Ktl-icon-tai-lieu

Bảng giá niêm yết nệm cao su thiên nhiên

Được đăng lên bởi thuytoan88
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH SX-TM NỆM LIÊN Á
23 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6
Tel: 38 777 999 - Fax: 38 778 952

BAÛNG GIAÙ NIEÂM YEÁT

NEÄM CAO SU THIEÂN NHIEÂN

Áp dụng trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 06 năm 2011

TEÂN HAØNG

Pincore

QUY CAÙCH

( Ngang - Daøi - Cao)

GIAÙ BAÙN
(VNÑ)

100 x 200 x 5 cm
120 x 200 x 5 cm

4.200.000
4.800.000

140 x 200 x 5 cm
150 x 190 x 5 cm

5.390.000
5.580.000

160 x 200 x 5 cm
180 x 200 x 5 cm
100 x 200 x 10 cm

5.990.000
6.620.000
6.180.000

120 x 200 x 10 cm
140 x 200 x 10 cm
150 x 190 x 10 cm
155 x 195 x 10 cm
160 x 200 x 10 cm

7.110.000
8.200.000
8.500.000
8.990.000
8.990.000

180 x 200 x 10 cm
120 x 200 x 15 cm

10.460.000
10.165.000

140 x 200 x 15 cm
160 x 200 x 15 cm
180 x 200 x 15 cm
180 x 200 x 18 cm
160 x 200 x 20 cm
180 x 200 x 20 cm

11.400.000
12.660.000
14.130.000
17.480.000
18.050.000
19.230.000

100 x 210 x 15 cm
120 x 200 x 15 cm

11.510.000
12.360.000

150 x 190 x 15 cm
150 x 200 x 15 cm
160 x 200 x 15 cm

14.490.000
14.890.000
16.100.000

180 x 190 x 15 cm

17.030.000

180 x 200 x 15 cm
150 x 190 x 20 cm

17.800.000
18.010.000

GHI CHÚ: * Giá trên đã bao gồm 10% thuế Giá Trị Gia Tăng

GHI CHUÙ
- Nệm cao su thiên nhiên
cấu tạo với một mặt lỗ
thông hơi vuông, một mặt
lỗ thông hơi tròn.
- Giá chưa bao gồm áo bọc
nệm.

- Nệm cao su thiên nhiên
cấu tạo với hai mặt lỗ thông
hơi tròn.
- Giá chưa bao gồm áo bọc
nệm.

w w w . l i e n a . c o m . v n

CÔNG TY TNHH SX-TM NỆM LIÊN Á
23 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6
Tel: 38 777 999 - Fax: 38 778 952

BAÛNG GIAÙ NIEÂM YEÁT

NEÄM CAO SU THIEÂN NHIEÂN

Áp dụng trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 06 năm 2011

TEÂN HAØNG

QUY CAÙCH

GIAÙ BAÙN

GHI CHUÙ

100 x 200 x 15 cm

12.760.000

120 x 200 x 15 cm

13.720.000

150 x 190 x 15 cm

16.080.000

150 x 200 x 15 cm

16.590.000

160 x 200 x 15 cm

17.920.000

- Nệm bao gồm áo bọc chần
gòn vải knitted nhập khẩu
Châu Âu
- Cấu tạo bên trong là nệm
cao su Liên Á Pincore dày
15cm với hai mặt lỗ thông
hơi tròn.

180 x 190 x 15 cm

19.080.000

180 x 200 x 15 cm

19.840.000

150 x 190 x 20 cm

19.670.000

150 x 200 x 15 cm

19.930.000

- Nệm bao gồm áo bọc chần
gòn vải knitted nhập khẩu
Châu Âu
- Cấu tạo bên trong là nệm
cao su Liên Á với mặt gai
massage và một mặt lỗ
thông hơi tròn.

160 x 200 x 10 cm

11.820.000

180 x 200 x 10 cm

13.420.000

160 x 200 x 15 cm

18.820.000

180 x 200 x 15 cm

20.830.000

- Liên Á 5 Zone thoáng mát
với hàng triệu lỗ thông hơi
và các rãnh thoát nhiệt trên
bề mặt nệm.
- Nâng đỡ hoàn hảo đường
cong cơ thể nhờ tối ưu ho...
- Nệm cao su thiên nhiên
cấu tạo với một mặt lỗ
thông hơi vuông, một mặt
lỗ thông hơi tròn.
- Giá chưa bao gồm áo bọc
nệm.
- Nệm cao su thiên nhiên
cấu tạo với hai mặt lỗ thông
hơi tròn.
- Giá chưa bao gồm áo bọc
nệm.
BAÛNG GIAÙ NIEÂM YEÁT NEÄM CAO SU THIEÂN NHIEÂN
www.liena.com.vn
CÔNG TY TNHH SX-TM NỆM LIÊN Á
23 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6
Tel: 38 777 999 - Fax: 38 778 952
Pincore
QUY CAÙCH
( Ngang - Daøi - Cao)
GIAÙ BAÙN
(VNÑ)
GHI CHUÙTEÂN HAØNG
100 x 200 x 5 cm 4.200.000
120 x 200 x 5 cm 4.800.000
140 x 200 x 5 cm 5.390.000
150 x 190 x 5 cm 5.580.000
160 x 200 x 5 cm 5.990.000
180 x 200 x 5 cm 6.620.000
100 x 200 x 10 cm 6.180.000
120 x 200 x 10 cm 7.110.000
140 x 200 x 10 cm 8.200.000
150 x 190 x 10 cm 8.500.000
155 x 195 x 10 cm 8.990.000
160 x 200 x 10 cm 8.990.000
160 x 200 x 20 cm 18.050.000
180 x 200 x 10 cm 10.460.000
140 x 200 x 15 cm 11.400.000
120 x 200 x 15 cm 10.165.000
160 x 200 x 15 cm 12.660.000
180 x 200 x 15 cm 14.130.000
180 x 200 x 18 cm 17.480.000
180 x 200 x 20 cm 19.230.000
100 x 210 x 15 cm 11.510.000
120 x 200 x 15 cm 12.360.000
150 x 190 x 15 cm 14.490.000
150 x 200 x 15 cm 14.890.000
160 x 200 x 15 cm 16.100.000
180 x 190 x 15 cm 17.030.000
180 x 200 x 15 cm 17.800.000
150 x 190 x 20 cm 18.010.000
Áp dụng trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 06 năm 2011
GHI CHÚ: * Giá trên đã bao gồm 10% thuế Giá Trị Gia Tăng
Bảng giá niêm yết nệm cao su thiên nhiên - Trang 2
Bảng giá niêm yết nệm cao su thiên nhiên - Người đăng: thuytoan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng giá niêm yết nệm cao su thiên nhiên 9 10 273