Ktl-icon-tai-lieu

Các quy định trong lĩnh vực thuế

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 312 trang   |   Lượt xem: 1960 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TH¤NG TIN VÒ §Çu T¦ Níc NGOµI
1
Môc lôc
Ph¸p lÖnh cña Uû ban thêng vô Quèc héi Sè 38/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 28 th¸ng 8
n¨m 2001 vÒ phÝ vµ lÖ phÝ ......................................................................................................4
Danh môc phÝ, lÖ phÝ.............................................................................................................13
QuyÕt ®Þnh cña thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú
2001 - 2005...........................................................................................................................17
Th«ng t híng dÉn hoµn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ® nép ®èi víi thuèc
l¸ ®iÕu xuÊt khÈu.....37
QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh V/v hoµn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ...............................40
Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn qui ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t
®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ theo quy ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ .....................42
Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn u ®i vÒ thuÕ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 128/2000/ Q§-
TTg ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn
ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm..........................................97
Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt ®Çu
t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.................................................................................................104
Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 08/2001/TT-BTC ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2001 Híng dÉn bæ
sung quy ®Þnh vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi c¸c chi nh¸nh cña tæ chøc
níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 99/1998/TT-BTC ngµy
14/7/1998 cña Bé Tµi chÝnh ................................................................................................151
QuyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh B¶n quy ®Þnh vÒ tiÒn thuª ®Êt, mÆt
níc, mÆt biÓn.....................................................................................................................157
Th«ng t cña Tæng côc h¶i quan sè 06/2000/TT-TCHQ ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2000 híng
dÉn thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn
®Çu t níc ngoµi................................................................................................................178
Th«ng t híng dÉn bæ sung vµ söa ®æi mét sè ®iÓm trong Th«ng t sè 39 TC/TCT ngµy 26
th¸ng 6 n¨m 1997cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 05/CP ngµy 20 th¸ng 1
n¨m 1995 vµ NghÞ ®Þnh sè 30/CP ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt
thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi Víi ngêi cã thu nhËp cao.......................................201
Th«ng t híng dÉn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn hç
trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA)..........................................................................................207
Th«ng t söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 169/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi
chÝnh híng dÉn chÕ ®é thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh
t¹i ViÖt nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt nam215
Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 89/1999/TT-BTC ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 1999 Híng dÉn thùc
hiÖn quy ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam
............................................................................................................................................220
Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn thuÕ cíc ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh vËn chuyÓn hµng hãa
b»ng tµu biÓn cña c¸c hng vËn t¶i níc ngoµi vµo ViÖt nam khai th¸c vËn t¶i .................264
Các quy định trong lĩnh vực thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các quy định trong lĩnh vực thuế - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
312 Vietnamese
Các quy định trong lĩnh vực thuế 9 10 911