Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn: Tổ chức nhân sự

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u hái «n tËp

C©u hái m«n Tæ chøc nh©n sù:
C©u 1.Tr×nh bµy kh¸i niÖm qu¶n lý nguån nh©n lùc.Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm
qu¶n lý nh©n sù.
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh
chÝnh nhµ níc
C©u 3.Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong quy tr×nh qu¶n lý nguån nh©
lùc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc, ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a
c¸c ho¹t ®éng ®ã?
C©u 4.TËp sù lµ g×?Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi tiÕn hµnh tËp sù cho ngêi
míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u5: ph©n tÝch môc tiªu cña ho¹t ®éng QLNNL trong c¸c c¬ quan HCNN.
C©u 6: Tr×nhbµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc
cho c¸c c¬ quan QLHCNN.
C©u7:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n
lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc.
C©u 8:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn trong t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n
lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc.
C©u 10: Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¸c c¬ quan qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u 11.Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña m« h×nh chøc nghiÖp vµ m« h×nh viÖc lµm
trong ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 12. Ph©n tÝch ý nghÜa vµ lîi Ých cña qu¸ tr×nh tËp sù ®èi víi ngêi míi ®îc
tuyÓn vµo c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc?Vai trß ngêi qu¶n lý vµ c¸ nh©n trong
qu¸ tr×nh tËp sù
C©u 13:Tr×nh bµy viÖc ph©n lo¹i ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh
chÝnh nhµ níc.
C©u 14. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc trong c¸c
c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ g×?§Ó cã hiÖu qu¶ ph¶i chó ý tíi vÊn
®Ò g×?
C©u 15.Ph©n tÝch vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c
c¬ quan quan lý hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 16.Ph©n tÝch quy tr×nh ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh
nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn ë ViÖt nam?
C©u 17. Ph©n tÝch nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån
nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Theo anh chÞ nh÷ng
khã kh¨n hiÖn nay trong c«ng t¸c nµy cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ë
ViÖt nam lµ g×? H·y nªu c¸ch kh¾c phôc
C©u 18. Ph©n tÝch c¸c nghÜa vô cña ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ë ViÖt nam
hiÖn nay?
C©u 20.Ph©n tÝch c¸c quyÒn lîi cña ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ níc?Nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lîi ®ã?

1

C©u 22. Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn thuyªn chuyÓn vµ ®Ò b¹t ngêi lµm viÖc
trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u 23:Ph©n tÝch môc ®Ýc...
C©u hái «n tËp
C©u hái m«n Tæ chøc nh©n sù:
C©u 1.Tr×nh bµy kh¸i niÖm qu¶n nguån nh©n lùc.Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm
qu¶n lý nh©n sù.
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c quan qu¶nhµnh
chÝnh nhµ níc
C©u 3.Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng b¶n trong quy tr×nh qu¶n lý nguån nh©
lùc cña c¸c quan qu¶n hµnh chÝnh nhµ níc, ph©n tÝch mèi quan gi÷a
c¸c ho¹t ®éng ®ã?
C©u 4.TËp lµ g×?Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi tiÕn hµnh tËpcho ngêi
míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u5: ph©n tÝch môc tiªu cña ho¹t ®éng QLNNL trong c¸c c¬ quan HCNN.
C©u 6: Tr×nhbµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc
cho c¸c c¬ quan QLHCNN.
C©u7:Ph©n tÝch c¸c yÕu m«i trêng bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n
lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc.
C©u 8:Ph©n tÝch c¸c yÕu m«i trêng bªn trong t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n
lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc.
C©u 10: Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¸c c¬ quan qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u 11.Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña m« h×nh chøc nghiÖp vµ m« h×nh viÖc lµm
trong ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 12. Ph©n tÝch ý nghÜa vµ lîi Ých cña qtr×nh tËp sù ®èi víi ngêi míi ®îc
tuyÓn vµo c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc?Vai trß ngêi qu¶n lýc¸ nh©n trong
qu¸ tr×nh tËp sù
C©u 13:Tr×nh bµy viÖc ph©n lo¹i ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh
chÝnh nhµ níc.
C©u 14. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc trong c¸c
quan qu¶n hµnh chÝnh nhµ níc ?§Ó hiÖu qu¶ ph¶i chó ý tíi vÊn
®Ò g×?
C©u 15.Ph©n tÝch vai t cña c«ng t¸cho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c
c¬ quan quan lý hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 16.Ph©n tÝch quy tr×nh ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh
nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn ë ViÖt nam?
C©u 17. Ph©n tÝch nh÷ng néi dung b¶n cña c«ng t¸c ho¹ch ho¸ nguån
nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Theo anh c nh÷ng
khã kh¨n hiÖn nay trong c«ng t¸c nµy cña c¸c quan hµnh chÝnh nhµ níc ë
ViÖt nam lµ g×? H·y nªu c¸ch kh¾c phôc
C©u 18. Ph©nch c¸c nghÜa vô cña ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n
hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜaë ViÖt nam
hiÖn nay?
C©u 20.Ph©n tÝch c¸c quyÒn lîi cña ngêi lµm viÖc trong c¸c quan qu¶n
hµnh chÝnh nhµ níc?Nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lîi ®ã?
1
Câu hỏi ôn tập môn: Tổ chức nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập môn: Tổ chức nhân sự - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn: Tổ chức nhân sự 9 10 106