Ktl-icon-tai-lieu

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần 482

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
1. Rủi ro về kinh tế
2. Rủi ro về luật pháp
3. Rủi ro đặc thù
4. Rủi ro khác

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
1. Tổ chức niêm yết
2. Tổ chức tư vấn

III. CÁC KHÁI NIỆM

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
2. Ngành nghề kinh doanh
3. Cơ cấu tổ chức của công ty
4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty
5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ
đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cơ cấu cổ đông
6. Công ty mẹ của tổ chức đăng ký niêm yết
7. Hoạt động kinh doanh
8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
10. Chính sách đối với người lao động
11. Chính sách cổ tức
12. Tình hình hoạt động tài chính
13. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
14. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
15. Tài sản
16. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo
17. Căn cứ để đạt kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức của Công ty:

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT

VII. PHỤ LỤC
Bản cáo bạch - Công ty cổ phần 482 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bản cáo bạch - Công ty cổ phần 482 9 10 489