Ktl-icon-tai-lieu

Bốn giải pháp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pbdt trien nbanb vd ben vUng

Bdn giai pliap tliirc hien
cong tac thanli tra, l(iem tra, giai quyet
{(hieu nai, to cao nam 2014
O LE QUOC TRUNG
Chanh Thanh tra Bp Tdi nguyen va Mdi trudng

am 2013, hoat dpng thanh tra, kiem tra dat nhieu ket qua tich
cue. Qua thanh tra dd phdt hien, xCrly nhieu vi pham phdp luat,
dong thdi chan chinh khac phuc edc bai cap. Cong tdc tiep
cong dan, xuiy ddn thuvd giai quyei khieu nai, to cdo dUdc quan tam,
chi dao sau sdt; dan thu khieu nai, to cdo ci/a cdng dan duac xu ly
khong detdn dgng. To chdt hod giai thanh eong nhieu vu viec keo ddi.

N

Mdt so ket qua co ban
Ndm 2013, todn Nganh
TN&IVIT da tridn khai hdn 2.000
cudc thanh tra, kidm tra, ddi vdi
6.735 td chde, ed nhdn. Qua
thanh tra, kien nghj truy thu nop
ngdn saeh nha nude hPn 16 ty
ddng; kien nghj thu hdi hPn 3.000
ha dat; xd phat vi pham hanh
ehinh gan 1.900 to chdc, ca nhan
vdi sd tien hon 41 ty ddng; kidn
nghi thu hoi 108 gidy phep hoat
ddng khoang san; chuyen co
quan dieu tra 1 vu viee. Da ddn
dd'c, kiem tra vide thUc hien 227
kdt ludn thanh tra.
Luc lupng thanh tra eda
Nganh cung da tidn hdnh ddn
ddc, kiem tra viec thUe hien 227
kdt luan thanh tra, kiem tra. ThUe
hien thu hdi 386,88 ha dat, 1 ty
32

ddng, 4 giay phep hoat ddng
khoang san, xd phat vi pham
hanh chfnh 36 to chd'c vdi sd tien
honi ty ddng. Ode biet, Thanh
tra Bp da tien hanh 1 cupc thanh
tra dot xuat viec chap hdnh phdp
luat vd TN&MT ddi vdi Du an
thdy dien Dak Mi 4 tai tinh
Quang Nam, da ban hanh kdt
luan thanh tra.
Vd edng tdc tiep ddn, toan
Ngdnh da tiep hdn 9.500 Iupt
cdng ddn ddn khieu nai, td cdo
phan anh vdi 10.800 ngUdi, cd
226 lupt dodn ddng ngudi, trong
dd: Bp TN&MT da tidp 380 iUdt
cdng ddn vdi 2.700 ngudi, trong
do ed 97 lupt dodn ddng ngudi vdi
2.420 ngudi, so vdi ndm 2012
tang 85 lUOt. Cdc Sd TN&MT da
tidp 6.800 lupt vdi 8.000 ngUdi,

