Ktl-icon-tai-lieu

Bình định và võ thuật

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bình Định Và Võ Thuật

Con Gái Bình Định
Đào Đức Chương (Thếkỷ 21 No.109, May 1998)
Phụ nữ ở Bình Định được học võ đến nơi đến chốn để trở thành bậc cao thủ, đem tài võ nghệ làm nên lịch sử như nữ
tướng Bùi Thị Xuân người đất Tây Sơn cũ, quán làng Xuân Hòa xã Bình Phú quận Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn)
thì xưa nay chưa có người thứ hai. Nhưng con gái Bình Định được cha mẹ cho học võ phòng thân, nhất là trước năm
1945, thì hầu như cô gái nào cũng biết qua hai môn võ căn bản:
Ai về Bình Định mà coi,
Con gái Bình Định múa roi, đi quyền (Ca dao)
Tuy nhiên, đôi lúc cũng có những cô gái học võ không chỉ để phòng thân mà muốn phát huy cái đẹp của võ truyền
thống như trường hợp Thanh Tùng, hoặc còn đi xa hơn, thi thố với đời, trở thành cao thủ trong làng võ. Điển hình có
bà Mân sống vào thời chúa Nguyễn, cô Quyền vào giữa thế kỷ 19 và sang đầu thế kỷ 20 lại có Tám Cảng.
Bà Mân chưa phải là nhân vật lịch sử nhưng với tài võ nghệ, bà được dân Bình Định ca tụng qua bài vè Chú Lía dài
1434 câu thơ lục bát và được lưu truyền khắp các tỉnh miền Nam Trung phần.
Theo bài vè, bà Mân ở gần vùng Truông Mây, nơi sào huyệt của một đảng cướp lớn do cha Hồ chú Nhẫn và sau có
thêm chú Lía cầm đầu, nay thuộc xã Ân Đức huyện Hoài Nhơn. Một hôm hai tên Hồ, Nhẫn đem cả lực lượng hùng
hậu đến bắt heo nhà bà, cả làng khiếp sợ không ai dám tiếp cứu:
Lân la bốn chục theo rày
Thẳng đường xuống xóm chật đầy đường quan
Trong tay bà chỉ có cây roi ngắn nhưng với lòng can đảm và tự tin, bà xông ra cự địch với một đảng cướp mạnh khét
tiếng trong vùng:
Mụ Mân độ khoảng bốn hai
Làu thông võ nghệ ít ai sánh bì
Thình lình chưa biết việc chi
Tiện tay mụ với tức thì đoản côn
Bước ra thấy rõ thiệt hơn
Mụ không thèm hỏi huơ côn đánh liền.
Ai cũng tưởng phen này bà Mân bị nát thây vì hai tên Hồ, Nhẫn không những võ nghệ phi thường mà còn hung bạo
chưa từng có. Nhưng không may cho chúng, thế võ của bà sâu hiểm vô cùng, áp đảo được ngay đối thủ:
Cả ba vùng vẫy đua tranh
Mụ Mân quả thực liệt oanh ai tày
Chỉ mới so tài ở hiệp đầu mà bọn cướp đã bị ngọn roi thần của bà cuốn người như bão táp, chúng phải đổi từ thế công
sang thế thủ rồi tìm đường tháo lui:
Phút thôi Hồ, Nhẫn cả hai
Đuối tay kéo chạy như bay khác nào!
Thân đàn bà mà đánh đuổi bọn cướp đông đảo để bảo vệ tài sản là điều hiếm có. Nhưng cũng tại huyện Hoài Nhơn
còn một cô gái khác, trong tay chỉ có con dao mà hai lần đánh thắng cọp để cứu mẹ, mới là chuyện phi thường.
Trần Thị Quyền, cái tên do cha mẹ đặt gắn liền với võ nghệ, âu đó là cái ngh...
Bình Định Và Võ Thut
Con Gái Bình Định
Đào Đức Chương (Thếk 21 No.109, May 1998)
Ph n Bình Định được hc võ đến nơi đến chn để tr thành bc cao th, đem tài võ ngh làm nên lch s như n
tướng Bùi Th Xuân người đất Tây Sơn cũ, quán làng Xuân Hòa xã Bình Phú qun Bình Khê (nay là huyn Tây Sơn)
thì xưa nay chưa có người th hai. Nhưng con gái Bình Định được cha m cho hc võ phòng thân, nht là trước năm
1945, thì hu như cô gái nào cũng biết qua hai môn võ căn bn:
A
i v Bình Định mà coi,
Con gái Bình Định múa roi, đi quyn (Ca dao)
Tuy nhiên, đôi lúc cũng có nhng cô gái hc võ không ch để phòng thân mà mun phát huy cái đẹp ca võ truyn
thng như trường hp Thanh Tùng, hoc còn đi xa hơn, thi th vi đời, tr thành cao th trong làng võ. Đin hình có
bà Mân sng vào thi chúa Nguyn, cô Quyn vào gia thế k 19 và sang đầu thế k 20 li có Tám Cng.
Bà Mân chưa phi là nhân vt lch s nhưng vi tài võ ngh, bà được dân Bình Định ca tng qua bài vè Chú Lía dài
1434 câu thơ lc bát và được lưu truyn khp các tnh min Nam Trung phn.
Theo bài vè, bà Mân gn vùng Truông Mây, nơi sào huyt ca mt đảng cướp ln do cha H chú Nhn và sau có
thêm chú Lía cm đầu, nay thuc xã Ân Đức huyn Hoài Nhơn. Mt hôm hai tên H, Nhn đem c lc lượng hùng
hu đến bt heo nhà bà, c làng khiếp s không ai dám tiếp cu:
L
ân la bn chc theo rày
Thng đường xung xóm cht đầy đường quan
Trong tay bà ch có cây roi ngn nhưng vi lòng can đảm và t tin, bà xông ra c địch vi mt đảng cướp mnh khét
tiếng trong vùng:
M Mân độ khong bn hai
L
àu thông võ ngh ít ai sánh bì
Thình lình chưa biết vic chi
Tin tay m vi tc thì đon côn
B
ước ra thy rõ thit hơn
M không thèm hi huơ côn đánh lin.
Ai cũng tưởng phen này bà Mân b nát thây vì hai tên H, Nhn không nhng võ ngh phi thường mà còn hung bo
chưa tng có. Nhưng không may cho chúng, thế võ ca bà sâu him vô cùng, áp đảo được ngay đối th:
C ba vùng vy đua tranh
M Mân qu thc lit oanh ai tày
Ch mi so tài hip đầu mà bn cướp đã b ngn roi thn ca bà cun người như bão táp, chúng phi đổi t thế công
sang thế th ri tìm đường tháo lui:
P
hút thôi H, Nhn c hai
Đ
ui tay kéo chy như bay khác nào!
Thân đàn bà mà đánh đui bn cướp đông đảo để bo v tài sn là điu hiếm có. Nhưng cũng ti huyn Hoài Nhơn
còn mt cô gái khác, trong tay ch có con dao mà hai ln đánh thng cp để cu m, mi là chuyn phi thường.
Trn Th Quyn, cái tên do cha m đặt gn lin vi võ ngh, âu đó là cái nghip tin định làm nên k tích mà chính
htt
p
://tieulun.ho
p
to.or
g
1 sur 10
Bình định và võ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình định và võ thuật - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bình định và võ thuật 9 10 360