Ktl-icon-tai-lieu

Câu 4 Lịch sử Đảng

Được đăng lên bởi danhtc2006
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 4: Chứng minh sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là kết quả của sự chuẩn bị đầy
đủ, công phu của lãnh tụ NAQ về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức?
- Ngày 5/6/1911 NAQ rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, từ 1911-1919, Người
nghiên cứu nhiều cuộc cách mạng điển hình, làm nhiều nghề, tham gia nhiều cuộc đấu tranh với
nhân dân các nước. Người kết luận: ở đâu bọn đế quốc thực dân cũng tàn bạo, ở đâu người lao
động cũng bị áp bức và bóc lột dã man.
- Đầu năm 1919 tham gia Đảng xã hội Pháp. T6/1919, gửi tới Hội nghị Vécxây (Pháp)
bản Yêu sách tám điểm của nhân dân An Nam đòi Pháp và chủ nghĩa thực dân phải thừa nhận
các quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam, nhưng không được chấp nhận. Sự kiện này
đã cho Người hiểu rõ: Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng
của bản thân mình.
- T7/1920 Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc
địa của Lênin. Những luận điểm cách mạng của Lênin đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản và
hình thành con đường giải phóng dân tộc. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng
dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.
- T12/1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp họp ở Tua, Người bỏ phiếu tán
thành gia nhập Quốc tế III (Quốc tế cộng sản) và sau đó tham gia sáng lập Đảng Cộng sản
Pháp, trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.
* Về tư tưởng
Thông qua báo chí, Người tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân các nước
thuộc địa. Giới thiệu CMT10 Nga và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
- Phác thảo đường lối cách mạng Việt Nam:
+ Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc mở
đường tiến lên CNXH.
+ Về lực lượng: Công nông là gốc, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn
cách mạng của công nông. Cách mạng là việc chung của dân chúng chứ không phải việc của
một hai người, do đó phải đoàn kết toàn dân nhưng cái cốt của nó là công nông.
+ Về đoàn kết quốc tế: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới,
phải thực hiện sự liên minh, đoàn kết với các lực lượng cách mạng thế giới.
+ Về Đảng: Cách mạng muốn thắng lợi ”trước hết phải có Đảng cách mạng, Đảng
muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có
trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ
nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Như vậy, Đảng
phải lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm hệ ...
Câu 4: Chứng minh sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam kết quả của sự chuẩn bị đầy
đủ, công phu của lãnh tụ NAQ về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức?
- Ngày 5/6/1911 NAQ rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, từ 1911-1919, Người
nghiên cứu nhiều cuộc cách mạng điển hình, làm nhiều nghề, tham gia nhiều cuộc đấu tranh với
nhân dân các nước. Người kết luận: đâu bọn đế quốc thực dân cũng tàn bạo, đâu người lao
động cũng bị áp bức và bóc lột dã man.
- Đầu năm 1919 tham gia Đảng hội Pháp. T6/1919, gửi tới Hội nghị Vécxây (Pháp)
bản Yêu sách tám điểm của nhân dân An Nam đòi Pháp chủ nghĩa thực dân phải thừa nhận
các quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam, nhưng không được chấp nhận. Sự kiện này
đã cho Người hiểu rõ: Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ thể trông cậy vào lực lượng
của bản thân mình.
- T7/1920 Người đọc bản thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc thuộc
địa của Lênin. Những luận điểm cách mạng của Lênin đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản
hình thành con đường giải phóng dân tộc. Người khẳng định:Muốn cứu nước giải phóng
dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.
- T12/1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp họp ở Tua, Người bỏ phiếu tán
thành gia nhập Quốc tế III (Quốc tế cộng sản) sau đó tham gia sáng lập Đảng Cộng sản
Pháp, trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.
* Về tư tưởng
Thông qua báo chí, Người tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân các nước
thuộc địa. Giới thiệu CMT10 Nga và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
- Phác thảo đường lối cách mạng Việt Nam:
+ Tính chất nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở
đường tiến lên CNXH.
+ Về lực lượng: Công nông gốc, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ bầu bạn
cách mạng của công nông. Cách mạng việc chung của dân chúng chứ không phải việc của
một hai người, do đó phải đoàn kết toàn dân nhưng cái cốt của nó là công nông.
+ V đoàn kết quốc tế: Cách mạng Việt Nam một bộ phận của cách mạng thế giới,
phải thực hiện sự liên minh, đoàn kết với các lực lượng cách mạng thế giới.
+ V Đảng: Cách mạng muốn thắng lợi trước hết phải Đảng cách mạng, Đảng
muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có
trí khôn, tàu không bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ
nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất chủ nghĩa Lênin”. Như vậy, Đảng
phải lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm h tư tưởng, phải biết vận dụng đúng đắn học thuyết đó
vào Việt Nam.
Tóm lại: Đó những cống hiến quan trọng của Người về luận cách mạng thuộc địa
và cũng là sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho quá trình thành lập Đảng.
* Về chính trị
Hình thành hệ thống luận điểm: Khẳng định chỉ giải phóng giai cấp sản thì mới
giải phóng dân tộc…; Cách mạng giải phóng n tộc một bộ phận của CM thế giới; Xây
dựng khối công nông là gốc của CM; Phải có Đảng CM nắm vai trò lãnh đạo; CM là sự nghiệp
của quần chúng nhân dân.
* Về tổ chức
- T6/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc) NAQ đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng
thanh niên để huấn luyện cán bộ trực tiếp truyền chủ nghĩa Mác - Lênino phong trào
công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam đề ra chủ trương “vô sản hoá”, góp phần thúc
đẩy phong trào công nhân tiến nhanh t tự phát lên t giác, từ giác ngộ dân tộc lên giác ngộ
giai cấp, bước đầu kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu
nước.
Câu 4 Lịch sử Đảng - Trang 2
Câu 4 Lịch sử Đảng - Người đăng: danhtc2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu 4 Lịch sử Đảng 9 10 433