Toi nguydn yg M6I truong | Kyl-fZ-Tiling lyZPU

trong do cd 130 lupt dodn ddng
ngudi vdi 1.400 ngudi. Cae tinh co
sd lupt ngudi den khieu nai, td cdo
nhidu la: Binh Duang, Tdy Ninh,
Bae Lieu, Ca Mau, Ddng Thap,
TP. Hd Chl Minh, Tien Giang,
Yen Bai.
Ngodi ra, Nganh da tidp
nhan 13.000 lUdt ddn thu khidu
nai, td cdo, trong do cd 8.900
lupt don thudc ITnh vUe dat dai
(chidm 68,54%), da giai quy^t
2.735 vu vide khidu nai, td cio
va tranh chap dat dai thudc thim
quydn, trach nhiem dupe giao.
Thanh tra Bd da tidp nhdn 4.000
lupt don thu khidu nai, td cio,
tranh chap dat dai (so vdi nam
2012 giam 13%); trong dd, c6
3.940 ddn thupc ITnh vUc dat dai
(chidm 98% sd...
Pbdt
trien nbanb
vd
ben
vUng
Bdn giai pliap
tliirc
hien
cong tac
thanli
tra,
l(iem
tra, giai quyet
{(hieu
nai,
to cao nam
2014
O LE QUOC TRUNG
Chanh Thanh tra Bp Tdi nguyen va Mdi
trudng
N
am 2013, hoat dpng thanh tra, kiem tra dat nhieu ket qua tich
cue.
Qua thanh tra dd phdt hien,
xCrly
nhieu vi pham phdp
luat,
dong thdi chan chinh khac phuc edc bai cap. Cong tdc tiep
cong dan,
xuiy
ddn thuvd giai quyei khieu nai,
to
cdo dUdc quan tam,
chi dao sau sdt; dan thu khieu nai, to cdo
ci/a
cdng dan duac xu ly
khong
detdn
dgng.
To
chdt hod giai thanh eong nhieu vu viec keo ddi.
Mdt so ket qua co ban
Ndm 2013, todn Nganh
TN&IVIT
da tridn khai hdn 2.000
cudc thanh tra, kidm tra, ddi vdi
6.735 td chde, ed nhdn. Qua
thanh tra, kien nghj truy thu nop
ngdn saeh nha nude hPn 16 ty
ddng;
kien nghj thu hdi hPn 3.000
ha dat; xd phat vi pham hanh
ehinh gan 1.900 to chdc, ca nhan
vdi sd tien hon 41
ty
ddng; kidn
nghi thu hoi 108 gidy phep hoat
ddng khoang san; chuyen co
quan dieu tra 1 vu viee. Da ddn
dd'c, kiem tra vide thUc hien 227
kdt ludn thanh tra.
Luc lupng thanh tra eda
Nganh cung da tidn hdnh ddn
ddc, kiem tra viec thUe hien 227
kdt luan thanh tra, kiem tra. ThUe
hien thu hdi 386,88 ha dat, 1
ty
ddng,
4 giay phep hoat ddng
khoang san, xd phat vi pham
hanh chfnh 36 to chd'c vdi sd tien
honi
ty ddng. Ode biet, Thanh
tra Bp da tien hanh 1 cupc thanh
tra dot xuat viec chap hdnh phdp
luat vd TN&MT ddi vdi Du an
thdy dien Dak Mi 4 tai tinh
Quang Nam, da ban hanh kdt
luan thanh tra.
Vd edng tdc tiep ddn, toan
Ngdnh da tiep hdn 9.500 Iupt
cdng ddn ddn khieu nai, td cdo
phan anh vdi 10.800 ngUdi, cd
226 lupt dodn ddng ngudi, trong
dd:
Bp TN&MT da tidp 380 iUdt
cdng ddn vdi 2.700 ngudi, trong
do ed 97 lupt dodn ddng ngudi vdi
2.420 ngudi, so vdi ndm
2012
tang 85
lUOt.
Cdc Sd TN&MT da
tidp 6.800 lupt vdi 8.000
ngUdi,
trong do cd 130 lupt dodn ddng
ngudi vdi
1.400
ngudi. Cae
tinh
co
sd lupt ngudi den khieu
nai,
td cdo
nhidu la: Binh Duang, Tdy Ninh,
Bae
Lieu,
Ca Mau, Ddng Thap,
TP.
Hd Chl Minh, Tien Giang,
Yen Bai.
Ngodi ra, Nganh da tidp
nhan 13.000
lUdt
ddn thu khidu
nai,
td cdo, trong do cd 8.900
lupt don thudc ITnh vUe dat dai
(chidm 68,54%), da giai
quy^t
2.735 vu vide khidu nai, td
cio
va tranh chap dat dai thudc
thim
quydn,
trach nhiem dupe giao.
Thanh tra Bd da tidp nhdn 4.000
lupt don thu khidu nai, td
cio,
tranh chap dat dai (so vdi
nam
2012 giam 13%); trong dd, c6
3.940 ddn thupc ITnh vUc dat dai
(chidm 98% sd ddn). Sau khi
32 Toi nguydn yg M6I truong |
Kyl-fZ-Tiling lyZPU
Bốn giải pháp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014 - Trang 2
Bốn giải pháp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014 - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bốn giải pháp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014 9 10 801