Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo cuối năm

Được đăng lên bởi xuanbang60
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ VANG
ĐẢNG ỦY XÃ VINH AN
*
Số: -BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vinh An, ngày … tháng 12 năm 2013
BÁO CÁO
Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2013
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
------------

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013:
Năm 2013, với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất
là khắc phục, sữa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và
phê bình, đồng thời tiếp tục triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân,
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mặc dù phải
đối mặt với những khó khăn, thách thức do thời tiết không thuận lợi, mặt khác các thế
lực thù địch thường xuyên thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” làm cho việc xây
dựng hệ thống chính trị; đời sống kinh tế ở địa phương gặp nhiều khó khăn.
Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Thường Vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự giúp đỡ của
các phòng, ban của Huyện; sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Thường vụ
Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, cùng với sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn
thể chính trị xã hội và sự nổ lực của nhân dân xã nhà đã khắc phục mọi khó khăn, nên
đã đem lại những kết quả khá quan trọng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
1. Công tác chính trị, tư tưởng:
Lĩnh vực chính trị, tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sau kiểm điểm
phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy đã ra Nghị quyết chuyên đề tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, nhấn mạnh về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức,
lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay và triển khai thực hiện nghiêm túc từ Đảng
bộ cho đến các chi bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng.
Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, công tác xây dựng Đảng,
hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến các tổ chức cấp dưới có chuyển biến tích
cực, thể hiện ở chỗ kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện tốt hơn. Tinh thần, thái
độ, trách nhiệm đối với công việc được giao của từng cán bộ, đảng viên thể hiện rõ
nét hơn. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ
chính trị nội bộ, đánh ...
ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ VANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY XÃ VINH AN
*
Số: -BC/ĐU Vinh An, ngày … tháng 12 năm 2013
BÁO CÁO
Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2013
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
------------
I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013:
Năm 2013, với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đcấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất
khắc phục, sữa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê nh và
phê bình, đồng thời tiếp tục triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên nhân dân,
đẩy mạnh việc hc tập làm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh. Mặc phải
đối mặt với những khó khăn, thách thức do thời tiết không thuận lợi, mặt khác các thế
lực thù địch thường xuyên thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” làm cho việc xây
dựng hệ thống chính trị; đời sống kinh tế ở địa phương gặp nhiều khó khăn.
Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Thường Vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự giúp đỡ của
các phòng, ban của Huyện; s lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Thường vụ
Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, cùng với sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn
thể chính trị xã hội và sự nổ lực của nhân dân xã nhà đã khắc phục mọi khó khăn, nên
đã đem lại những kết quả k quan trọng về công tác y dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
1. Công tác chính trị, tư tưởng:
Lĩnh vực chính trị, tư tưởng nhiều chuyển biến tích cực, nhất sau kiểm điểm
phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn
đề cp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy đã ra Nghị quyết chuyên đ tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập làm theo tấm ơng
đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, nhấn mạnh về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức,
lối sống của cán b, đảng viên hiện nay triển khai thực hiện nghiêm túc từ Đảng
bộ cho đến các chi bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng.
Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, công tácy dựng Đảng,
hoạt động của hệ thống chính trị từ đến các tổ chức cấp dưới chuyển biến tích
cực, thể hiện chỗ kỷ lut, kỷ ơng hành chính thực hiện tốt hơn. Tinh thần, ti
độ, trách nhiệm đối với công việc được giao của từng cán bộ, đảng viên thể hiện
nét hơn. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ
chính trị nội bộ, đánh giá cán bộ, công chức cuối năm và thực hiện phân tích đánh giá
chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo định kỳ hàng năm với tinh thần đảm
bảo đúng thực chất. Đã tạo được sự chuyển biến nét trong mỗi cán bộ, đảng viên
với quyết tâm chính trị trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, đặc biệt
trong công c xây dựng Đảng với tinh thần, thái độ nhìn thẳng vào sthật, đánh giá
1
Báo cáo cuối năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo cuối năm - Người đăng: xuanbang60
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo cuối năm 9 10 491