BM lμ dBM = 76.25m.
H·y x¸c ®Þnh täa ®é ®iÓm M(xM,yM)?
B
0

dBM

M

dBM

M

Bμi 2

A
BiÕt täa ®é ®iÓm A(450.75m ; 215.00m),
B(204.65m ; 424.10m) gãc b»ng bªn ph¶i β =650 18'.6
B
vμ ®é dμi c¹nh BM lμ dBM = 163.25m.
H·y x¸c ®Þnh täa ®é ®iÓm M(xM,yM)?
β
2.Bμi tËp b¶n ®å ®Þa h×nh
Bμi 1

VÏ ®−êng ®ång møc cña 1 khu vùc mÆt ®Êt cã kÝch th−íc
55x75, tû lÖ 1:500, kho¶ng cao ®Òu hc® = 0.5m.

7.80

9.20

6.15
7.60

8.00

7.45

5.10

Trªn c¬ së b¶n ®å ®Þa h×nh nμy x¸c ®Þnh ®é dμi thùc tÕ cña
c¹nh cã ®é dμi ®o ®−îc trªn b¶n ®å lμ S = 76.5mm
1

Bμi 2
VÏ ®−êng ®ång møc cña 1 khu vùc mÆt ®Êt cã kÝch th−íc
35x50, tû lÖ 1:500 kho¶ng cao ®Òu hc®= 10m

48x35

23x20

6x15
50x25

52x20

38x60

45x10

Trªn c¬ së b¶n ®å ®Þa h×nh nμy h·y x¸c ®Þnh ®é dèc cña mÆt ®Êt
biÕt kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a 2 ®−êng ®ång møc kÒ nhau lμ S
= 5mm.
3.Xö lý vμ ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c kÕt qu¶ ®o
Bμi 1
Cho kÕt qu¶ ®o 6 lÇn cña 1 gãc b»ng nh− sau: β1= 74034'.6;
β3= 74034'.7; β4= 74034'.5; β5= 74034'.8; β6=
β2= 74034'.5;
74034'.7
H·y: TÝnh trÞ x¸c suÊt nhÊt β = ?
TÝnh sai sè trung ph−¬ng c¸c kÕt qu¶ ®o m = ?
TÝnh sai sè trung ph−¬ng trÞ x¸c suÊt nhÊt M = ?

2

Bμi 2
Cho kÕt qu¶ ®o 7 lÇn cña mét ®o¹n th¼ng nh− sau: L1 =
150.426m; L2 = 150.432m; L3 = 150.419m; L4 = 150.423m; L5 =
150.429m; L6 = 150.430m;
L7 = 150.421m
H·y: TÝnh trÞ x¸c suÊt nhÊt L =?
TÝnh sai sè trung ph−¬ng c¸c kÕt qu¶ ®o m = ?
TÝnh sai sè trung ph−¬ng trÞ x¸c suÊt nhÊt M =?
1
TÝnh sai sè trung ph−¬ng t−¬ng ®èi cña kÕt qu¶ ®o

T

=?
Bμi 3

A

§o gãc b»ng ph−¬ng ph¸p ®o cung víi m¸y T100.
§Æt m¸y t¹i O ng¾m vÒ 2 h−íng A vμ B, ®o ë 2 vÞ trÝ bμn
O
®é ®−îc kÕt qu¶ sau:
ThuËn( bμn ®é tr¸i ): 00 10'.0; 670 25'.3
§¶o( bμn ®é ph¶i ): 1800 10'.1; 2470 25'.5
B
H·y: TÝnh gi¸ trÞ gãc b»ng ë mçi nöa vßng ®o tr¸i vμ ph¶i
TÝnh gi¸ trÞ gãc b»ng cña 1 vßng ®o
BiÕt sai sè ®äc sè trªn bμn ®é ngang lμ ± 10" tÝnh ®é
chÝnh x¸c ®o gãc nÕu ®o 3 vßng ( c¸c nguån sai sè kh¸c coi nh−
kh«ng cã ).

3

Bμi 4
Hoμn thiÖn sæ ®o gãc b»ng theo ph−¬ng ph¸p ®o toμn vßng
Tr¹
m
®o

§iÓm
ng¾m

Sè ®äc
tr¸i

A
B

600 22'.3

C

O

00 10'.0

1300
43'.6
1930
17'.4
0
0 10'.2

D
A

Sè ®äc
ph¶i

2C

Trung
b×nh
h−íng

TB h−íng
qui vÒ 0

1800
10'.2
2400
22'.5
3100
43'.8
0
13 17'.7
1800
10'.3

Bμi 5
TÝnh chiÒu cao AB vμ sai sè trung ph−¬ng cña nã víi s¬ ®å
B
vμ kÕt qu¶ ®o sau ®©y:
SM = 60.42m ± 0.10...
1
Bμi tËp
1.TÝnh to¸n ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ ®iÓm vμ ®êng th¼ng trªn mÆt ®Êt
Bμi 1
Cho gãc ®Þnh híng αAB= 135
0
52' , täa
®é ®iÓm B(245.50m ; 312.56m), gãc b»ng β = 98
0
05'
vμ ®é dμi c¹nh BM lμ d
BM
= 76.25m.
H·y x¸c ®Þnh täa ®é ®iÓm M(x
M
,y
M
)?
Bμi 2
BiÕt täa ®é ®iÓm A(450.75m ; 215.00m),
B(204.65m ; 424.10m) gãc b»ng bªn ph¶i β =65
0
18'.6
vμ ®é dμi c¹nh BM lμ d
BM
= 163.25m.
H·y x¸c ®Þnh täa ®é ®iÓm M(x
M
,y
M
)?
2.Bμi tËp b¶n ®å ®Þa h×nh
Bμi 1
VÏ ®êng ®ång møc cña 1 khu vùc mÆt ®Êt cã kÝch thíc
55x75, tû lÖ 1:500, kho¶ng cao ®Òu h
= 0.5m.
Trªn c¬ së b¶n ®å ®Þa h×nh nμy x¸c ®Þnh ®é dμi thùc tÕ cña
c¹nh cã ®é dμi ®o ®îc trªn b¶n ®å lμ S = 76.5mm
β
A
B
M
d
BM
β
A
B
M
d
BM
9.20
7.60
5.10
6.15
7.80
8.00
7.45
Bài tập trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc địa - Người đăng: Ho Vo Trong Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập trắc địa 9 10 971