Ktl-icon-tai-lieu

Bia đỏ thế kỷ XVII của một số chựa ở ngoại thành Hà Nội (khảo sỏt 10 huyện phớa Tõy và phớa Nam Hà Nội)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1027 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bia đá thế kỷ XVII của một số chùa ở ngoại
thành Hà Nội (khảo sát 10 huyện phía Tây và
phía Nam Hà Nội)
Nguyễn Thị Xuân
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Phương Thảo
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Khái quát về bia đá thế kỷ XVII và 17 ngôi chùa tiêu biểu của 10 huyện ngoại
thành Hà Nội. Nghiên cứu nghệ thuật tạo tác bia đá thế kỷ XVII (trường hợp 10 huyện
ngoại thành Hà Nội): những đặc trưng bên ngoài của bia đá về hình dáng bia, kỹ thuật
chạm khắc, bố cục bia và các hình tượng chạm khắc… từ đó đưa ra các tiêu chí để xác
định tương đối cho bia đá đã bị mất niên đại tuyệt đối và có sự đối sánh với những chạm
khắc trên kiến trúc gỗ cùng thời. Phân tích những nội dung phản ánh của bia đá thế kỷ
XVII (trường hợp 10 huyện ngoại thành Hà Nội): vị trí, quy mô, cảnh quan chùa, vật liệu
xây dựng, lịch sử hình thành và lực lượng hưng công vào các ngôi chùa thời kỳ này qua
thư tịch văn bia … Từ đó thấy được cách thức tạo dựng và trùng tu chùa của người xưa
trong giai đoạn thế kỷ XVII để góp phần cho công tác bảo tồn di tích hiện nay.
Keywords. Bia đá; Chùa; Hà Nội; Lịch sử Việt Nam

Content.
PhÇn më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi:
1.1. Bia ®¸ lµ mét trong nh÷ng nguån t- liÖu quý gi¸ trong nghiªn cøu lÞch sö vµ v¨n
ho¸, nh÷ng bia ®¸ cã gi¸ trÞ th-êng ®-îc c¸c nhµ th¬, nhµ v¨n s¸ng t¸c víi néi dung
phong phó ®a d¹ng ph¶n ¸nh vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ - x· héi, ®êi sèng con ng-êi, v¨n ho¸
gi¸o dôc... tÊt c¶ ®Òu mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam. Trªn mçi bÒ mÆt cña
bia kh¾c c¸c ho¹ tiÕt trang trÝ nghÖ thuËt. Bëi vËy, bia ®¸ cßn lµ nh÷ng t- liÖu quý vÒ lÞch
sö ®iªu kh¾c vµ th- ph¸p ViÖt Nam.
1.2. Chïa lµ mét lo¹i h×nh kiÕn tróc quan träng trong ®êi sèng t©m linh cña mçi
ng-êi d©n ViÖt. Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nãng, Èm, nhiÒu thiªn tai, ®Þch häa cña miÒn
nhiÖt ®íi, cïng víi nÐt ®Æc thï cña lÞch sö d©n téc chiÕn tranh liªn miªn, ®· khiÕn cho c¸c
c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ nµy bÞ hñy ho¹i. Bëi vËy, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc nµy th-êng
xuyªn ®-îc t¸i t¹o, tu bæ. C«ng viÖc trïng tu ®ã th-êng in ®Ëm dÊu Ên cña thêi ®¹i. Tuy
nhiªn, kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã thÓ nhËn ra vµ bãc t¸ch ®-îc ®Æc ®iÓm cña thêi ®¹i qua
c¸c líp kiÕn tróc víi tõng thêi ®iÓm t¹o dùng, tu bæ kh¸c nhau. Víi nh÷ng g× cßn sãt l¹i
vµ b»ng nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña kh¶o cæ häc lÞch sö, ®Æc biÖt cïng víi viÖc nghiªn
1

cøu bia ®¸ thÕ kû XVII chóng ta còng phÇn nµo ph¸c ho¹ ®-îc h×nh d¸ng còng nh- ®Æc
tr-ng kiÕn tróc c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bia đỏ thế kỷ XVII của một số chựa ở ngoại thành Hà Nội (khảo sỏt 10 huyện phớa Tõy và phớa Nam Hà Nội) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bia đỏ thế kỷ XVII của một số chựa ở ngoại thành Hà Nội (khảo sỏt 10 huyện phớa Tõy và phớa Nam Hà Nội) 9 10 216