Ktl-icon-tai-lieu

Bồ Đề Đạt Ma - Thiền sư vĩ dại nhất

Được đăng lên bởi Mai Si Hung
Số trang: 279 trang   |   Lượt xem: 6542 lần   |   Lượt tải: 1 lần
|

OSHO

OSHO

Bồ đề đạt ma

BODHIDHARMA

Thiền sư vĩ đại nhất

The Greatest Zen Master

Bình luận về giáo huấn của sứ giả
Thiền từ Ấn Độ sang Trung Quốc

Commentaries on the Teachings of the
Messenger of Zen from India to China

Hà Nội 1/2011

|

|

Mục lục
Giới thiệu ………………..…………………………………………… iii
1 Tìm kiếm cái không là phúc lạc........................................................... 1
2 Cuộc hành hương về bản thể riêng của bạn................................ 31
3 Bên ngoài bản tính này không có phật.......................................... 51
4 Chư phật không thực hành điều vô nghĩa .................................... 71
5 Như thế là tự tính của chúng ta...................................................... 97
6 Hiểu biết tới ở giữa câu ................................................................. 123
7 Sẵn sàng và giành lấy kế thừa của bạn...................................... 149
8 Mọi người đều có quyền sai ......................................................... 179
9 Người chết không chảy máu......................................................... 207
10 Không trong tâm trí là mọi điều .................................................. 235
11 Tâm trí là kẻ thù lớn nhất của con người ................................. 257
12 Mọi đau khổ đều là hạt mầm phật ............................................. 283
13 Tâm trí là tù túng .......................................................................... 305
14 Đối diện với vị phật là nguy hiểm............................................... 335
15 Đột phá ... tới phật tính................................................................ 365
16 Dũng cảm nói "Tôi không biết" ................................................... 387
17 Nhận mạo hiểm bán sỉ................................................................. 415
18 Tỉnh thức là nhận biết .................................................................. 447
19 Thưởng thức bí ẩn trong chiều sâu trái tim bạn ...................... 473
20 Ít hơn một cái nháy mắt............................................................... 509
Về Osho............................................................................................... 541

|

|
Osho đang nói cho các đệ tử của mình bằng việc giải
thích và mở rộng trong ngôn ngữ thế kỉ hai mươi sự sáng
suốt mà Bồ đề đạt ma đã truyền cảm trong thế kỉ thứ sáu cho
các đệ tử của mình.

Giới thiệu

Bồ đề đạt ma là một trong những người phi thường của
gia sản kế thừa của Phật. Osho là nhà tiên tri, ngư...
|
|
OSHO
B đề đạt ma
Thin sư vĩ đại nht
Bình lun v giáo hun ca s gi
Thin t n Độ sang Trung Quc
Hà Ni 1/2011
OSHO
BODHIDHARMA
The Greatest Zen Master
Commentaries on the Teachings of the
Messenger of Zen from India to China
Bồ Đề Đạt Ma - Thiền sư vĩ dại nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồ Đề Đạt Ma - Thiền sư vĩ dại nhất - Người đăng: Mai Si Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
279 Vietnamese
Bồ Đề Đạt Ma - Thiền sư vĩ dại nhất 9 10 558