Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Tâm lý học

Được đăng lên bởi my-chau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3053 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1: TƯ NHẬN THỨC
1. Thế nào là trí tuệ cảm xúc? Tự nhận thức có vai trò như thế nào đối với trí tuệ cảm xúc?
2. Hãy trình bày về mối quan hệ của tự nhận thức với mục tiêu và các ưu tiên cá nhân, và quản trị stress,
và quản trị thời gian
3. Tại sao sự nhận thức lại được xem là điều thầm kín? (cho ví dụ)
4. Có những cách nào để bạn rèn luyện sự tự nhận thức? (nói lên sự khác nhau giữa phân biệt và sự khác
biệt trong cách nhìn của bạn về con người)
5. Thế nào là điểm nhạy cảm? có cách nào để kiểm soát sự nhạy cảm tốt? (người nhạy cảm thì tốt hay
dỡ).
6. Trong góc nhìn của môn học phát triển kỹ năng quản trị sự tự hiểu biết về mình có ý nghĩa như thế nào
trong công tác làm việc với người khác?
7. Hãy nêu các yếu tố cốt lõi của tự nhận thức? (trong các yêu tố đó yếu tố nào theo bạn là quan trọng
nhất?)
8. Theo nhà nghiên cứu Trompenaars (1996-1998), có những giá trị văn hóa nào? (theo cảm nhận của
anh/chị người Việt chúng ta có những thước đo nào? Hoặc những giá trị nào bàn đến mối quan hệ giữa
các cá nhân?)
9. Theo Rokech (1973) con người có hai loại giá trị nào? (chúng độc lập hay phụ thuộc nhau?)
10. Giá trị phương tiện mô tả điều gì? (kể một vài giá trị phương tiện mà bạn cho rằng trong bạn là quan
trọng?)
11. Giá trị mục đích hoặc giá trị mục đích cuối cùng mô tả điều gì? (kể một vài giá trị mục đích cuối cùng
mà bạn hướng đến? hoặc giá trị mục đích và giá trị phương tiện số giá trị nào nhiều hơn).
12. Mô hình của Kohlberg được vận dụng phổ biến trong nghiên cứu trưởng thành về giá trị có những giai
đoạn nào? (có thể bỏ băng qua các giai đoạn để lên cấp cao hơn được không? Hoặc lý lẽ của trưởng
thành về giá trị của cấp độ 1 đựa trên điều gì? Hoặc cấp độ 2? Hoặc cấp độ 3?)
13. Hãy mô tả mô hình phong cách học? (tại sao phong cách học là một yếu tố cốt lõi của nhận thức?, có
thể chỉ ra mối quan hệ giữa sự nhận thức về giá trị và phong cách học?)
14. Hãy trình bày các bước trong vòng tròn của việc học của Kolb? (điểm bắt đầu trong vòng tròn của việc
học ở đâu?
15. Hai thước đo về khuynh hướng thay đổi là gì? (có những cấp độ nào để đo lường khả năng chấp nhận
sự mơ hồ? )
16. Nơi kiểm soát bàn luận về vấn đề gì? (bạn cho mình là người kiểm soát bên trong hay bên ngoài?
Những người có xu hướng về sự kiểm soát bên trong thường có những đặc điểm gì? Hoặc nhạn thức
về nơi kiểm soát có ý nghĩa gì với bản thân?
17. Nhận thức về giao tiếp giữa các cá nhân bàn đến điều gì? (ý nghĩa của khía cạnh nhận thức này?)
18. Trình bày lý thuyết được đưa ra bởi Schutz ‘con...
CHƯƠNG 1: TƯ NHẬN THỨC
1. Thế nào là trí tuệ cảm xúc? Tự nhận thức có vai trò như thế nào đối với trí tuệ cảm xúc?
2. Hãy trình bày về mối quan hệ của tự nhận thức với mục tiêu và các ưu tiên cá nhân, và quản trị stress,
và quản trị thời gian
3. Tại sao sự nhận thức lại được xem là điều thầm kín? (cho ví dụ)
4. Có những cách nào để bạn rèn luyện sự tự nhận thức? (nói lên sự khác nhau giữa phân biệt và sự khác
biệt trong cách nhìn của bạn về con người)
5. Thế nào là điểm nhạy cảm? có cách nào để kiểm soát sự nhạy cảm tốt? (người nhạy cảm thì tốt hay
dỡ).
