Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi môn Quản lý An Ninh Quốc Phòng

Được đăng lên bởi le-quang-tung
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 32868 lần   |   Lượt tải: 25 lần
1. Trình bày những ảnh hưởng của tôn giáo và dân tộc đối với an ninh trật
tự ở nước ta. Phân tích những giải pháp quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh trật
tự.
2. Trình bày khái niệm quốc phòng và những nội dung quản lý nhà nước về
quốc phòng ở bộ, ngành. Phân tích nội dung xây dựng thế trận quân sự, thế trận
hậu cần kỹ thuật.
3. Phân tích làm rõ nhận định: Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia thì
công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống các hoạt động gián điệp là quan
trọng nhất. Liên hệ với thực tiễn.
4. Phân tích quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh làm nòng
cốt cho sự nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Khi xây dựng lực lượng vũ trang
chúng ta đề cao yếu tố nào? Tại sao?
5. Tại sao nói giáo dục quốc phòng là nhiệm vụ cần thiết trước mắt và lâu
dài đối với mọi cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và thế hệ trẻ? Phân tích nội
dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng hiện nay.
6. Phân tích những khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong
điều kiện Việt Nam tiến hành đổi mới nền kinh tế và hội nhập quốc tế.
7. Phân tích các nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng. Đối với Việt Nam
tiềm lực nào là quan trọng nhất? Tại sao?
8. Tại sao bảo vệ an ninh chính trị là quan trọng nhất trong công tác bảo vệ
an ninh quốc gia? Nêu những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước
về an ninh chính trị.
9. Phân tích làm rõ nhận định: Mục tiêu cao nhất của sự nghiệp quốc phòng
Việt Nam là xây dựng quân đội hùng mạnh để chiến tranh xảy ra thì đánh thắng.
Tình hình thế giới và khu vực có ảnh hưởng như thế nào đến quốc phòng an ninh
của Việt Nam.
10. Tại sao xây dựng nhà nước pháp quyền là góp phần đảm bảo ANQG?
Liên hệ với nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.
11. Vẽ sơ đồ hệ thống QLNN về quốc phòng. Phân tích nội dung công tác
giáo dục quốc phòng đối với thế hệ trẻ hiện nay.
12. Phân tích nội dung QLNN về ANQG và TTATXH ở nước ta hiện nay.
13. Phân tích tình hình tội phạm ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất những giải
pháp QLNN về phòng ngừa và chống tội phạm.

14. Phân tích và liên hệ thực tiễn các quan điểm của ĐCS Việt Nam về xây
dựng lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ tổ quốc ở nước ta trong giai đoạn hiện
nay.
15. Trình bày khái niệm quốc phòng. Phân tích nội dung xây dựng thế trận
quốc phòng toàn dân.
16. Phân tích và liên hệ việc thực hiện nội dung QLNN về phòng chống tệ
nạn xã hội ở nước ta hiện nay.
17. Phân tích và liên hệ việc thực hiện nội dung “Quản lý xây dựng cộng
nghiệp quốc phòng, động viên công nghi...
1. Trình bày những ảnh hưởng của tôn giáo dân tộc đối với an ninh trật
tự nước ta. Phân tích những giải pháp quản nhà nước về lĩnh vực an ninh trật
tự.
2. Trình bày khái niệm quốc phòng và những nội dung quản lý nhà nước về
quốc phòng bộ, ngành. Phân tích nội dung xây dựng thế trận quân sự, thế trận
hậu cần kỹ thuật.
3. Phân tích làm nhận định: Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia thì
công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống các hoạt động gián điệp quan
trọng nhất. Liên hệ với thực tiễn.
4. Phân tích quan điểm xây dựng lực lượng trang vững mạnh làm nòng
cốt cho sự nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Khi xây dựng lực lượng vũ trang
chúng ta đề cao yếu tố nào? Tại sao?
5. Tại sao nói giáo dục quốc phòng là nhiệm vụ cần thiết trước mắt lâu
dài đối với mọi cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành thế h trẻ? Phân tích nội
dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng hiện nay.
6. Phân tích những khó khăn trong công c bảo vệ an ninh kinh tế trong
điều kiện Việt Nam tiến hành đổi mới nền kinh tế và hội nhập quốc tế.
7. Phân tích các nội dung xây dựng tiềm lực quốc phòng. Đối với Việt Nam
tiềm lực nào là quan trọng nhất? Tại sao?
8. Tại sao bảo vệ an ninh chính trị quan trọng nhất trong công tác bảo vệ
an ninh quốc gia? Nêu những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ quản nhà nước
về an ninh chính trị.
9. Phân tích làm rõ nhận định: Mục tiêu cao nhất của sự nghiệp quốc phòng
Việt Nam xây dựng quân đội hùng mạnh để chiến tranh xảy ra thì đánh thắng.
Tình hình thế giới khu vực ảnh hưởng như thế nào đến quốc phòng an ninh
của Việt Nam.
10. Tại sao xây dựng nhà nước pháp quyền góp phần đảm bảo ANQG?
Liên hệ với nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.
11. Vẽ đồ hệ thống QLNN về quốc phòng. Phân tích nội dung công tác
giáo dục quốc phòng đối với thế hệ trẻ hiện nay.
12. Phân tích nội dung QLNN về ANQG và TTATXH ở nước ta hiện nay.
13. Phân tích tình hình tội phạm Việt Nam hiện nay. Đề xuất những giải
pháp QLNN về phòng ngừa và chống tội phạm.
Câu hỏi ôn thi môn Quản lý An Ninh Quốc Phòng - Trang 2
Câu hỏi ôn thi môn Quản lý An Ninh Quốc Phòng - Người đăng: le-quang-tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi môn Quản lý An Ninh Quốc Phòng 9 10 249