Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết chung về mở cửa thị trường nông sản

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1737 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC

1 WTO quy định về vấn đề nông nghiệp ở đâu?

03

2 Việt Nam đã đưa ra những cam kết gì về mở cửa
thị trường nông sản?

06

3 Việt Nam cam kết như thế nào về thuế quan đối với
nông sản nhập khẩu?

08

4 Biểu cam kết thuế nông nghiệp được thiết kế như
thế nào?

10

5 Có khi nào thuế nhập khẩu nông sản thực tế giảm
xuống mức thấp hơn mức thuế suất cam kết trong
WTO không?

13

2

1 WTO quy định về vấn đề
nông nghiệp ở đâu?

WTO đưa ra một tập hợp các nguyên tắc về thương
mại quốc tế đối với sản phẩm nông nghiệp nhằm thúc
đẩy quá trình mở cửa thị trường nông sản của các nước
thành viên. Các quy định này tập trung tại:
Hiệp định nông nghiệp (Điều 4, 5 và Phụ lục 5 của
Hiệp định Nông nghiệp); và
Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại
hàng hóa (GATT)

3

HỘP 1 - CÁC NGUYÊN TẮC MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG 	
	
TRONG HIỆP ĐỊNH NÔNG NGHIỆP
Thuế hoá các biện pháp phi thuế;
Bãi bỏ các hàng rào phi thuế (trừ một số trường hợp
nhất định);
Tăng thuế có điều kiện (chỉ áp dụng đối với các nước
đang phát triển và chậm phát triển);
Giảm dần thuế quan theo lộ trình (có sự nhân
nhượng về mức độ cắt giảm và lộ trình giảm cho
từng nhóm nước đang phát triển, chậm phát triển,
chuyển đổi);
Đảm bảo việc tiếp cận thị trường tối thiểu (quy định
mức hạn ngạch nhập khẩu tối thiểu mà nước nhập
khẩu phải cho phép đối với những loại nông sản mà
trước đó hầu như đóng cửa với hàng hoá nước ngoài);
Các biện pháp tự vệ đặc biệt.
Về nội dung của từng nhóm nguyên tắc, xem thêm
Sổ tay về Hiệp định Nông nghiệp

4

HỘP 2 - CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA GATT 	
	
ÁP DỤNG CHO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN): Nước thành viên
WTO phải dành cho hàng nông sản đến từ các nước
thành viên khác của WTO sự đối xử ngang bằng
(không phân biệt đối xử giữa hàng nông sản đến từ
các nước khác nhau);
Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT): Nước thành viên
WTO phải đảm bảo dành cho hàng nông sản đến
từ nước thành viên khác sự đối xử ngang bằng với
hàng nông sản trong nước (không phân biệt đối xử
giữa nông sản nội địa và nông sản nhập khẩu sau khi
đã hoàn thành các thủ tục và nghĩa vụ hải quan).

5

2 Việt Nam đã đưa ra những cam kết
gì về mở cửa thị trường nông sản?

Gia nhập WTO, Việt Nam đã đưa ra các cam kết mở cửa
thị trường nông sản thuộc các nhóm sau:
Cam kết về thuế quan: Việt Nam đã đưa ra cam kết
về mức thuế nhập khẩu tối đa được phép áp dụng
(gọi là mức cam kết) đối với 100% số dòng thuế
hàng nông sản.
Cam kết về các biện pháp phi thuế quan: Việt Nam
đã đưa ra cam kết liên quan đến các biện...