Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quản trị LAS 2012

Được đăng lên bởi Bé Xù
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ
HÓA CHẤT LÂM THAO
----------------Số: 58/BC-SPLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------Phú Thọ, ngày 03 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)
Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tên công ty đại chúng:
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Địa chỉ trụ sở chính:
Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ
Điện thoại:
0210-3825 135 Fax:
0210-3825 126
Vốn điều lệ:
778.320.000.000 đồng
Mã chứng khoán:
LAS
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Số buổi họp
Lý do không
Stt
Thành viên HĐQT
Chức vụ
Tỷ lệ
tham dự
tham dự
1
Ông Nguyễn Quốc Tuấn
Chủ tịch
04/04
100%
(từ nhiệm từ ĐHCĐ thường niên
2012 – Tháng 4/2012)
2
Ông Tạ Đức Lương
Phó Chủ tịch
04/04
100%
(từ nhiệm từ ĐHCĐ thường niên
2012 – Tháng 4/2012)
3
Ông Chử Văn Nguyên
Chủ tịch
8/10
80%
Bận công tác
4
Ông Nguyễn Duy Khuyến
Uỷ viên
10/10
100%
5
Ông Lê Hồng Thắng
Uỷ viên
10/10
100%
6
Ông Nguyễn Văn Quý
Uỷ viên
9/10
90%
Bận công tác
7
Ông Nguyễn Khang
Uỷ viên
10/10
100%
8
Ông Phạm Quang Tuyến
Uỷ viên
6/6
100%
(bổ nhiệm từ ĐHCĐ thường
niên 2012 – Tháng 4/2012)
9
Ông Hoàng Viết Dũng
Uỷ viên
6/6
100%
(bổ nhiệm từ ĐHCĐ thường
niên 2012 – Tháng 4/2012)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
Hội đồng Quản trị Công ty đã tập trung tiếp tục hoàn thiện các Quy chế quản lý, tạo ra sự minh bạch
trong cơ chế thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, phối hợp với
các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ
máy điều hành.
Trong năm qua công tác giám sát đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Tổng Giám đốc
trên cơ sở thực hiện Điều lệ, quy chế hoạt động, đảm bảo tính dân chủ trong việc triển khai các nhiệm vụ,
góp phần thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch; đời sống người lao động được cải thiện và nâng cao hơn với
thu nhập bình quân 8.882.000 đồng/người/tháng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được
giữ vững.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Công ty thời gian qua vẫn còn một số tồn tại nhất
định.

Tốc độ tăng trưởng của Công ty có xu hướng chậm lại. Điều này có lý do khách quan từ những khó
khăn chung của nền kinh tế nhưng cũng có yếu tố chủ quan do năng lực cạnh tranh của Công ty trên
một số mặt còn hạn chế. Máy móc thiết bị đã chạy vượt công suất th...
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ
HÓA CHẤT LÂM THAO
-----------------
Số: 58/BC-SPLT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
Phú Thọ, ngày 03 tháng 01 năm 2013
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ
Điện thoại: 0210-3825 135 Fax: 0210-3825 126
Vốn điều lệ: 778.320.000.000 đồng
Mã chứng khoán: LAS
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Stt Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp
tham dự
Tỷ lệ
Lý do không
tham dự
1 Ông Nguyễn Quốc Tuấn
(từ nhiệm từ ĐHCĐ thường niên
2012 – Tháng 4/2012)
Chủ tịch 04/04 100%
2 Ông Tạ Đức Lương
(từ nhiệm từ ĐHCĐ thường niên
2012 – Tháng 4/2012)
Phó Chủ tịch 04/04 100%
3 Ông Chử Văn Nguyên Chủ tịch 8/10 80% Bận công tác
4 Ông Nguyễn Duy Khuyến Uỷ viên 10/10 100%
5 Ông Lê Hồng Thắng Uỷ viên 10/10 100%
6 Ông Nguyễn Văn Quý Uỷ viên 9/10 90% Bận công tác
7 Ông Nguyễn Khang Uỷ viên 10/10 100%
8 Ông Phạm Quang Tuyến
(bổ nhiệm từ ĐHCĐ thường
niên 2012 – Tháng 4/2012)
Uỷ viên 6/6 100%
9 Ông Hoàng Viết Dũng
(bổ nhiệm từ ĐHCĐ thường
niên 2012 – Tháng 4/2012)
Uỷ viên 6/6 100%
Báo cáo quản trị LAS 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo quản trị LAS 2012 - Người đăng: Bé Xù
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo quản trị LAS 2012 9 10 55