Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập và giải thuế

Được đăng lên bởi Nguyễn Phương Quỳnh
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 2667 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
Chủ biên: T.S Nguyễn Kim Quyến
T.S Lê Quang Cường
Đặng Thị Bạch Vân

BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
THUẾ

1

LỜI NÓI ĐẦU

Quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy ở bậc đại học lấy người học làm trung tâm là quá trình
sinh viên thay đổi phương pháp học tập của mình từ thụ động sang chủ động, tự học là chính. Nhằm đáp ứng
nhu cầu tự học của sinh viên và để gắng kết giữa luật thuế với với thực tiễn, bộ môn Thuế – Khoa Tài Chính
Nhà Nước đã tổ chức biên soạn tài liệu “Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm môn Thuế”. Tài liệu này hệ thống
hóa bài tập, câu hỏi trắc nghiệm theo từng sắc thuế phổ biến ở Việt Nam giúp người đọc dễ theo dõi.
Tham gia biên soạn tài liệu này gồm có:
- Tiến sỹ Nguyễn Kim Quyến, chủ biên.
- Tiến sỹ Lê Quang Cường, thành viên.
- Cử nhân Đặng Thị Bạch Vân, thành viên.
Hệ thống chính sách thuế của Việt Nam đang trong quá trình cải cách nên thường thay đổi, vì vậy
trong quá trình biên soạn sẽ khó tránh khỏi thiếu sót. Tập thể tác giả kính mong nhận được ý kiến đóng góp
quý báo của bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.
Đóng góp ý kiến vui lòng gửi về địa chỉ: kimquyen@.ueh.edu.vn
Tập thể tác giả

2

Mục lục

Lời nói đầu

Phần I: Bài tập tự luận
- Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu

5
6

- Thuế Tiêu thụ đặc biệt

18

- Thuế Giá trị gia tăng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm

31
60
145

- Tổng quan về thuế

145

- Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu

149

- Thuế Tiêu thụ đặc biệt

173

- Thuế Giá trị gia tăng

195

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp

258

- Thuế Thu nhập cá nhân

315

3

PHẦN I
BÀI TẬP TỰ LUẬN

THUẾ XUẤT KHẨU
THUẾ NHẬP KHẨU

Bài tập 1: Trích tài liệu của doanh nghiệp xuất nhập khẩu X, trong tháng có tình hình sau:
I. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU:
1. Xuất khẩu 50.000 SP C, giá bán tại cửa khẩu nhập theo hóa đơn thương mại và hợp đồng mua bán
ngoại thương là 79,2 USD/SP (giá CIF), I & F chiếm 10% giá FOB.
2. Nhận xuất khẩu ủy thác 50.000 SP D, giá bán tại cửa khẩu xuất theo hóa đơn thương mại và hợp đồng
mua bán ngoại thương là 60 USD/SP (giá FOB), hoa hồng xuất khẩu ủy thác là 2% trên giá bán.
3. Xuất khẩu 10.000 SP C cho một doanh nghiệp trong khu chế xuất để doanh nghiệp này dùng làm
nguyên liệu sản xuất, giá bán theo hóa đơn thương mại và hợp đồng mua bán ngoại thương tại cửa khẩu khu
chế xuất 20 USD/SP.
II. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU:
1. Nhập khẩu 80.000 SP A, giá mua tại cửa khẩu xuất theo hóa đơn thương mại và hợp đồng mua bán
ngoại thương là 30 USD/SP (giá FOB), I & F...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.HCM
KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯC
Ch biên: T.S Nguyn Kim Quyến
T.S Lê Quang Cường
Đặng Th Bch Vân
BÀI TP VÀ CÂU HI TRC NGHIM
THU
Bài tập và giải thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập và giải thuế - Người đăng: Nguyễn Phương Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Bài tập và giải thuế 9 10 14