Ktl-icon-tai-lieu

Biểu hiện của yếu tố nữ trong Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật Bà Quan Âm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biểu hiện của yếu tố nữ trong Phật giáo Việt
Nam qua hình tượng Phật Bà Quan Âm
Trịnh Thị Dung
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo ho ̣c; Mã số: 60 22 90
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quố c Tuấ n
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Hê ̣ thố ng hóa m ột số vấn đề lý luận chung về Phật bà Quan Âm và Phật
giáo Việt Nam. Phân tích những biểu hiện của yếu tố nữ trong Phật giáo Việt Nam
qua hình tượng Phật bà Quan Âm trên các lĩnh vực tư tưởng, văn học và nghệ thuật.
Keywords. Tôn giáo học; Phật giáo; Yếu tố nữ; Việt Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
Phật giáo có mặt tại Việt Nam hơn 2000 năm dù trải qua nhiều thời kỳ biến động và
thăng trầm lịch sử nhưng nó đã được khẳng định như một thành tố không thể tách rời của văn
hóa dân tộc. Khi vào nước ta, Phật giáo, do bản chất nhân văn cao độ, với tư tưởng truyền
giáo “tùy duyên bất biến”, “khế cơ khế lý” đã được nhân dân Việt Nam chấp nhận và phát
triển ngày một rộng rãi, từ yếu tố ngoại lai trở thành bản địa, từ cái xa lạ thành cái thân thuộc
với mọi người. Phật giáo Việt Nam đã xây dựng cho mình truyền thống yêu nước, gắn bó với
dân tộc, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong tư tưởng, đạo
đức, tâm hồn, lối sống của nhân dân.
Tuy nhiên, mặc dù tiếp nhận, hòa nhập vào đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh của
người Việt Nam, nhưng ngay từ rất sớm, Phật giáo ở Việt Nam đã tạo nên một bản sắc khác
với Phật giáo ở các nước phương Đông xung quanh, mang đậm sắc thái dân tộc tính Việt
Nam, gắn bó với cuộc đời mỗi con người, tạo ra những yếu tố tích cực trong phong cách
riêng của nền văn minh nông nghiệp Việt Nam: nền văn minh lúa nước. Trong nền văn minh
đó, vai trò của người phụ nữ là điều không thể bác bỏ và được đề cao ngay cả trên bình diện
tâm linh.
Vì vậy, khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo cũng đề cao người phụ nữ. Đây chính là
nét khác biệt của Phật giáo Việt Nam so với các nước có truyền thống Phật giáo khác. Điều
này được thể hiện trước hết qua hình tượng Man Nương trong câu chuyện sản sinh ra Phật
điện Tứ pháp thờ bốn “bà” Phật: “Pháp Vân Phật, Pháp Vũ Phật, Pháp Lôi Phật, Pháp Điện
Phật. Là Phật chứ không là Bồ Tát. Cũng như sau đó Ỷ Lan cũng được phong Quan Âm Phật.
Và một phụ nữ khác cũng nghiễm nhiên vào chùa chiếm một gian thờ riêng: Mẫu. Thờ Quan
Âm tại gia rất phổ biến” [29; 792]. Pháp Vân tục gọi là Bà Dâu, Pháp Vũ tục gọi là Bà Đậu,
Pháp Lôi tục gọi là Bà Tướng, Pháp Điện tục gọi là Bà Dàn. Từ “Bà” trong bốn cặp từ này
trong tiếng Việt...
Biu hin ca yếu t n trong Phật giáo Việt
Nam qua hình tượng Phật Bà Quan Âm
Trnh Th Dung
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn gia
́
o ho
̣
c; Mã số: 60 22 90
Người hướng dn: TS. Nguyê
̃
n Quốc Tuấn
Năm bảo v: 2010
Abstract.
̣
thống ho
́
a m t s vấn đề luận chung v Phật Quan Âm Phật
giáo Việt Nam. Phân tích những biu hin ca yếu t n trong Phật giáo Việt Nam
qua hình tượng Phật bà Quan Âm trên các lĩnh vực tư tưởng, văn học va
̀
nghệ thut.
Keywords. Tôn giáo học; Pht giáo; Yếu t n; Vit Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
Phật giáo mt ti Việt Nam hơn 2000 m tri qua nhiu thi k biến động
thăng trầm lch s nhưng nó đã được khẳng đnh như một thành tố không thể tách rời ca văn
hóa dân tộc. Khi o nước ta, Phật giáo, do bản cht nhân n cao độ, vi tưởng truyn
giáo “tùy duyên bt biến”, “khế khế lý” đã được nhân dân Việt Nam chp nhận phát
triển ngày một rộng rãi, từ yếu t ngoi lai tr thành bản đa, t cái xa lạ thành cái thân thuộc
vi mọi người. Phật giáo Vit Nam đã xây dựng cho mình truyền thống yêu nước, gắn bó với
dân tộc, góp phần quan trng trong việc y dựng nền văn hóa Việt Nam trong tưởng, đạo
đức, tâm hồn, li sng của nhân dân.
Tuy nhiên, mặc dù tiếp nhận, hòa nhập vào đời sng văn hóa tinh thần và tâm linh của
người Việt Nam, nhưng ngay t rt sm, Phật giáo Việt Nam đã tạo nên một bn sắc khác
vi Phật giáo các nước phương Đông xung quanh, mang đậm sắc thái dân tộc tính Việt
Nam, gắn với cuộc đời mỗi con người, to ra nhng yếu t tích cực trong phong cách
riêng của nền văn minh nông nghiệp Vit Nam: nền văn minh lúa nước. Trong nền văn minh
đó, vai trò của người ph n điều không thể bác bỏ được đề cao ngay c trên bình diện
tâm linh.
Vì vậy, khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo cũng đề cao người ph nữ. Đây chính
nét khác biệt ca Phật giáo Việt Nam so với các nước có truyền thng Phật giáo khác. Điu
này được th hiện trưc hết qua hình ợng Man ơng trong câu chuyện sn sinh ra Pht
điện T pháp th bốn “bà” Phật: “Pháp Vân Phật, Pháp Phật, Pháp Lôi Phật, Pháp Đin
Phật. Là Phật ch không là Bồ Tát. Cũng như sau đó Lan cũng được phong Quan Âm Pht.
một ph n khác cũng nghiễm nhiên o chùa chiếm mt gian th riêng: Mẫu. Th Quan
Âm tại gia rt ph biến” [29; 792]. Pháp n tc gọi Dâu, Pháp Vũ tục gọi Bà Đậu,
Pháp Lôi tục gọi Tướng, Pháp Điện tc gọi n. Từ “Bà” trong bốn cp t này
trong tiếng Việt xưa có nghĩa là Thần, N Thần”. đăng đối vi t Ông” đ ch Nam
Thn (Chng hạn như Ông Đùng Đà, cặp đôi khởi nguyên theo tàn tích thần thoi c ca
người Vit ta).
Biểu hiện của yếu tố nữ trong Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật Bà Quan Âm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu hiện của yếu tố nữ trong Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật Bà Quan Âm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Biểu hiện của yếu tố nữ trong Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật Bà Quan Âm 9 10 801