Ktl-icon-tai-lieu

BỘ LUẬT QUẢN LÝ QUỐC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN CỦA TÀU VÀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ LUẬT QUẢN LÝ QUỐC TẾ
VỀ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN CỦA TÀU VÀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM
(Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế - ISM)
Các yêu cầu về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm
Nội dung
Giới thiệu
1 Quy định chung.
2 Chính sách an toàn và bảo vệ môi trường.
3 Trách nhiệm và quyền hạn của công ty.
4 (Những) người phụ trách.
5 Trách nhiệm và quyền hạn của thuyền trưởng.
6 Nguồn lực và nhân lực.
7 Triển khai các kế hoạch cho các hoạt động trên tàu.
8 Ứng phó sự cố khẩn cấp.
9 Các báo cáo và phân tích về sự không phù hợp, các tai nạn và các sự cố nguy
hiểm.
10 Bảo dưỡng tàu và trang thiết bị.
11 Tài liệu.
12 Kiểm tra, xem xét và đánh giá của Công ty.
13 Chứng nhận, kiểm tra và kiểm soát.
GIỚI THIỆU
Mục đích của Bộ luật này là đưa ra một tiêu chuẩn quốc tế cho sự quản lý và
hoạt động an toàn của tàu và cho sự ngăn ngừa ô nhiễm.
Ðại hội đồng đã thông qua Nghị quyết A.443(XI) trong đó khuyến nghị các
Chính phủ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thuyền trưởng trong việc

thực thi trách nhiệm chính đáng của mình đối với vấn đề an toàn hàng hải và
bảo vệ môi trường biển.
Ðại hội đồng cũng đã thông qua nghị quyết A.680(17) trong đó công nhận thêm
sự cần thiết có một tổ chức quản lý thích hợp để đảm bảo tổ chức này đáp ứng
được sự cần thiết của việc quản lý trên tàu để đạt được và duy trì các tiêu chuẩn
cao về an toàn và bảo vệ môi trường.
Nhận thấy rằng không có hai công ty tàu biển hoặc hai chủ tàu giống nhau, và
rằng các tàu hoạt động dưới một phạm vi rộng lớn của các điều kiện khác nhau,
nên Bộ luật này được xây dựng trên các nguyên tắc và các mục tiêu chung.
Bộ luật này được diễn đạt theo những thuật ngữ khái quát để nó có khả năng áp
dụng rộng rãi. Tuy nhiên, mức độ khác nhau của sự quản lý, dù ở trên bờ hay
trên biển, sẽ yêu cầu các mức độ kiến thức và nhận thức khác nhau về các điều
khoản đã được nêu ra.
Sự cam kết từ cấp lãnh đạo cao nhất là nền tảng để thực hiện tốt sự quản lý an
toàn. Trong vấn đề về an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm thì đó là sự cam kết, năng
lực, thái độ và động cơ của mỗi thành viên ở tất cả các mức mà chúng quyết
định kết quả cuối cùng.
1 QUY ÐịNH CHUNG
1.1 Các định nghĩa
1.1.1 "Bộ luật Quản lý An toàn Quốc tế (ISM Code)" có nghĩa là Bộ luật Quản
lý Quốc tế về Hoạt động An toàn của Tàu và Ngăn ngừa Ô nhiễm như đã được
Ðại hội đồng thông qua, và có thể được Tổ chức sửa đổi.
1.1.2 "Công ty" được hiểu là Chủ tàu hoặc một tổ chức hoặc cá nhân nào đó
như là Người quản lý, hoặc Người thuê tàu trần, người đã và đang đảm đương
trách nhiệm thay mặt Chủ ...
BỘ LUẬT QUẢN LÝ QUỐC TẾ
VỀ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN CỦA TÀU VÀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM
(Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế - ISM)
Các yêu cầu về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm
Nội dung
Giới thiệu
1 Quy định chung.
2 Chính sách an toàn và bảo vệ môi trường.
3 Trách nhiệm và quyền hạn của công ty.
4 (Những) người phụ trách.
5 Trách nhiệm và quyền hạn của thuyền trưởng.
6 Nguồn lực và nhân lực.
7 Triển khai các kế hoạch cho các hoạt động trên tàu.
8 Ứng phó sự cố khẩn cấp.
9 Các báo cáo và phân tích về sự không phù hợp, các tai nạn và các sự cố nguy
hiểm.
10 Bảo dưỡng tàu và trang thiết bị.
11 Tài liệu.
12 Kiểm tra, xem xét và đánh giá của Công ty.
13 Chứng nhận, kiểm tra và kiểm soát.
GIỚI THIỆU
Mục đích của Bộ luật này là đưa ra một tiêu chuẩn quốc tế cho sự quản lý và
hoạt động an toàn của tàu và cho sự ngăn ngừa ô nhiễm.
Ðại hội đồng đã thông qua Nghị quyết A.443(XI) trong đó khuyến nghị các
Chính phủ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thuyền trưởng trong việc
BỘ LUẬT QUẢN LÝ QUỐC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN CỦA TÀU VÀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ LUẬT QUẢN LÝ QUỐC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN CỦA TÀU VÀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BỘ LUẬT QUẢN LÝ QUỐC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN CỦA TÀU VÀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM 9 10 299