Ktl-icon-tai-lieu

Biển Đông hợp tác vì an nình và phát triển khu vực

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hội thảo Quốc tế lần thứ VI
BIỂN ĐÔNG: HỢP TÁC VÌ AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC
16-18/11/2014, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Đơn vị Tổ chức:
Học viện Ngoại giao Việt Nam * Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông * Hội Luật gia Việt Nam

CHƯƠNG	  TRÌNH	  HỘI	  THẢO	  	  
	  
Địa	  điểm:	  Khách	  sạn	  Pullman	  Đà	  Nẵng,	  Đường	  Võ	  Nguyên	  Giáp,	  TP	  Đà	  Nẵng,	  Việt	  Nam.	  

	  
Chủ	  Nhật	  –	  16/11/2014	  	  
Đón	  tiếp	  Đại	  biểu	  

18.30	  –	  21.00	  

Tiệc	  tối	  (dành	  cho	  Đại	  biểu	  Quốc	  tế)	  	  
Chủ	  trì:	  Ông	  Nguyễn	  Văn	  Quyền,	  Chủ	  tịch	  Hội	  Luật	  gia	  Việt	  Nam.	  	  

Thứ	  Hai	  –	  17/11/2014	  
08.00	  –	  08.30	  

08.30	  –	  09.30	  

Đăng	  ký	  

PHIÊN	  KHAI	  MẠC	  
Chủ	  tọa:	  Ông	  Nguyễn	  Văn	  Quyền,	  Chủ	  tịch	  Hội	  Luật	  gia	  Việt	  Nam	  
Phát	  biểu	  Khai	  mạc	  của	  Đại	  sứ	  Đặng	  Đình	  Quý,	  Giám	  đốc	  Học	  viện	  Ngoại	  giao	  Việt	  
Nam	  	  
Phát	  biểu	  Dẫn	  đề	  của	  Ông	  Văn	  Hữu	  Chiến,	  Chủ	  tịch	  Ủy	  ban	  Nhân	  dân	  Thành	  phố	  
Đà	  Nẵng	  

	  

Phát	   biểu	   Dẫn	   đề	   của	   Ông	   Aung	   Lynn,	   Trưởng	   ASEAN	   SOM	   Myanmar,	   trình	   bày	  
bởi	  Ông	  Myint	  Thu,	  Phó	  Vụ	  trưởng	  Vụ	  ASEAN,	  Bộ	  Ngoại	  giao	  Myanmar	  
09.30	  –	  09.35	  

CHỤP	  ẢNH	  LƯU	  NIỆM	  

09:35	  –	  09:50	  

Nghỉ	  giải	  lao	  
1	  

	  

09.50	  –	  11.50	  
	  

PHIÊN	  1:	  CÁC	  NHÂN	  TỐ	  ẢNH	  HƯỞNG	  ĐẾN	  VẤN	  ĐỀ	  BIỂN	  ĐÔNG	  
Chủ	  tọa:	  Đại	  sứ	  Đặng	  Đình	  Quý,	  Giám	  đốc	  Học	  viện	  Ngoại	  giao	  Việt	  Nam	  
Cựu	  Phó	  Đô	  đốc	  Anup	  Singh,	  Nguyên	  Tư	  lệnh	  Hạm	  đội	  Hải	  quân	  Miền	  Đông,	  
Ấn	  Độ.	  	  
Bối	  cảnh	  Địa	  Chính	  trị	  đang	  thay	  đổi	  ở	  Biển	  Đông	  	  

	  

Ông	  Dylan	  Mair,	  Giám	  đốc	  Bộ	  phận	  Phân	  tích	  Năng	  lượng,	  Châu	  Á-­‐Thái	  Bình	  
Dương	  thuộc	  IHS,	  Singapore	  
Các	  Động	  lực	  về	  Năng	  lượng	  cho	  Hợp	  tác	  ở	  Biển	  Đông	  	  

	  

TS.	  Vương	  Quán	  Hùng	  (Dustin	  Kuan-­‐Hsiung	  Wang),	  Giáo	  sư,	  Viện	  Khoa	  học	  
Chính	  trị,	  Đại	  học	  Quốc	  gia	  Đài	  Loan	  	  
Quản	  lý	  Chung	  Nguồn	  Cá:	  Động	  lực	  Thúc...
1"
"
CHƯƠNG'TRÌNH'HỘI'THẢO''
'
Địa'điểm:'Khách%sạn%Pullman%Đà%Nẵng,%Đường%Võ%Nguyên%Giáp,%TP%Đà%Nẵng,%Việt%Nam.%
%
!"#$%"&'$($)*+))+,-).'$
Đón$tiếp$Đi$biu$
18.30%–%21.00%
Tic'tối$(dà nh $cho $Đi$biu$Quc$tế)%%
Chủ%trì:%Ông'Nguyn'Văn'Quyn,'Chủ%tịch%Hi%Lut%gia%V it%N am.'%
/"0$123$($)4+))+,-).$
08.00%–%08.30%
Đăng'ký'
08.30%–%09.30%
PHIÊN'KHAI'MẠC'
!"#$'526'789$%9:;<8$=>8$?:;@8A$Chủ$tch$Hi$Lu t$gia$Vit$Nam $
%
Phát'biu'Khai'mc'của'Đại'sứ'Đng'Đình'Quý,'Giám%đốc%Học%vin%Ngoi%giao %V it%
Nam%%
Phát'biu'Dn'đ%của%Ông'Văn'Hu'Chiến,%Ch%tịch%y%ban%N hân%dân%Th ành%ph%
Đà%Nng%
Phát'biu'Dn'đ%của%Ông'Aung'Lynn,'Trưng%ASEAN%SOM%Myanmar,%trình%bày%
bởi%Ông'Myint'Thu,%Phó%Vụ%trưng%V%ASEAN,%Bộ%Ngoi%giao%Myanmar%
09.30%–%09.35%
CHP'NH'LƯU'NIỆM$
09:35%–%09:50%
Nghỉ'gii'lao'
Biển Đông hợp tác vì an nình và phát triển khu vực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biển Đông hợp tác vì an nình và phát triển khu vực - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Biển Đông hợp tác vì an nình và phát triển khu vực 9 10 612