Ktl-icon-tai-lieu

Cảnh huống đa ngữ trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1902 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cảnh huống đa ngữ trên địa bàn huyện Hòa An,
tỉnh Cao Bằng
Nguyễn Hoàng Lan
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 60 22 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Khang
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Hệ thống hóa lí luận của ngôn ngữ xã hội về đa ngữ. Giới thiệu khái
quát về đặc điểm ngôn ngữ-xã hội huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Khảo sát đặc
điểm tình hình sử dụng ngôn ngữ tại huyện Hòa An. Khảo sát đặc điểm tình hình
giáo dục ngôn ngữ tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Keywords: Ngôn ngữ học; Đa ngữ; Cao Bằng
Content
1. Lí do chọn đề tài, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Nằm ở ngã ba đường của Đông Nam Á - nơi cửa ngõ nối Đông Nam Á lục địa
với Đông Nam Á hải đảo, giữa văn minh Trung Hoa phía bắc và văn minh Ấn Độ phía
tây, Việt Nam sớm trở thành nơi sinh tụ, gặp gỡ, tiếp xúc giữa các bộ lạc, bộ tộc thuộc
nhiều thành phần nhân chủng, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Theo tài liệu chính
thức, trên lãnh thổ Việt Nam hiện có 54 dân tộc cùng sinh sống [4, tr. 1]. Trong đó
dân tộc Kinh chiếm 86.8% dân số cả nước, sống tập trung chủ yếu ở vùng châu thổ
sông Hồng, các đồng bằng ven biển miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long và các
thành phố lớn. 53 dân tộc khác, tổng cộng hơn 13 triệu người, phân bố chủ yếu trên
các vùng núi (chiếm 2/3 lãnh thổ), trải dài từ Bắc vào Nam [44, tr. 15]. Có thể nói,
lịch sử của đất nước Việt Nam gắn liền với quá trình cộng cư, đan xen cả về kinh tếchính trị và văn hóa-xã hội của các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ qua nhiều thế kỉ.
Điều này tạo nên bức tranh dân tộc-văn hóa-ngôn ngữ vô cùng đa dạng, phong phú và
cũng không kém phần phức tạp trên đất nước Việt Nam.
Cho đến nay vẫn chưa có một con số chính xác, đủ sức thuyết phục về số lượng
các ngôn ngữ ở Việt Nam, nhiều trường hợp chưa xác định rõ đó là ngôn ngữ dân tộc hay

chỉ là một biến thể địa phương (phương ngữ) nhưng trên lãnh thổ Việt Nam, chúng ta
thấy sự có mặt đầy đủ của các họ ngôn ngữ quan trọng nhất ngữ hệ Đông Nam Á là: Nam
Á, Thái-Kađai, Nam Đảo, Mông-Dao, Hán-Tạng. Sự hội tụ này, nói như nhà ngôn ngữ
học người Nga V.B. Kasevich, đã tạo nên “một thiên đường ngôn ngữ học” trên đất nước
Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học trên thế
giới.
Trong Lời nói đầu cuốn “Language in contact” của U.Weinreich, A. Martinet đã
viết: “Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải nhấn mạnh rằng: Một cộng đồng ngôn ngữ không
bao giờ đồng nhất và khép kín” [dẫn theo 16, tr. 1]. Thật vậy, các cộng đồng ngôn ngữ trên
lãnh thổ Việt Nam, d...
Cnh huống đa ng trên địa bàn huyn Hòa An,
tnh Cao Bng
Nguyn Hoàng Lan
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi & Nhân văn
Lun văn ThS ngành: Nn ng hc; Mã s: 60 22 01
Người ng dn: GS.TS. Nguyn Văn Khang
m bảo v: 2010
Abstract: H thng hóa lí lun ca ngôn ng xã hi v đa ngữ. Gii thiu khái
quát v đặc điểm ngôn ng-xã hi huyn Hòa An, tnh Cao Bng. Khảo sát đặc
điểm tình hình s dng ngôn ng ti huyn Hòa An. Khảo sát đặc điểm tình hình
giáo dc ngôn ng ti huyn Hòa An, tnh Cao Bng
Keywords: Ngôn ng hc; Đa ngữ; Cao Bng
Content
1. Lí do chọn đề tài, mục đích, nhiệm v nghiên cu
Nm n ba đưng của Đông Nam Á - nơi ca n ni Đông Nam Á lc đa
vi Đông Nam Á hi đo, gia văn minh Trung Hoa phía bc văn minh Ấn Đ phía
y, Vit Nam sm tr thành i sinh tụ, gp g, tiếp c gia các b lc, b tc thuc
nhiu thành phn nhân chng, ngôn ng văn a khác nhau. Theo i liu chính
thc, trên lãnh th Vit Nam hin có 54 dân tc cùng sinh sng [4, tr. 1]. Trong đó
n tc Kinh chiếm 86.8% dân s c c, sng tp trung ch yếu vùng châu th
ng Hng, các đồng bng ven bin min Trung, đồng bng sông Cu Long các
thành ph ln. 53 dân tc khác, tng cng hơn 13 triệu ni, phân b ch yếu trên
c ng i (chiếm 2/3 lãnh th), tri dài t Bc o Nam [44, tr. 15]. Có th i,
lch s của đất nưc Vit Nam gn lin vi quá trình cộng cư, đan xen c v kinh tế-
chính tr n a-xã hi ca các n tc sinh sng trên nh th qua nhiu thế k.
Điu này to nên bc tranh dân tc-n hóa-ngôn ng cùng đa dng, phong phú
ng không m phn phc tp trên đt c Vit Nam.
Cho đến nay vẫn chưa mt con s chính xác, đủ sc thuyết phc v s ng
các ngôn ng Vit Nam, nhiều trường hp chưa xác định rõ đó là ngôn ng dân tc hay
Cảnh huống đa ngữ trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảnh huống đa ngữ trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Cảnh huống đa ngữ trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 9 10 246