Ktl-icon-tai-lieu

bài tiểu luận đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyen Dinh Tung
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 5577 lần   |   Lượt tải: 27 lần
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .......................................................................................... 1
LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................... 2
TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .................................................................................................. 2

I.

II. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................................... 3
1.

Mục đích nghiên cứu.................................................................................................................... 3

2.

Yêu cầu của đề tài ........................................................................................................................ 3

III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ......................................................................................................... 4
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................................... 4
V.

PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................................................................... 4

VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................................................................. 5

NỘI DUNG TIỂU LUẬN........................................................................ 6
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐẢNG.......................... 6

I.
1.

Khái niệm văn hóa ....................................................................................................................... 6

2.

Thời kỳ trước đổi mới .................................................................................................................. 7

2.1. Quá trình nhận thức và quan điểm chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa .......... 7
2.2. Đánh giá chung ............................................................................................................................ 10
3.

Trong thời kỳ đổi mới ................................................................................................................ 12

3.1. Quá trình đổi mới tư duy .............................................................................................................. 12
3.2. Quan điểm chỉ đạo và chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa ................. 14
3.3. Đánh giá chung .....................................................................
MC LC
LI CẢM ƠN .......................................................................................... 1
LI M ĐẦU .......................................................................................... 2
I. TÍNH CP THIT CỦA ĐỀ TÀI .................................................................................................. 2
II. MỤC ĐÍCH-YÊU CU CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................................... 3
1. Mục đích nghiên cứu .................................................................................................................... 3
2. Yêu cu của đề tài ........................................................................................................................ 3
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CU ......................................................................................................... 4
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................................... 4
V. PHM VI NGHIÊN CU ............................................................................................................... 4
VI. KT QU NGHIÊN CU .............................................................................................................. 5
NI DUNG TIU LUN ........................................................................ 6
I. ĐƯỜNG LI XÂY DNG VÀ PHÁT TRIN NN VĂN HÓA CỦA ĐẢNG .......................... 6
1. Khái niệm văn hóa ....................................................................................................................... 6
2. Thi k trước đổi mi .................................................................................................................. 7
2.1. Quá trình nhn thức và quan điểm ch trương của Đảng v xây dng, phát triển văn hóa .......... 7
2.2. Đánh giá chung ............................................................................................................................ 10
3. Trong thi k đổi mi ................................................................................................................ 12
3.1. Quá trình đổi mới tư duy .............................................................................................................. 12
3.2. Quan điểm ch đạo và ch trương của Đảng v xây dng và phát trin nền văn hóa ................. 14
3.3. Đánh giá chung ............................................................................................................................ 16
II. QUÁ TRÌNH NHN THỨC VÀ ĐƯỜNG LIGII QUYT CÁC VẤN ĐỀ HI CA
ĐẢNG ...................................................................................................................................................... 17
1. V trí vai trò ca chính sách xã hi ........................................................................................... 17
2. Quan h gia chính sách xã hi và chính sách kinh tế ........................................................... 17
3. Thi k trước đổi mi ................................................................................................................ 18
3.1. Ch trương của Đảng v gii quyết các vấn đề xã hi ................................................................ 18
3.2. Đánh giá chung ............................................................................................................................ 19
4. Thi k đổi mi .......................................................................................................................... 20
4.1. Quá trình đổi mới tư duy về xây dng và phát trin nền văn hoá ................................................ 20
4.2. Quan điểm ch đạo và ch trương vềy dng và phát trin nền văn hoá ................................. 22
bài tiểu luận đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tiểu luận đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: Nguyen Dinh Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
bài tiểu luận đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 194