Ktl-icon-tai-lieu

Các câu hỏi thi công chức có lời giải

Được đăng lên bởi nvthiep939-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Phần I:
Câu 1: Đồng chí hiểu thế nào là cán bộ, công chức? Chế độ công chức dự bị
được quy định như thế nào trong pháp lệnh cán bộ, công chức? So sánh sự giống
nhau và khác nhau giữa công chức và công dân?
Trả lời:
A. Đ/c hiểu thế nào là cán bộ, công chức?
Tại chương I, Pháp lệnh công chức quy định nh sau:
Điều 1
1. Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam, trong biên
chế, bao gồm;
a) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện);
b) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm
việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;
c) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao
giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp
huyện;
d) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ
một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội;
đ) Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân;
e) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường
xuyên làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan,
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc
Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;
g) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; người đứng đầu tổ
chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);
h) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã.
2. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g và h khoản 1 Điều này
được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản
1 Điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo
quy định của pháp luật."
Điều 2
Cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phải
không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng lực công
tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao.
Điều 3
Cán bộ, công chức ngoài việc thực hiện các ...
Phần I:
Câu 1: Đồng chí hiểu thế nào cán bộ, công chức? Chế độ công chức dự bị
được quy định như thế nào trong pháp lệnh cán bộ, công chức? So sánh sự giống
nhau và khác nhau giữa công chức và công dân?
Trả lời:
A. Đ/c hiểu thế nào là cán bộ, công chức?
Tại chương I, Pháp lệnh công chức quy định nh sau:
Điều 1
1. Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh này công dân Việt Nam, trong biên
chế, bao gồm;
a) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - hội Trung ương; tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện);
b) Nhng ngưi đưc tuyn dng, b nhim hoc đưc giao nhim v thường xuyên làm
vic trong t chức chính tr, tổ chc cnh tr- xã hi Trung ương, cấp tnh, cp huyện;
c) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao
giữ một công vụ thường xuyên trong các quan nhà nước Trung ương, cấp tỉnh, cấp
huyện;
d) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ
một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội;
đ) Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân;
e) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường
xuyên làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan,
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong quan, đơn vị thuộc
Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;
g) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; thư, Phó thư Đảng ủy; người đứng đầu tổ
chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);
h) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã.
2. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g h khoản 1 Điều này
được hưởngơng từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản
1 Điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước các nguồn thu sự nghiệp theo
quy định của pháp luật."
Điều 2
Cán bộ, công chức công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phải
không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ ng lực công
tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao.
Điều 3
Cán bộ, công chức ngoài việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh này, còn phải
tuân theo c quy định liên quan của Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật khác.
Điều 4
Công tác cán bộ, ng chức đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản
Việt Nam, bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.
1
Các câu hỏi thi công chức có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các câu hỏi thi công chức có lời giải - Người đăng: nvthiep939-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Các câu hỏi thi công chức có lời giải 9 10 58