Ktl-icon-tai-lieu

Bảy vấn đề chủ yếu trong quản trị nhãn hiệu

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảy vấn đề chủ yếu trong quản trị nhãn hiệu, chuyên
mục thương hiệu
Nhãn hiệu cần được nhìn nhận như một thực thể
thống nhất trong hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.

Đối với từng nhãn hiệu mà mình sử dụng, có lúc, doanh
nghiệp phải xem xét đến khía cạnh thiết kế, có lúc lại
phải tiến hành các nghiên cứu thị trường cho một bối
cảnh cạnh tranh cụ thể, có khi phải tìm kiếm ý tưởng
cho một thông điệp quảng cáo, có khi phải tập trung xử
lý các tranh chấp và kiện tụng pháp lý...

Ở các nước đã có nền kinh tế thị trường phát triển,
quá trình phân công xã hội thành các lĩnh vực hoạt
động chuyên sâu đã giúp hình thành các công ty tư
vấn chuyên ngành tương ứng: tư vấn thiết kế, tư

vấn nghiên cứu thị trường, tư vấn quảng cáo, tư
vấn sở hữu trí tuệ... có trình độ chuyên môn sâu và
uy tín nghề nghiệp cao. Việc sử dụng hệ thống tư
vấn bên ngoài là một hoạt động quen thuộc của
DN, ngay cả khi họ đã xây dựng một chức danh
hoặc một bộ phận quản trị nhãn hiệu bên trong làm
đầu mối giao tiếp và xử lý các vấn đề liên quan đến
nhãn hiệu, trong quá trình thuê, khoán dịch vụ với
nhiều nhà tư vấn chuyên ngành khác nhau.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và
doanh nghiệp của các nước đang phát triển nói
chung, doanh nhân thường chưa có đủ thời gian
để lăn lộn với các khía cạnh khác nhau của môi
trường kinh doanh, mức độ thành thục trong việc
đánh giá và sử dụng có hiệu quả hệ thống tư vấn
hiện còn là một mối bận tâm đáng kể. Trong xu thế
mà tỷ lệ giá trị các tài sản vô hình so với các tài
sản hữu hình của doanh nghiệp ngày càng tăng,
theo thiển ý, doanh nghiệp nên sớm tổ chức bộ

phận quản trị nhãn hiệu của mình, có thể gồm chỉ
một hoặc vài quản trị viên nhãn hiệu (brand
manager/director), hoặc hoạt động độc lập, hoặc
biên chế vào một trong các bộ phận khác như
marketing, phát triển sản phẩm, quản trị công
nghệ...

Trong khuôn khổ bài viết này, xin được giới thiệu
một cách xem xét và giải quyết vấn đề, thông qua
việc xác định khái quát bảy nội dung thiết yếu mà
một bộ phận quản trị nhãn hiệu như vậy nên nắm
bắt trong hoạt động tác nghiệp của mình.
1. Giá trị vô hình mà nhãn hiệu có thể góp thêm
vào cho sản phẩm

Mỗi sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) không mang
nhãn đều cung ứng cho người tiêu dùng một số giá
trị vật chất hoặc phi vật chất nào đó và thông

thường, luôn có nhiều nhà sản xuất khác nhau
cùng đưa ra thị trường một loại sản phẩm tương tự
nhau về cấu tạo, chức năng và thẩm mỹ. Vấn đề
là, một khi đặt lên những sản phẩm cùng loại đó
những nhãn hiệu riêng biệt...
Bảy vấn đề chủ yếu trong quản trị nhãn hiệu, chuyên
mục thương hiệu
Nhãn hiệu cần được nhìn nhận như một thực thể
thống nhất trong hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.
Đối với từng nhãn hiệu mà mình s
dụng, lúc, doanh
nghiệp phải xem xét đến khía c
ạnh thiết kế, lúc lại
phải tiến hành các nghiên cứu thị trư
ờng cho một bối
cảnh cạnh tranh cụ thể, khi phải tìm kiếm ý
ởng
cho m
ột thông điệp qung cáo, khi phải tập trung xử
các tranh chấp và kiện tụng pháp lý...
Ở các nước đã nền kinh tế thị t
ờng phát triển,
quá trình phân ng xã hội thành các l
ĩnh vực hoạt
động chuyên sâu đã giúp hình thành các công ty t
ư
vấn chuyên ngành tương ứng: tư vấn thiết kế, t
ư
Bảy vấn đề chủ yếu trong quản trị nhãn hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảy vấn đề chủ yếu trong quản trị nhãn hiệu - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bảy vấn đề chủ yếu trong quản trị nhãn hiệu 9 10 752