Ktl-icon-tai-lieu

BỘ CÂU HỎI THI TÌM HIỂU “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - 85 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”

Được đăng lên bởi toilanguoivietnam04
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÂU HỎI THI TÌM HIỂU
“CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - 85 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”
(Kèm theo công văn số 497 ngày 23 tháng 4 năm 2014)
I. CÂU HỎI THI VIẾT
Đề số 1: Anh (Chị) hãy trình bày sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt
Nam và ý nghĩa của sự kiện này ?
Gợi ý trả lời :
Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần thứ I
(1897-1914), giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển nhanh chóng trong
cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II (1918-1930). Do bị cả thực dân và phong kiến
bóc lột hà khắc, giai cấp công nhân Việt Nam đã vùng lên đấu tranh mạnh mẽ. Từ
trong đấu tranh đã hình thành tính giai cấp và những người công nhân tập hợp lại
thành tổ chức như các hội: Ái hữu, Tương tế, Phường hội, Nghiệp đoàn, Công
hội… Đây chính là những tổ chức công đoàn sơ khai đầu tiên và có ở nhiều nơi.
Sau đó tổ chức Công hội Ba Son do đồng chí Tôn Đức Thắng thành lập năm
1920 tại xưởng Ba Son đã có ảnh hưởng lớn trong khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn.
Song, Công hội này tồn tại trong thời gian ngắn và chưa có chính cương, điều lệ.
Từ năm 1925 đến 1928, nhiều Công hội bí mật đã hình thành do sự hoạt
động mạnh mẽ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đặc biệt từ năm 1928,
khi kỳ bộ Bắc kỳ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chủ trương thực hiện
"Vô sản hoá" thì phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam ngày càng sôi nổi,
thúc đẩy sự phát triển của tổ chức công hội lên một bước mới cả về hình thức và
nội dung hoạt động.
Năm 1929 là thời điểm phong trào công nhân và hoạt động công hội ở nước
ta phát triển sôi nổi nhất, đặc biệt là ở miền Bắc. Các cuộc đấu tranh của công
nhân nổ ra liên tục ở nhiều xí nghiệp, có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất hành
động giữa các cuộc đấu tranh ở xí nghiệp này với xí nghiệp khác trong cùng một
địa phương và giữa địa phương này với địa phương khác trong toàn xứ.
Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và tổ chức công hội đòi
hỏi phải có một tổ chức Mác xít, một Đảng thực sự Cách mạng của giai cấp công
nhân có khả năng tập hợp, lãnh đạo công nhân đấu tranh giành độc lập tự do.
Tháng 3/1929, chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội. Tiếp đến, ngày
17/6/1929, Đông Dương cộng sản Đảng ra đời.
Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác vận động công nhân và tăng
cường sức mạnh cho tổ chức Công hội đỏ, Ban chấp hành Trung ương lâm thời
Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định triệu tập đại hội thành lập Tổng Công hội
Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón – Hà Nội. Đại hội đã
bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là n...
BỘ CÂU HỎI THI TÌM HIỂU
“CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - 85 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”
(Kèm theo công văn số 497 ngày 23 tháng 4 năm 2014)
I. CÂU HỎI THI VIẾT
Đề số 1: Anh (Chị) hãy trình bày sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt
Nam và ý nghĩa của sự kiện này ?
Gợi ý trả lời :
Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc đa của thực dân Pháp lần thứ I
(1897-1914), giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển nhanh chóng trong
cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II (1918-1930). Do bị cả thực dân phong kiến
bóc lột hà khắc, giai cấp công nhân Việt Nam đã vùng lên đấu tranh mạnh mẽ. Từ
trong đấu tranh đã hình thành tính giai cấp những người công nhân tập hợp lại
thành tổ chức như các hội: Ái hữu, Tương tế, Phường hội, Nghiệp đoàn, Công
hội… Đây chính là những tổ chức công đoàn sơ khai đầu tiên và có ở nhiều nơi.
Sau đó tổ chức Công hội Ba Son do đồng chí Tôn Đức Thắng thành lập năm
1920 tại xưởng Ba Son đã ảnh hưởng lớn trong khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn.
Song, Công hội này tồn tại trong thời gian ngắn và chưa có chính cương, điều lệ.
Từ năm 1925 đến 1928, nhiều Công hội mật đã hình thành do sự hoạt
động mạnh mẽ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đặc biệt từ năm 1928,
khi kỳ bộ Bắc k của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chủ trương thực hiện
"Vô sản hoá" thì phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam ngày càng sôi nổi,
thúc đẩy sự phát triển của tổ chức công hội lên một bước mới cả về hình thức
nội dung hoạt động.
Năm 1929 là thời điểm phong trào công nhân và hoạt động công hội ở nước
ta phát triển sôi nổi nhất, đặc biệt miền Bắc. Các cuộc đấu tranh của công
nhân nổ ra liên tục nhiều xí nghiệp, có sự phối hợp chặt chẽ thống nhất hành
động giữa các cuộc đấu tranh nghiệp này với nghiệp khác trong cùng một
địa phương và giữa địa phương này với địa phương khác trong toàn xứ.
Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân t chức công hội đòi
hỏi phải có một tổ chức Mác xít, một Đảng thực sự Cách mạng của giai cấp công
nhân khả năng tập hợp, lãnh đạo công nhân đấu tranh giành độc lập tự do.
Tháng 3/1929, chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập Nội. Tiếp đến, ngày
17/6/1929, Đông Dương cộng sản Đảng ra đời.
Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác vận động công nhân tăng
cường sức mạnh cho tổ chức Công hội đỏ, Ban chấp hành Trung ương lâm thời
Đông Dương Cộng sản Đảng quyết đnh triệu tập đại hội thành lập Tổng Công hội
Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón – Hà Nội. Đại hội đã
bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng
Công hội Đỏ Bắc Kỳ.
Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam một mốc son
chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên
giai cấp công nhân Việt Nammột đoàn thể Cách mạng rộng lớn, hoạt động có
1
BỘ CÂU HỎI THI TÌM HIỂU “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - 85 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ CÂU HỎI THI TÌM HIỂU “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - 85 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” - Người đăng: toilanguoivietnam04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BỘ CÂU HỎI THI TÌM HIỂU “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM - 85 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” 9 10 870