Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản đại hội chi đội

Được đăng lên bởi Đinh Việt Quỳnh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 90 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI THCS KIM THƯỢNG
Kim Thượng, ngaøy ……… thaùng 9 naêm 2015
BIEÂN BAÛN ÑAÏI HOÄI CHI ĐỘI …….
NHIỆM KỲ: 2015 - 2016
I. Thời gian, địa điểm, thành phần.
1. Thời gian, địa điểm.
Vaøo hồi:……………………, ngaøy ……… /………/………… Taïi ………………………………………….…………………..
2. Thaønh phaàn tham döï:
- ………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………….
- Cuøng ………/……… Ñoäi Vieân trong chi ñoäi coù maët. Vaéng ……… Lyùdo.............................
II. Noäi dung ñaïi hoäi .
1. Nghi leã chaøo c, haùt quoác ca, đội ca vaø hoâ khaåu hieäu Ñoäi
2. Tuyeân boá lyùdo: Nhaèm toång keát ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa chi Ñoäi trong naêm hoïc
qua vaø ñeà ra döï thaûo chöông trình hoaït ñoäng cho naêm hoïc môùi 2015 – 2016. Baàu ra
BCH chi Ñoäi nhieäm kyø môùi ñeå ñieàu haønh vaø toå chöùc caùc hoaït ñoäng trong Lieân Ñoäi.
Đồng thời bầu đoàn đại biểu dự đại hội liên đội.
- Giôùi thieäu ñaïi bieåu: (nhö ôû thaønh phaàn)
3. Bầu đoàn chủ tịch vaø thö kí:
- Ñoaøn chuû tòch :
1/ Baïn………………………………………………………………
2/ Baïn……………………………………………………………..
3/ Baïn ……………………………………………………………..
- Ñoaøn thö kí :
Baïn:………………………………………………………………….
Ñaïi hoäi bieåu quyeát thoáng nhaát………………/…………… (……………...%)
5. Đoàn chủ tịch thoâng qua baùo caùo toång keát hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi naêm hoïc 2014 -
2015 vaø döï thaûo phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa chi đội naêm hoïc 2015 - 2016.
6. ÑH thaûo luaän baùo kaùo toång keát vaø phöông höôùng. về công tác học tập, đạo đức, lao
động vệ sinh, Văn thể mỹ.
Ñaïi hoäi bieåu quyeát thoáng nhaát………………/…………… (……………...%)
7. BCH Chi Ñoäi nhieäm cũ töï kieåm ñieåm vaø tuyeân boá keát thuùc nhieäm đưa ra
cấu bầu cử nhiệm kỳ mới.
Biên bản đại hội chi đội - Trang 2
Biên bản đại hội chi đội - Người đăng: Đinh Việt Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản đại hội chi đội 9 10 397