Ktl-icon-tai-lieu

Bích huyết Kiếm - Hồi 12

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-241-
Håi thø m(êi hai
Cè ý t×m vËt b¸u, nh cê gÆp cè nh©n
l«¶l ªl«¶l kla¶ã óiÕÎ Bl cê v©y, Bø¶ã c¹¶l xe¬ ãy hCÎ n clÝ ¶ã«y, h¹i
ÎlT¬ ÎLT v«i óÞ Îl{mã, Îi¶l ÎlÇ ¬ái ¬ÖÎ, hiÒ ãôc xuï¶ã óp ãñ ÎliÕµ Bi.
¼éc ª«¶ã B¹s ¶l© óns UyÉ ÷li L»¶ã:
- ªiTu B¹i ¶{m¶ã Bì y vps µã caãñ Bi.
¼ÆÎ óõã, UyÉ ÷li ãin klaã ãle, ¶ãlÜ ÎlǬ: “VÞ ÎL{ëã Çy BiT Låi
clSc?” ¼éc ª«¶ã l« ln ci vp ¶gi:
- Y hp cs ãCi BÊy, ca oî cCi ã×?
UyÉ ÷li lái ª« ¸lÝ L»¶ã:
- ViT Î{í¶ã ca¶ã, cg ÎlËÎ ÎlÕ kla¶ã?
ª« ¸lÝ « c{êi « ÎLn hêi:
- ÷p¶ã ¬Æc ãin ÎL«i BÉ Bi h¹i óTãspi cls ÎiÖ¶.
UyÉ ÷li ¬Ø¬ ci, ªl«¶l ªl«¶l vps ÎLs¶ãlp. ªl«¶l ªl«¶l ã{î¶ãgi:
- ªai kla¶ã ¬ÖÎ, Îai c߶ ¬uï¶ xe¬.
rbc Êy, Îuy gi vËy, l{¶ã p B óuå ãñ, ¬ B lݵ h¹i i. UyÉ ÷li Îuy ÝÎ
Îi l{¶ã ãipu kl ãl¬, hiÒ ¬éÎ ¬ÆÎ « ñi p¶ã:
- ¸lÞ ¬uï¶ xe¬ cò¶ã B{îc, ly vps ¶ãlØ ¬éÎ cc, hCÎ h¹i L« xe¬.
UyÉ ÷li Bì ªl«¶l ªl«¶l vÒ µl߶㠬׶l cëi kl¨ BÇu L«, qun ¶liT ÎlÊy p¶ã
hp cs ãCi ÎlËÎ. ªLT BÇu c߶ cS¬ l«i cliÕc ¶ãäc ÎL©¬.
¼éÎ ¬ÆÎ BC¶l cê, ¬éÎ ¬ÆÎ ãlÜ Îíi cuéc lÑ {íc BT¬ ¬«i cñ« clå¶ã lÞ o{
luy¶l, ª« ¸lÝ Î©¬ ÎlÇ óÊÎ BÞ¶l, Bi ¶lǬ hiÒ l«i {íc, ÎLÊ BÞ¶l h¹i Îi¶l ÎlÇ oùc
¶ãlÜ BÕu cluyÖ « i, hiÒ cÊÎ ÎiÕ¶ã lái:
- ª¹i o«s B¹s ÎL{ë¶ã óiÕÎ p¶ã hp ãCi?
¼éc ª«¶ã l« ln ci ¶gi:
- ªai i ªlai Îlbc Îlbc ¨¬ la¬ ÎLc B ãƵ cËu Låi, ¬uï xÐÎ xe¬ ã
vp ¶l© µlȬ cñ« u L« o«s, cls T cø hbÎ ¶l{ vËy. ÷Çy, ÎlË Îai ¨ qu©¶
B©y Çy... Vâ caã cñ« u B ãiái hS¬ i. ªuy u cl{« clSc B ÎlS¶ã ¶æi o{ µlô,
¶l{¶ã Bïi i Îai, Îai ÎÊÎ µlni Îlu«.
ª« ¸lÝ i Bø¶ã dËy kliT¬ Îï vp cn¬ ι L»¶ã:
- _????_ ¬íi Bc l{ vËy. ¼Êy ¶ãpy ãÇ B©y Õu B¹s ÎL{ëã i Li, xi c
ãiCs ÎlT¬ cls clCu ÝÎ ÎÝ ¶N«.
¼éc ª«¶ã c{êi ¶gi:
- ¸Ëu BC¶l cê i Îai, cg ó«s ãiê ¬ÊÎ ca¶ã BC¶l klaã B©u. ÷l{ã ó©y ãiê,
¶ãlÖ cñ« Îai cËu B c lÕÎ Låi. Vp c߶ ãiái lm Îai hp klCc. ¸g hH Îai µlni ¶lê u d¹y
vpi ¬¶ã Îl× Bb¶ã lm¶. Ï«, l«, Îai óÞ x©¬ ¶l˵ ãgc Çy Låi... Ïäc ãiái ÎÊÎ ¶liT hp
klg Låi, ¬p ¶l© µlȬ cñ« cËu ¬íi ÎlËÎ hp l¬ cg. ¼éÎ ¶ã{êi Îlu iT Îuæi ÎLt ¶ãpy
ª
Bích huyết Kiếm - Hồi 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích huyết Kiếm - Hồi 12 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bích huyết Kiếm - Hồi 12 9 10 206