Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết kiểm toán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi
1. Theo chuẩn mực kiểm toán, thủ tục phân tích được bắt buộc sử dụng trong các trường hợp:
Giai đoạn kế hoạch Thử nghiệm cơ bản Giai đoạn soát xét
a. Có Không Có
b. Không Có Không
c. Không Có Có
d. Có Không Không

2. Công ty kiểm toán WAPA nghi ngờ có một kế hoạch hối lộ phạm pháp trong quá trình hoạt động của khách hàng. Công ty WAPA thông báo cho ban kiểm soát và tư vấn pháp lý của khách hàng nhưng không ai hỗ trợ công ty kiểm toán xác định số tiền liên quan có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính hay không. Trong tình huống này, công ty kiểm toán WAPA giải quyết thế nào:
a. Phát hành ý kiến chấp nhận toàn phần có đoạn nhấn mạnh
b. Từ chối cho ý kiến về báo cáo tài chính
c. Phát hành ý kiến không chấp nhận đối với báo cáo tài chính
d. Phát hành báo cáo đặc biệt liên quan đến hành vi hối lộ phạm pháp

3. Kiểm toán viên phân tích tài khoản chi phí sửa chữa chủ yếu để thu thập bằng chứng về cơ sở dẫn liệu :
a. Chi phí sửa chữa và bảo trì không được vốn hóa được ghi nhận vào chi phí phù hợp
b. Chi phí cho nhà cửa và thiết bị không được ghi nhận vào chi phí
c. Chi phí sửa chữa và bảo trì không được vốn hóa được ghi nhận vào trong kỳ phù hợp.
d. Chi phí liên quan đến nhà cửa và thiết bị được ghi nhận đúng thời hạn
4. Khi có nhiều nghiệp vụ liên quan đến nhà cửa thiết bị phát sinh trong năm, kiểm toán viên khi đánh giá rủi ro kiểm soát thấp trong giai đoạn kế hoạch, thường thực hiện:
a. Thủ tục phân tích đối với số dư nhà cửa thiết bị cuối năm
b. Thủ tục kiểm soát và mở rộng kiểm tra số dư cuối năm nhà cửa thiết bị
c. Thủ tục phân tích các nghiệp vụ về nhà cửa thiết bị phát sinh trong năm hiện hành
d. Thủ tục kiểm soát và kiểm tra có giới hạn các nghiệp vụ nhà cửa và thiết bị phát sinh trong năm hiện hành
5. Sự kiện nào sau đây xảy ra sau ngày phát hành báo cáo kiểm toán có thể khiến kiểm toán viên hỏi thêm về báo cáo tài chính được phát hành trước đó:
a. Phát triển kỹ thuật có thể ảnh hưởng khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp
b. Phát hiện ra thông tin liên quan đến một sự kiện ngẫu nhiên trước khi báo cáo tài chính được phát hành
c. Bán một công ty con chiếm 30% doanh thu hợp nhất của đơn vị
d. Phán quyết tòa cuối cùng được giải thích tại đoạn nhấn mạnh của báo cáo kiểm toán
6. Khi nhận hàng, thủ kho nên đối chiếu hàng hóa với
a. Đơn đặt hàng và giấy đề nghị mua hàng
b. Hóa đơn và phiếu nhận hàng
c. Hồ sơ vận chuyển tàu và đơn đặt hàng
d. Báo cáo nhận hàng và hồ sơ vận chuyển tàu
Câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết kiểm toán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết kiểm toán 9 10 466