Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết wto đối với nhóm luơng thực rau quả

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC
CAM KẾT WTO ĐỐI VỚI NHÓM LƯƠNG THỰC

03

1 Năng lực cạnh tranh của ngành lương thực của
Việt Nam như thế nào?

04

2 Việt Nam cam kết về thuế nhập khẩu đối với sản
phẩm lương thực như thế nào?

08

3 Cam kết WTO về mở cửa thị trường lương thực
của Việt Nam có tác động như thế nảo?

10

4 Các cam kết khu vực về mở cửa thị trường lương
thực của Việt Nam có tác động như thế nào?

11

5 Doanh nghiệp lương thực nên tận dụng hay đối
phó theo hướng nào?

14

CAM KẾT WTO ĐỐI VỚI RAU QUẢ

15

6 Tình hình sản xuất của ngành rau quả Việt Nam
như thế nào?
7 Năng lực cạnh tranh của ngành rau quả?

17

8 Việt Nam cam kết mở cửa thị trường rau quả
cho hàng hóa nước ngoài ở mức nào?

19

9 Cam kết mở cửa về rau quả có tác động
như thế nào?

24

10 Doanh nghiệp rau quả nên tận dụng hay
đối phó theo hướng nào?

2

16

26

CAM KẾT WTO
ĐỐI VỚI NHÓM LƯƠNG THỰC

3

Năng lực cạnh tranh của ngành
lương thực của Việt Nam như thế nào?

Là nguồn thức ăn cơ bản nhất trong bữa ăn hàng ngày
của người Việt Nam, nhóm cây lương thực giữ vị trí quan
trọng trong ngành nông nghiệp Việt Nam (chiếm xấp xỉ
60% tổng diện tích gieo trồng nông nghiệp cả nước).
Cây lương thực được chia làm 2 nhóm:
Cây lương thực có hạt (chủ yếu là lúa và ngô) và
Cây lương thực có củ (chủ yếu là khoai lang và sắn).
Tình hình phát triển và định hướng chính sách của
Nhà nước đối với ngành được nêu trong các Bảng dưới
đây (theo 02 năm: năm 2006 – trước khi VN gia nhập
WTO và năm 2007 – năm đầu tiên VN là thành viên WTO).

4

BẢNG 1 - TÌNH HÌNH NGÀNH SẢN XUẤT LÚA GẠO
Các yếu tố

Năm 2006

Năm 2007

Ghi chú

Diện tích
gieo trồng

7,32 triệu ha

7,2 triệu ha
(chiếm 54%
tổng diện
tích gieo
trồng nông
nghiệp)

Diện tích gieo trồng
lúa gạo thường xuyên
chiếm trên 50% tổng
diện tích gieo trồng
nông nghiệp)

Sản lượng
thóc

35,8 triệu tấn

35,87 triệu
tấn

Khả năng
cạnh
tranh

XK gần 4,7
triệu tấn
(kim ngạch
gần 1,3 triệu
USD)

XK 4,5 triệu
tấn gạo (kim
ngạch gần
1,5 tỷ USD)

Việt Nam đứng thứ 2
trên thị trường thế
giới về khối lượng
gạo xuất khẩu (sau
Thái Lan).
Có lợi thế cạnh tranh
đối với các loại gạo
có phẩm cấp trung
bình và thấp (so với
Thái lan) do năng suất
lúa cao, giá thành sản
xuất thấp.
Đáp ứng đủ nhu
cầu tiêu dùng trong
nước (dân số 84 triệu
người, với mức tăng
khoảng 1,1 triệu
người mỗi năm)

5

BẢNG 2 - TÌNH HÌNH NGÀNH SẢN XUẤT NGÔ
Các yếu tố

Năm 2006

Năm 2007

Ghi chú

Diện tích
trồng

1,03 triệu ha

1,07 triệu ha

Mức tăng trưởng bình
quân giai đoạn
2001-2005: 13,4%/
năm; năm 2007 tăng
4% so...