Ktl-icon-tai-lieu

Biểu thuế xuất khẩu 2014

Được đăng lên bởi tuvanxnk-vietgo-vn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục I
BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC
ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính)
––––––

Số
TT
1

Mô tả hàng hoá
Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô,
đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
- Dừa quả
- Loại khác

Thuộc các nhóm
hàng, phân
nhóm, mã số
0801
0801
0801

19 00

Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và
quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược
2 phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hoặc 12.11
các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc
chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột.
- Trầm hương, kỳ nam các loại
12.11
- Loại khác
12.11
3

2509

17
00 00

5 Quặng Apatít.
- Loại hạt mịn có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng
25.10
0,25 mm
- Loại hạt có kích thước trên 0,25 mm đến 15 mm
25.10
- Loại khác
25.10
Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt,
6 bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm
hình chữ nhật (kể cả hình vuông)

2514

Đá cẩm thạch, đá vôi vàng nhạt, ecaussine và đá
vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có
trọng lượng riêng từ 2,5 trở lên, và thạch cao
7
25.15
tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt
bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối
hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

3
0

15
0

Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu
25.05
trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26.

4 Đá phấn.

Thuế
suất
(%)

17

10
15
20
00 00

17

17

Số
TT

8

9

Mô tả hàng hoá

Thuộc các nhóm
hàng, phân
nhóm, mã số

Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch)
và đá khác để làm tượng đài hay đá xây dựng, đã
hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc 25.16
cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật
(kể cả hình vuông).
Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để
làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt
hoặc đá balat khác, đá cuội nhỏ và đá flin (đá lửa
tự nhiên), đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm
vảy, xỉ từ công nghiệp luyện kim hay phế liệu
công nghiệp tương tự, có hoặc không kèm theo
các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá
dăm trộn nhựa đường; đá ở dạng viên, mảnh và
bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc
25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt.
- Bột cacbonat canxi siêu mịn được sản xuất từ loại
2517
đá thuộc nhóm 25.15
- Loại khác:
- - Loại có kích cỡ từ 1-400 mm
25.17
- - Loại khác
2517

Thuế
suất
(%)

17

49 00

10
14
17

10

Chất gây chảy gốc đá vôi; đá vôi và đá có chứa
canxi khác, dùng để sản xuất vôi hay xi măng.

11

Vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi
25.22
và hydroxit canxi thuộc nhóm 28.25.

5

2...
Ph lc I
BIU THU XUT KHU
THEO DANH MC MT HÀNG CHU THU
(Ban hành kèm theo Thông tư s 157/2011/TT-BTC
ngày 14/11/2011 ca B Tài chính)
––––––
S
TT
Mô t hàng hoá
Thuc các nhóm
hàng, phân
nhóm, mã s
Thuế
sut
(%)
1
Da, qu hch Brazil và ht điu, tươi hoc khô,
đã hoc chưa bóc v hoc lt v.
0801
- Da qu 0801 19 00 3
- Loi khác 0801 0
2
Các loi cây và các b phn ca cây (k c ht và
qu), ch yếu dùng làm nước hoa, làm dược
phm hoc thuc tr sâu, thuc dit nm, hoc
các mc đích tương t, tươi hoc khô, đã hoc
chưa ct, nghin hoc xay thành bt.
12.11
- Trm hương, k nam các loi 12.11 15
- Loi khác 12.11 0
3
Các loi cát t nhiên, đã hoc chưa nhum màu
tr cát cha kim loi thuc Chương 26.
25.05 17
4
Đá phn.
2509 00 00 17
5
Qung Apatít.
- Loi ht mn có kích thước nh hơn hoc bng
0,25 mm
25.10 10
- Loi ht có kích thước trên 0,25 mm đến 15 mm 25.10 15
- Loi khác 25.10 20
6
Đá phiến, đã hoc chưa đẽo thô hay mi ch ct,
bng cưa hoc cách khác, thành khi hoc tm
hình ch nht (k c hình vuông)
2514 00 00 17
7
Đá cm thch, đá vôi vàng nht, ecaussine và đá
vôi khác để làm tượng đài hoc đá xây dng có
trng lượng riêng t 2,5 tr lên, và thch cao
tuyết hoa, đã hoc chưa đẽo thô hoc mi ch ct
bng cưa hay bng cách khác, thành các khi
hoc tm hình ch nht (k c hình vuông).
25.15 17
Biểu thuế xuất khẩu 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu thuế xuất khẩu 2014 - Người đăng: tuvanxnk-vietgo-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Biểu thuế xuất khẩu 2014 9 10 159