Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch - Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Bờm
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THU HOẠCH

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhóm 3

Câu hỏi:
Những đặc trưng, bản
chất của chủ nghĩa xã
hội trong tư tưởng Hồ Chí
Minh. Từ đó rút ra tính ưu
việt của chủ nghĩa xã hội
so với các chế độ khác.

Danh
sách
sinh
viên

Hoàng Lê Hương Hà
Dương Kiều Nga
Hoàng Hoàng Linh Sang
Lê Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Anh Thư
Dương Tường Vy
Phan Khoai
Lê Đức Tiến
Phan Hữu Nguyên
Nguyễn Văn Nhật Vũ
Nguyễn Vũ Quốc
Lê Đình Phi

Nội dung
1.Đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội
theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin
2.Đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội
theo tư tưởng Hồ Chí Minh
3.Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội so với các chế độ khác

Định hướng phát triển của Cách mạng Việt Nam đã được
khẳng định ngay tĐ
ừịnh
đầuhướ
nhữ
nămtri20
ế kỷ m
XX
khiViệt
ngngphát
ểnccủủaath
Cách
ạng
Nguyễn Ái QuNam
ốc tìm
y con
giảngay
i phóng
tộcững
theo
đãthđấượ
c khđ
ẳườ
ng ng
định
từ đdân
ầu nh
năm
con đường củ20
a cách
mạ
n. Nguy
Độc lễ
ậnp Ái
dân
ắn th
liềấny với
của th
ếng
kỷvô
XXsả
khi
Qutộốcc gtìm
chủ nghĩa xã con
hội là
mụ
c tiêu
ủa cách
Việt con
Namđườ
đồng
ng
đườ
ng
giải cphóng
dânmtạộng
c theo
thời cũng là nộ
i dung
cốm
tạ
lõingcủvô
aT
ưn.
tưở
ng
củ
a cách
sả
Độ
c lH
ậồ
p Chí
dân Minh.
tộc gắVì
n livềậny,
sau thắng lợi cvủ
cách
mạng
dựm
ngạng
đất
ớa
i ch
ủ nghĩa
xãgihảội iphóng
là mụcdân
tiêutộcc,
ủaxây
cách
nước theo conViđệườ
ng củ
chủthnghĩa
xãlàhộ
i là
logiccphát
t Nam
đaồng
ời cũng
nộ
i dung
ốt lõitricể
ủna
tất yếu của cách
ạng
ng H
ViồệtChí
Nam.
Tư tm
ưở
Minh. Vì vậy, sau thắng lợi của
Vậy, chủ nghĩa
hộgi
i là
ư thếdân
nào?
Bảxây
n chdấựtng
ra đsao?
Vàc
cách mxã
ạng
ảinh
phóng
tộc,
ất nướ
có gì hay hơn,theo
ưu vicon
ệt hđơườ
n nh
ộ khác
tịch phát
Hồ
ngữcng
ủa ch
chếủ đnghĩa
xãmà
hộCh
i làủlogic
Chí Minh lại sáng
cho con
đườ
giải phóng dân
triểnsu
tấốt tych
ếuọcnủnó
a cách
mạng
Ving
ệt Nam.
tộc và xây dựng đV
ấậ
tn
y,ướ
chcủta?
nghĩa xã hội là như thế nào? Bản
chất ra sao? Và có gì hay hơn, ưu việt hơn những
chế độ khác mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại sáng
suốt chọn nó cho con đường giải phóng dân tộc
và xây dựng đất nước ta?

Chính trị
Chủ
nghĩa
Mác
Lênin

Xóa bỏ từng bước chế độ tư hữu
tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ
sở hữu công cộng để giải phóng
cho sức sản xuất xã hội phát triển.
Sau khi đã đạt được những đặc
trưng bản chất, khi giai cấp không
còn nữa thì chức năng chính trị của
Nhà nước sẽ dần dần tiêu vong…

Kinh tế
Chủ
nghĩa
Mác
Lênin

- Có một nền đại công nghiêp cơ khí với
trình độ khoa học và công nghệ hiện đại
có khả năng cải tạo nông nghiệp, tạo ra
năng suất...
BÀI THU HO CH
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhóm 3
Bài thu hoạch - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Bờm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài thu hoạch - Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 817