Ktl-icon-tai-lieu

biện pháp thi công

Được đăng lên bởi Anh Trần
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C«ng ty CPKLMTQ

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc
Xn Volfram thiÖn kÕ

Sè:

/ Q§ - KC§ - KTAT

ThiÖn KÕ, ngµy

th¸ng

n¨m

BiÖn ph¸p thi c«ng

§¬n vÞ lËp: XÝ NghiÖp VolFram thiÖn kÕ
Phª duyÖt: C«ng ty CPKLM Tuyªn Quang

KT.Gi¸m ®èc
Phã gi¸m ®èc

Lª Th«ng §¸p

C¨n cø theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n c«ng trêng sè 305/Q§/KLM-KTM
I - Khèi lîng thi c«ng.
1.§µo giÕng nghiªng xuèng cos 40
a. VÞ trÝ më lß b»ng.
- T¹i vÞ trÝ cuèi giÕng nghiªng cos 50 tiÕn hµnh ®µo giÕng nghiªng theo ph¬ng vÞ 1610 (160), chiÒu dµi m. (Cã b¶n vÏ vµ hé chiÕu kÌm theo).

c«ng ty cæ phÇn kim lo¹i mµu Tuyªn quang

- ChiÒu dµi ®µo lß L= 20m;
- TiÕt diÖn lß ®µo: 4,2 m2
- TiÕt diÖn sö dông: 4,2 m2
-Lß ®îc ®µo qua ®Êt ®¸ cã ®é kiªn cè f=9-10 vµ kh¸ æn ®Þnh lªn kh«ng ph¶I
chèng.
-NÕu trong khi ®µo lß qua ®Êt ®¸ yÕu: Lß ph¶i chèng, (Chèng theo hé chiÕu
®· lËp).
* Chó ý: Chèng lß: §Êt ®¸ yÕu nªn ph¶i chèng lß b»ng v× gç, kho¶ng c¸ch bíc chèng 0,5m/v× chÌn kÝn nãc vµ h«ng lß, nÕu vµo ®o¹n lß ®Êt ®¸ yÕu tôt nãc th×
ph¶i chèng liÒn v×, cø c¸ch 3 v× gç l¹i chèng xen 1 v× bª t«ng hoÆc ph¶i xÕp còi
kÝch x¸t nãc.
- ChiÕu s¸ng: Sö ®iÖn 36V.
b. C«ng nghÖ: khoan næ m×n → Xóc thñ c«ng vËn chuyÓn b»ng têi ®iÖn vµ
gßong, qua giÕng nghiªng vµ vËn chuyÓn b»ng « t« ra b·i th¶i.

II. biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng ®µo chèng lß.
1. BiÖn ph¸p kü thuËt trong ®µo lß chèng lß b»ng.
* Tr×nh tù thi c«ng ®µo lß:
- ChuÈn bÞ c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, dông cô, vËt t cÇn thiÕt phôc vô cho thi
c«ng. Mang ®Çy ®ñ trang bÞ b¶o hé c¸ nh©n theo quy ®Þnh vµ tu©n thñ thùc hiÖn
theo hé chiÕu, thiÕt kÕ ®· ®îc duyÖt.
- Trêng hîp ®µo lß qua vïng ®Êt ®¸ tõ cÊp IV- VII kh«ng sö dông khoan næ
m×n mµ ta dïng xÌ beeng, cuèc chim ®µo lß, khi ®µo lß ®îc 0,7m th× ta tiÕn hµnh
chèng ngay, trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Êt ®¸ yÕu xËp lë m¹nh ta tiÕn hµnh chèng
liÒn v×, (Chèng theo hé chiÕu).
- Trêng hîp ®µo lß qua vïng ®Êt ®¸ tõ cÊp IX- XI.

Xí Nghiệp VolFram thiện kế

1

c«ng ty cæ phÇn kim lo¹i mµu Tuyªn quang

- §¸nh dÊu c¸c lç khoan trªn g¬ng lß, khoan g¬ng theo hé chiÕu.
- N¹p, næ m×n (theo hé chiÕu).
- Xóc bèc vËn t¶i ®Êt ®¸ hoÆc quÆng (nÕu ®i trong quÆng).
- Sau khi næ m×n, xóc bèc vËn t¶i xong mét tiÕn ®é ®µo lß th× c¨n cø vµo
thùc tÕ cho b¾n tÈy (b¾n bï) nÕu cÇn thiÕt, ®Ó cho lß cã tiÕt diÖn ®¶m b¶o theo
thiÕt kÕ, ®ång thêi kiÓm tra híng lß, ®é dèc cña lß ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh cho phï
hîp víi thiÕt kÕ.
- §èi víi c¸c ®o¹n lß ®i trong vïng ®Êt ®¸ phay ph¸ m¹nh, yÕu, kh«ng æn
®Þnh cÇn ph¶i chèng lß. §Ó chèng mét ...
C«ng ty CPKLMTQ ng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh Pc
Xn Volfram thiÖn kÕ
Sè: / Q§ - KC§ - KTAT ThiÖn KÕ, ngµy th¸ng n¨m
BiÖn ph¸p thi c«ng
§¬n vÞ lËp: XÝ Nghp VolFram thiÖn kÕ
Phª duyÖt: ng ty CPKLM Tuyªn Quang
KT.Gi¸m ®èc
P gi¸m ®èc
Th«ng §¸p
C¨n theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n ng tng sè 305/Q§/KLM-KTM
I - Khèi ng thi c«ng.
1.§µo giÕng nghiªng xuèng cos 40
a. VÞ trÝ më lß b»ng.
- T¹i trÝ cuèi giÕng nghiªng cos 50 tiÕn hµnh ®µo giÕng nghiªng theo ph-
¬ng vÞ 161
0
(16
0
), chiÒu dµi m. (Cã b¶n vÏ vµ hé chiÕu kÌm theo).
biện pháp thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biện pháp thi công - Người đăng: Anh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
biện pháp thi công 9 10 884