Ktl-icon-tai-lieu

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 8

I- ÑAËC ÑIEÅM CUÛA BAÛO HIEÅM TRAÙCH NHIEÄM
1.1- Ñoái töôïng baûo hieåm mang tính tröøu töôïng
Ñoái töôïng baûo hieåm laø traùch nhieäm phaùp
lyù hay nghóa vuï boài thöôøng thieät haïi cuûa
ngöôøi ñöôïc baûo hieåm. Noù khoâng xaùc ñònh
ñöôïc ngay luùc tham gia baûo hieåm.

1.1- Ñoái töôïng baûo hieåm mang tính tröøu töôïng
 Thoâng thöôøng traùch nhieäm phaùp lyù phaùt sinh khi
coù ñuû ba ñieàu kieän sau:
 Coù thieät haïi thöïc teá cuûa beân thöù ba.
 Coù haønh vi traùi phaùp luaät cuûa caù nhaân,toå chöùc.
 Coù quan heä nhaân quaû giöõa haønh vi traùi phaùp luaät cuûa
caù nhaân, toå chöùc vaø thieät haïi cuûa beân thöù ba.

1.2- Tính chaát cuûa baûo hieåm traùch nhieäm:
Thöôøng coù tính chaát baét buoäc, bôûi vì:

 OÅn ñònh taøi chính cho ngöôøi ñöôïc baûo hieåm
 Baûo veä lôïi ích coâng coäng
 An toaøn xaõ hoäi.

1.3. Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu thöïc hieän baûo hieåm
traùch nhieäm baét buoäc:

 Nhöõng hoaït ñoäng coù nguy cô gaây
toån thaát cho nhieàu naïn nhaân trong
cuøng moät söï coá.ñoäng maø chæ caàn moät sô
 Nhöõng hoaït
suaát nhoû cuõng coù theå daãn ñeán thieät haïi
traàm troïng hoaïtngöôøi. cung caáp dòch vuï
 Nhöõng veà ñoäng
trí tueä coù theå gaây thieät haïi lôùn veà taøi

1.4- Coù theå aùp duïng giôùi haïn traùch nhieäm hoaëc khoâng.
 Thieät haïi traùch nhieäm daân söï phaùt sinh chöa theå
xaùc ñònh ñöôïc ngay taïi khi tham gia baûo hieåm.
Phaûi giôùi haïn traùch nhieäm ñeå naâng cao traùch
nhieäm cuûa ngöôøi baûo hieåm.
 Haàu heát caùc caùc nghieäp vuï BHTNDS ñeàu aùp
duïng haïn möùc traùch nhieäm.
 Coù moät soá nghieäp vuï baûo hieåm traùch nhieäm
khoâng aùp duïng haïn möùc traùch nhieäm.

BAÛO HIEÅM TRAÙCH NHIEÄM DAÂN SÖÏ
CUÛA CHUÛ XE CÔ GIÔÙI ÑOÁI VÔÙI
NGÖÔØI THÖÙ BA

II- BAÛO HIEÅM TRAÙCH NHIEÄM DAÂN SÖÏ CUÛA
CHUÛ XE CÔ GIÔÙI ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI THÖÙ BA
2.1- Ñoái töôïng vaø phaïm vi baûo hieåm
2.1.1- Ñoái töôïng baûo hieåm
 Ñoái töôïng ñöôïc baûo hieåm: Traùch nhieäm daân söï
cuûa chuû xe cô giôùi ñoái vôùi ngöôøi thöù ba.
 Traùch nhieäm daân söï cuûa chuû xe cô giôùi ñoái vôùi
ngöôøi thöù ba: Traùch nhieäm hay nghóa vuï boài
thöôøng ngoaøi hôïp ñoàng cuûa chuû xe hay laùi xe cho
ngöôøi thöù ba khi xe löu haønh gaây tai naïn.

2.1.1- Ñoái töôïng baûo hieåm
 Caùc ñieàu kieän phaùt sinh TNDS cuûa chuû xe
ñoái vôùi ngöôøi thöù ba:
(1) Coù thieät haïi veà taøi saûn, tính maïng hoaëc söùc
khoeû cuûa beân thöù ba.
(2) Chuû xe (laùi xe) phaûi coù haønh vi traùi phaùp
luaät, coù theå do voâ tình hay coá yù.
(3) Phaû...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM 9 10 572