6. Trong góc nhìn của môn học phát triển kỹ năng quản trị sự tự hiểu biết về mình có ý nghĩa như thế nào
trong công tác làm việc với người khác?
7. Hãy nêu các yếu tố cốt lõi của tự nhận thức? (trong các yêu tố đó yếu tố nào theo bạn là quan trọng
nhất?)
8. Theo nhà nghiên cứu Trompenaars (1996-1998), có những giá trị văn hóa nào? (theo cảm nhận của
anh/chị người Việt chúng ta có những thước đo nào? Hoặc những giá trị nào bàn đến mối quan hệ giữa
các cá nhân?)
9. Theo Rokech (1973) con người có hai loại giá trị nào? (chúng độc lập hay phụ thuộc nhau?)
10. Giá trị phương tiện mô tả điều gì? (kể một vài giá trị phương tiện mà bạn cho rằng trong bạn là quan
trọng?)
11. Giá trị mục đích hoặc giá trị mục đích cuối cùng mô tả điều gì? (kể một vài giá trị mục đích cuối cùng
mà bạn hướng đến? hoặc giá trị mục đích và giá trị phương tiện số giá trị nào nhiều hơn).
12. Mô hình của Kohlberg được vận dụng phổ biến trong nghiên cứu trưởng thành về giá trị có những giai
đoạn nào? (có thể bỏ băng qua các giai đoạn để lên cấp cao hơn được không? Hoặc lý lẽ của trưởng
thành về giá trị của cấp độ 1 đựa trên điều gì? Hoặc cấp độ 2? Hoặc cấp độ 3?)
13. Hãy mô tả mô hình phong cách học? (tại sao phong cách học là một yếu tố cốt lõi của nhận thức?, có
thể chỉ ra mối quan hệ giữa sự nhận thức về giá trị và phong cách học?)
14. Hãy trình bày các bước trong vòng tròn của việc học của Kolb? (điểm bắt đầu trong vòng tròn của việc
học ở đâu?
15. Hai thước đo về khuynh hướng thay đổi là gì? (có những cấp độ nào để đo lường khả năng chấp nhận
sự mơ hồ? )
16. Nơi kiểm soát bàn luận về vấn đề gì? (bạn cho mình là người kiểm soát bên trong hay bên ngoài?
Những người có xu hướng về sự kiểm soát bên trong thường có những đặc điểm gì? Hoặc nhạn thức
về nơi kiểm soát có ý nghĩa gì với bản thân?
17. Nhận thức về giao tiếp giữa các cá nhân bàn đến điều gì? (ý nghĩa của khía cạnh nhận thức này?)
18. Trình bày lý thuyết được đưa ra bởi Schutz ‘con người luôn cần nhau’, lý thuyết này liên quan đến sự
nhận thức nào?
CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ STRESS
1. Có những nguồn gây ra stress nào? (khi các nhà quản trị trải nghiệm với stress xu hướng hành vi của
họ như thế nào? Hoặc trình bày stress về thời gian, stress đối đầu, hoặc cho đọc các tình huống và xác
định loại stress, đã chuẩn bị các loại tình huống nhỏ khác nhau)
2. Hãy mô tả các giai đoạn của stress? (sử dụng tình huống để hỏi nhân vật đã ở trong giai đoạn nào và
loại stress gì?
3. Có những nguồn gây ra stress nào? (hãy định nghĩa một nguồn?)
4. Thế nào là stress hoàn cảnh? (người kiểm soát bên trong hay bên ngoài hữu hiệu hơn đối với stress
hoàn cảnh, theo em nghĩ?)
Câu hỏi ôn tập Tâm lý học - Trang 2
Câu hỏi ôn tập Tâm lý học - Người đăng: my-chau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Tâm lý học 9 10 569