Ktl-icon-tai-lieu

Bí mật của may mắn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời Mở Đầu
Good Luck - Bí mật của may mắn - là cuốn sách nổi tiếng và độc đáo nhất được
Nhà xuất bản Jossey-Bass xuất bản ngày 1/9/2004. Theo các công ty bản quyền châu Âu,
Good Luck là cuốn sách đầu tiên trong lịch sử hiện đại bán được bản quyền dịch ra 15
ngôn ngữ trên thế giới trước khi được xuất bản ở bất kỳ quốc gia nào (chỉ được truyền
miệng và qua Internet). Cuốn sách được xuất bản đầu tiên ở Tây Ban Nha vào tháng
2/2004. Chỉ trong vòng hai tuần, Good Luck đã vượt lên dẫn đầu danh sách những cuốn
sách bán chạy nhất ở Tây Ban Nha, Nhật Bản, Brazil, Mỹ. Hàn Quốc, Đài Loan và đang
lan tỏa nhanh chóng sang các quốc gia, châu lục khác những tháng đầu năm 2005.
Câu chuyện trong Bí Mật của May Mắn hấp dẫn như câu chuyện thần thoại với
những chân lý thực tế và vĩnh hằng của cuộc sống, mang lại cho người đọc, niềm tin, hy
vọng, những trải nghiệm quý báu, đồng thời lý giải tại sao một số người luôn gặp được
may mắn trong khi những người khác lại không gặp. Cuốn sách đã mang đến cho độc giả
một cái nhìn thú vị và sâu sắc về thay đổi những điều kiện cần thiết để tạo ra và duy trì sự
may mắn trong cuộc đời chúng ta. Độc giả khắp mọi nơi đã chú tâm thưởng thức, chuyền
tay cho bè bạn và mỗi người đều mua nhiều bản để tặng cho gia đình, người thân, đồng
nghiệp như những món quà đặc biệt của sự may mắn.
Good Luck là một câu chuyện lạ thường hướng đến một bài học vô cùng giá trị về
cuộc sống: Sự may mắn không xuất hiện ngẫu nhiên trong hành trình cuộc sống chúng ta;
chính chúng ta phải tìm và tạo ra những điều kiện để may mắn tìm đên với mình. Dưới
ngòi bút của Alex Rovira và Fernando Trías de Bes - hai nhà tư vấn tâm lý và tiếp thị
hàng đầu thế giới đã có công trình nghiêm cứu về thái độ, hành vi con người cũng như
ước mong, niềm tin của họ đối với sự may mắn, thành công trong cuộc sống. Câu chuyện
giản dị này có thể được áp dụng rất rộng rãi cho tất cả mọi người và có khả năng khích lệ
một cách độc đáo. Bí Mật của May Mắn kể về một câu chuyện đầy cảm động giữa hai
ông già, Max và Jim, khi họ tình cờ gặp nhau ở công viên trong tâm sau 50 năm xa cách.
Trong khi Max đạt được những thành công và hạnh phúc tràn đầy trong cuộc đời từ sự
khởi đầu vô cùng khó khăn, từ hai bàn tay trắng, thì Jim lại không thể làm được điều đó,
lúc khởi đầu ông đã được cuộc sống ưu đãi rất nhiều. Bí quyết thành công và may mắn
của Max nằm ở câu chuyện kỳ diệu mà người ông đã kể lại cho Max từ nhiều năm trước.
Câu chuyện đó thật kỳ bí và có sắc thái gợi nhớ đến những nhà giả kim, hiền triết x...
Li M Đầu
Good Luck - Bí mt ca may mn - là cun sách ni tiếng và độc đáo nht được
Nhà xut bn Jossey-Bass xut bn ngày 1/9/2004. Theo các công ty bn quyn châu Âu,
Good Luck là cun sách đầu tiên trong lch s hin đại bán được bn quyn dch ra 15
ngôn ng trên thế gii trước khi được xut bn bt k quc gia nào (ch được truyn
ming và qua Internet). Cun sách được xut bn đầu tiên Tây Ban Nha vào tháng
2/2004. Ch trong vòng hai tun, Good Luck đã vượt lên dn đầu danh sách nhng cun
sách bán chy nht Tây Ban Nha, Nht Bn, Brazil, M. Hàn Quc, Đài Loan và đang
lan ta nhanh chóng sang các quc gia, châu lc khác nhng tháng đầu năm 2005.
Câu chuyn trong Bí Mt ca May Mn hp dn như câu chuyn thn thoi vi
nhng chân lý thc tế và vĩnh hng ca cuc sng, mang li cho người đọc, nim tin, hy
vng, nhng tri nghim quý báu, đồng thi lý gii ti sao mt s người luôn gp được
may mn trong khi nhng người khác li không gp. Cun sách đã mang đến cho độc gi
mt cái nhìn thú v và sâu sc v thay đổi nhng điu kin cn thiết để to ra và duy trì s
may mn trong cuc đời chúng ta. Độc gi khp mi nơi đã chú tâm thưởng thc, chuyn
tay cho bè bn và mi người đều mua nhiu bn để tng cho gia đình, người thân, đồng
nghip như nhng món quà đặc bit ca s may mn.
Good Luck là mt câu chuyn l thường hướng đến mt bài hc vô cùng giá tr v
cuc sng: S may mn không xut hin ngu nhiên trong hành trình cuc sng chúng ta;
chính chúng ta phi tìm và to ra nhng điu kin để may mn tìm đên vi mình. Dưới
ngòi bút ca Alex Rovira và Fernando Trías de Bes - hai nhà tư vn tâm lý và tiếp th
hàng đầu thế gii đã có công trình nghiêm cu v thái độ, hành vi con người cũng như
ước mong, nim tin ca h đối vi s may mn, thành công trong cuc sng. Câu chuyn
gin d này có th được áp dng rt rng rãi cho tt c mi người và có kh năng khích l
mt cách độc đáo. Bí Mt ca May Mn k v mt câu chuyn đầy cm động gia hai
ông già, Max và Jim, khi h tình c gp nhau công viên trong tâm sau 50 năm xa cách.
Trong khi Max đạt đưc nhng thành công và hnh phúc tràn đầy trong cuc đời t s
khi đầu vô cùng khó khăn, t hai bàn tay trng, thì Jim li không th làm được điu đó,
lúc khi đầu ông đã được cuc sng ưu đãi rt nhiu. Bí quyết thành công và may mn
ca Max nm câu chuyn k diu mà người ông đã k li cho Max t nhiu năm trước.
Câu chuyn đó tht k và có sc thái gi nh đến nhng nhà gi kim, hin triết xa xưa,
ch ra bí mt, cách nm bt các cơ hi và gt hái may mn, thành công. Trong đon kết
đầy bt ng, Good Luck to ra mt chu trình khép kín, mang li s khích l, nhng
hướng dn cách thc hin và tht trn vn vi mt câu chuyn đầy cun hút. Đây thc s
là mt món quà đặc bit, thú vđầy cm hng mà Alex Rovira và Fernando Trías de
Bes đã mang đến cho chúng ta.
Bí mật của may mắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí mật của may mắn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bí mật của may mắn 9 10 564