Ktl-icon-tai-lieu

Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3283 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại
Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của
Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết
MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở
hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty.
Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các
giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho
thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan
đến giá trị doanh nghiệp. Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại
được tiếp tục phát triển vào những năm sau đó, bao gồm
thuyết cân bằng, thuyết trật tự phân hạng, thuyết điều chỉnh
thị trường, thuyết cơ cấu quản lý...

Theo quan điểm truyền thống

Quan điểm về cấu trúc vốn truyền thống cho rằng khi một
doanh nghiệp bắt đầu vay mượn, thuận lợi vượt trội hơn bất
lợi. Chi phí nợ thấp, kết hợp với thuận lợi về thuế sẽ khiến
WACC (Chi phí vốn bình quân gia quyền) giảm khi nợ
tăng.

Tuy nhiên, khi tỷ lệ giữa vốn nợ và vốn CSH tăng, tác động
của tỷ lệ vốn vay so với tổng vốn buộc các CSH tăng lợi
tức yêu cầu của họ (nghĩa là chi phí VCSH tăng). Ở mức tỷ
lệ vốn nợ và VCSH cao, chi phí nợ cũng tăng bởi vì khả
năng doanh nghiệp không trả được nợ là cao hơn (nguy cơ
phá sản cao hơn). Vì vậy, ở mức tỷ số giữa vốn nợ và
VCSH cao hơn, WACC sẽ tăng.

Vấn đề chính của quan điểm truyền thống là không có một
lý thuyết cơ sở thể hiện chi phí VCSH nên tăng bao nhiêu
do tỷ lệ giữa vốn nợ và VCSH hay chi phí nợ nên tăng bao
nhiêu do nguy cơ vỡ nợ.

Lý thuyết cấu trúc vốn của Modilligani và Miller (mô
hình MM)

Trái với quan điểm truyền thống, Modilligani và Miller
(1958) đã tìm hiểu xem chi phí vốn tăng hay giảm khi một
doanh nghiệp tăng hay giảm vay mượn.

Để chứng minh một lý thuyết khả thi, Modilligani và Miller
(MM) đã đưa ra một số những giả định đơn giản hoá rất
phổ biến trong lý thuyết về tài chính: họ giả định là thị
trường vốn là hoàn hảo, vì vậy sẽ không có các chi phí giao
dịch và tỷ lệ vay giống như tỷ lệ cho vay và bằng với tỷ lệ
vay miễn phí; việc đánh thuế được bỏ qua và nguy cơ được
tính hoàn toàn bằng tính không ổn định của các luồng tiền.

Nếu thị trường vốn là hoàn hảo, MM tranh luận rằng thế thì
các doanh nghiệp có nguy cơ kinh doanh giống nhau và
tiền lãi mong đợi hàng năm giống nhau phải có tổng giá trị
giống nhau bất chấp cấu trúc vốn bởi vì giá trị của một
doanh nghiệp phải phụ thuộc vào giá trị hiện tại của các
hoạt động của nó, không phải dựa trên cách thức cấp vốn.
Từ đây, có thể rút ra rằng nếu tất cả những công ty như vậy
có tiề...
Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại
thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của
Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết
MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở
hữu (VCSH) và nkhông liên quan đến giá trị của công ty.
Nói một cách khác, học thuyết này chra một ớng là các
giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt n bằng cách nào, cho
thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan
đến giá trị doanh nghiệp. Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại
được tiếp tục phát triển vào nhng năm sau đó, bao gồm
thuyết cân bằng, thuyết trật tự phân hạng, thuyết điều chỉnh
thtrường, thuyết cơ cấu quản lý...
Theo quan điểm truyền thống
Quan điểm về cấu trúc vốn truyền thống cho rằng khi một
doanh nghiệp bắt đầu vay mượn, thuận lợi vượt trội hơn bất
lợi. Chi phí nợ thấp, kết hợp với thuận lợi về thuế sẽ khiến
WACC (Chi phí vốn bình quân gia quyền) giảm khi nợ
tăng.
Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại 9 10 396