Ktl-icon-tai-lieu

Bhutan contents

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
9

Contents
The Authors

11

Getting Started

13

Itineraries

19

Snapshot

24

History

25

The Culture

45

Buddhism in Bhutan

63

Architecture

78

Environment

83

Food & Drink

94

Thimphu

97

Orientation
Information
Dangers & Annoyances
Sights
Activities
Walking Tour
Courses
Festivals & Events
Sleeping
Eating
Drinking & Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around
AROUND THIMPHU
North of Thimphu
South of Thimphu

98
98
101
101
106
107
107
107
108
110
112
113
114
114
115
115
116

Western Bhutan

119

PARO DZONGKHAG
121
Paro
122
Around Paro
127
Paro to Thimphu (53km) 131
HAA DZONGKHAG
133
Paro to Haa via the
Cheli La (68km)
133
Haa
133
Around the Haa Valley
134
Haa to Chhuzom (79km) 134
PUNAKHA
DZONGKHAG
134
Thimphu to Punakha
(76km)
134
Punakha & Khuruthang
145
WANGDUE PHODRANG
DZONGKHAG
149
Punakha to Wangdue
Phodrang (21km)
149
Wangdue Phodrang
149
Wangdue Phodrang to
Pele La
151
Phobjikha Valley
152
CHHUKHA DZONGKHAG 155
Thimphu to Phuentsholing
(172km)
155
Phuentsholing
156
GASA DZONGKHAG
159
Gasa
159
Laya
159
Lingzhi
159
SOUTHERN
DZONGKHAGS
159
Tsirang Dzongkhag
159
Dagana Dzongkhag
159
Samtse Dzongkhag
159

Central Bhutan
TRONGSA
DZONGKHAG
Wangdue Phodrang to
Trongsa (129km)
Trongsa
Around Trongsa
BUMTHANG
DZONGKHAG
Trongsa to Jakar (68km)
Jakar
Chokhor Valley
Tang Valley
Ura Valley

160
161
161
163
165
165
165
167
171
177
179

© Lonely Planet Publications
10 C O N T E N T S

SOUTHERN
DZONGKHAGS
Zhemgang Dzongkhag
Sarpang Dzongkhag

Eastern Bhutan

180
180
180

181

MONGAR DZONGKHAG
Jakar to Mongar (193km)
Mongar
LHUENTSE
DZONGKHAG
Mongar to Lhuentse
(76km)
Lhuentse
Around Lhuentse
TRASHIGANG
DZONGKHAG
Mongar to Trashigang
(92km)
Trashigang
Far Eastern Bhutan
TRASHI YANGTSE
DZONGKHAG
Trashigang to Trashi
Yangtse (53km)
Trashi Yangtse
Around Trashi Yangtse
SAMDRUP JONGKHAR
DZONGKHAG

183
184
185
186
186
187
188
188
188
190
192
193
193
195
196
196

Trashigang to Samdrup
Jongkhar (180km)
Samdrup Jongkhar
PEMAGATSHEL
DZONGKHAG
Trekking In Bhutan

196
198
198
199

199

Trekking
Trekking in Bhutan
When to Trek
Guides & Camp Staff
Trekking Food
Clothing & Equipment
Maps
Treks in this Book
Responsible Trekking
Health & Safety
Druk Path Trek
Dagala Thousand Lakes
Trek
Jhomolhari Trek
Jhomolhari Trek 2
Laya–Gasa Trek
Gasa Hot Spring Trek
Gangte Trek
Bumthang Cultural Trek
Duer Hot Spring Trek
Rodang La Trek

199
200
201
202
202
206
206
210
210
212
214
216
221
222
228
228
230
232
233

Snowman Trek
Samtengang W...
Contents
9
The Authors 11
Getting Started 13
Itineraries 19
Snapshot 24
History 25
The Culture 45
Buddhism in Bhutan 63
Architecture 78
Environment 83
Food & Drink 94
Thimphu 97
Orientation 98
Information 98
Dangers & Annoyances 101
Sights 101
Activities 106
Walking Tour 107
Courses 107
Festivals & Events 107
Sleeping 108
Eating 110
Drinking & Entertainment 112
Shopping 113
Getting There & Away 114
Getting Around 114
AROUND THIMPHU 115
North of Thimphu 115
South of Thimphu 116
Western Bhutan 119
PARO DZONGK HAG 121
Paro 122
Around Paro 127
Paro to Thimphu (53km) 131
HAA DZONGKHAG 133
Paro to Haa via the
Cheli La (68km) 133
Haa 133
Around the Haa Valley 134
Haa to Chhuzom (79km) 134
PUNAKHA
DZONGKHAG 134
Thimphu to Punakha
(76km) 134
Punakha & Khuruthang 145
WANGDUE PHODRANG
DZONGKHAG 149
Punakha to Wangdue
Phodrang (21km) 149
Wangdue Phodrang 149
Wangdue Phodrang to
Pele La 151
Phobjikha Valley 152
CHHUKHA DZONGKHAG 155
Thimphu to Phuentsholing
(172km) 155
Phuentsholing 156
GASA DZONGKHAG 159
Gasa 159
Laya 159
Lingzhi 159
SOUTHERN
DZONGKHAGS 159
Tsirang Dzongkhag 159
Dagana Dzongkhag 159
Samtse Dzongkhag 159
Central Bhutan 160
TRONGSA
DZONGKHAG 161
Wangdue Phodrang to
Trongsa (129km) 161
Trongsa 163
Around Trongsa 165
BUMTHANG
DZONGKHAG 165
Trongsa to Jakar (68km) 165
Jakar 167
Chokhor Valley 171
Tang Valley 177
Ura Valley 179
© Lonely Planet Publications
Bhutan contents - Trang 2
Bhutan contents - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bhutan contents 9 10 739