Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo khảo sát

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 455 trang   |   Lượt xem: 2518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L

Chñ biªn:

L

Tham gia biªn so¹n:

TS. U«ng Chu L­u

1. NguyÔn Huy Ng¸t
2. Lª Thµnh Long

3. §Æng Hoµng Oanh

4. NguyÔn Minh Ph­¬ng

4

B¸o c¸o nµy thÓ hiÖn c¸c ý kiÕn nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ cña c¸c
thµnh viªn tham gia kh¶o s¸t th«ng qua c¸c cuéc tham quan, t×m
hiÓu vµ nghiªn cøu tµi liÖu mµ kh«ng phô thuéc vµo ý kiÕn chñ
quan cña c¸c c¬ quan ViÖt Nam, c¸c nhµ tµi trî hoÆc gîi ý cña c¸c
c¬ quan, c¸ nh©n mµ c¸c thµnh viªn tham gia kh¶o s¸t ®· gÆp gì.
These reports express opinions and assessments of only members
participating in the three study tours through their visits, meetings
and researches and do not reflect or are influenced by the
understanding or opinion of Vietnamese agencies, relevant donors
and suggestions of any other organisation or individual with whom
the members met.

5

1. C¸c c¬ quan, tæ chøc thùc hiÖn c¸c chuyÕn
kh¶o s¸t nµy:
Bé T­ ph¸p ViÖt Nam
UNDP t¹i Hµ Néi

2. C¬ quan phèi hîp thùc hiÖn:

a. ChuyÕn kh¶o s¸t t¹i Hoa Kú vµ Canada:
§¹i sø qu¸n Canada t¹i ViÖt Nam

ABA - UNDP Trung t©m nguån luËt quèc tÕ, Hoa Kú
ViÖn nghiªn cøu qu¶n trÞ quèc gia Canada (IOG)
§¹i sø qu¸n ViÖt Nam t¹i Canada
§¹i sø qu¸n ViÖt Nam t¹i Hoa Kú

b. ChuyÕn kh¶o s¸t t¹i NhËt B¶n:
§¹i sø qu¸n NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam

C¬ quan hîp t¸c ph¸t triÓn quèc tÕ NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam (JICA)
§¹i sø qu¸n ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n

Tr­êng §¹i häc Tæng hîp Nagoya, NhËt B¶n

Trung t©m trao ®æi ph¸p luËt ch©u ¸, §¹i häc Tæng hîp Nagoya

c. ChuyÕn kh¶o s¸t t¹i Indonesia vµ Philippines
Toµ ¸n tèi cao Philippines

Ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u ¸, Manila, Philippines
§¹i sø qu¸n Philippines t¹i ViÖt Nam

§¹i sø qu¸n ViÖt Nam t¹i Philippines
§¹i sø qu¸n Indonesia t¹i ViÖt Nam

V¨n phßng Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn Liªn hîp quèc (UNDP) t¹i
Indonesia
6

The three Study Tours in North America, Japan,
Indonesia and the Philippines were organised by:
Ministry of Justice of Vietnam and UNDP Ha Noi, with
assistance and cooperation from:
a. For the study visit to North America:
Canadian Embassy in Viet Nam

ABA - UNDP International Legal Resource Center, the US
Institute for Governance of Canada (IOG)
Vietnamese Embassy in the USA
Vietnamese Embassy in Canada

b. For the study visit to Japan:
Japanese Embassy in Viet Nam

Japan International Cooperation Agency in Viet Nam
Vietnamese Embassy in Japan
Nagoya University, Japan

Center for Asia Legal Exchange, Nagoya University

c. For the study visit to Indonesia and the Philippines:
Supreme Court of the Philippines

Asian Development Bank, Manila, the P...
L Chñ biªn:
TS. U«ng Chu Lu
L Tham gia biªn so¹n:
1. NguyÔn Huy Ng¸t
2. Lª Thµnh Long
3. §Æng Hoµng Oanh
4. NguyÔn Minh Ph¬ng
4
Báo cáo khảo sát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo khảo sát - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
455 Vietnamese
Báo cáo khảo sát 9 10 564