Ktl-icon-tai-lieu

cấu trúc lỗi của văn bản vi phạm pháp luật và so sánh lỗi giữa luật hình sự và luật hành chính

Được đăng lên bởi thanhmai.lkt
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1062 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM F5
Nội dung :

Hôm nay nhóm em giải quyết 2 vấn đề: nhìn lên slide nói.

VẤN ĐỀ 1: “Phân tích cấu trúc của vi phạm hành chính”


Dẫn đề:

I/ Tình hình vi phạm hành chính hiện nay: Nhìn lên slide nói.
 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

Để xác định một hành vi vi phạm hành chính hay không, c ần xác đ ịnh các d ấu
hiệu pháp lý của loại vi phạm pháp lu ật này. Cũng t ương t ự nh ư b ất kỳ lo ại pháp
luật nào, các dấu hiệu pháp lý của vi phạm hành chính th ể hi ện ở b ốn y ếu t ố: m ặt
khách quan, chủ quan, mặt khách thể và chủ thể.
1) Mặt khách quan của vi phạm pháp luật hành chính được hiểu là các bi ểu
hiện ra bên ngoài thế giới khách quan của vi phạm pháp lu ật hành chính. Bao
gồm: Hành vi trái pháp luật, hậu quả của hành vi đó, m ối quan h ệ nhân qu ả gi ữa
hành vi trái pháp luật và hậu quả, thời gian, địa đi ểm, công c ụ, ph ương ti ện vi
phạm.
Hành vi trái pháp luật
Hành vi trái pháp luật là những xử sự của con ng ười không phù h ợp v ới các
quy định của pháp luật, được thể hiện dưới dạng hành đ ộng ho ặc không hành
động
•

+ Trong mặt khách quan của vi phạm pháp luật hành chính, hành vi đ ược coi là
một dấu hiệu bắt buộc. Có nghĩa là, hành vi tổ chức, cá nhân th ực hiện là hành vi
xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước và đã bị pháp lu ật hành chính c ấm. Vi ệc
bị ngăn cấm được thể hiện rõ ràng trong các văn bản pháp lu ật quy đ ịnh v ề x ử
phạt hành chính, theo đó, pháp luật quy đ ịnh rằng các hành vi này s ẽ b ị x ử ph ạt
bằng các hình thức, biện pháp xử phạt hành chính.Nh ư v ậy, khi xem xét, đánh giá
hành vi của cá nhân, tổ chức có vi phạm hành chính hay không, bao gi ờ cũng ph ải
có những căn cứ rõ ràng xác định hành vi đó ph ải đ ược pháp lu ật quy đ ịnh là s ẽ
xử phạt bằng các biện pháp xử phạt hành chính. Cần tránh áp dụng “ nguyên t ắc
suy đoán” hoặc áp dụng : tương tự pháp lu ật” trong việc xác đ ịnh vi ph ạm hành
chính đối với các cá nhân.
=>Hành vi trái pháp luật và có lỗi phải được một văn bản pháp lu ật quy đ ịnh là
vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm hành chính
Ví dụ 1: trong tháng 9/2008, Bộ tài nguyên môi tr ường đã phát hi ện ra v ụ vi ệc
sai phạm của công ty Bột ngọt Vedan (Công ty TNHH Vedan Vi ệt Nam).Theo đó
thì công ty Vedan đã hằng ngày sả nước thải bẩn (chưa qua xử lý) tr ực ti ếp ra

sông Thị Vải (Đồng Nai) suốt 14 năm qua kể từ khi đi vào ho ạt đ ộng: kho ảng
45000m3/1tháng.
Xác định được đây là một vi phạm hành chính. Hành vi thu ộc m ặt khách quan
của vi phạm hành chính này chính là hành vi sả ...
N I DUNG BÀI THUY T TRÌNH C A NHÓM F5
N i dung : Hôm nay nhóm em gi i quy t 2 v n đ : nhìn lên slide nói. ế
V N Đ 1 : “Phân tích c u trúc c a vi ph m hành chính”
D n đ :
I/ Tình hình vi ph m hành chính hi n nay: Nhìn lên slide nói.
GI I QUY T V N Đ :
Đ xác đ nh m t hành vi vi ph m hành chính hay không, c n xác đ nh các d u
hi u pháp c a lo i vi ph m pháp lu t này. Cũng t ng t nh b t kỳ lo i pháp ươ ư
lu t nào, các d u hi u pháp lý c a vi ph m hành chính th hi n b n y u t : m t ế
khách quan, ch quan, m t khách th và ch th .
1) M t khách quan c a vi ph m pháp lu t hành chính đ c hi u các bi u ượ
hi n ra bên ngoài th gi i khách quan c a vi ph m pháp lu t hành chính. Bao ế
g m: Hành vi trái pháp lu t, h u qu c a hành vi đó, m i quan h nhân qu gi a
hành vi trái pháp lu t h u qu , th i gian, đ a đi m, công c , ph ng ti n vi ươ
ph m.
Hành vi trái pháp lu t
Hành vi trái pháp lu t nh ng x s c a con ng i không phù h p v i các ườ
quy đ nh c a pháp lu t, đ c th hi n d i d ng hành đ ng ho c không hành ượ ướ
đ ng
+ Trong m t khách quan c a vi ph m pháp lu t hành chính, hành vi đ c coi là ượ
m t d u hi u b t bu c. Có nghĩa là, hành vi t ch c, nhân th c hi n là hành vi
xâm ph m các quy t c qu n lí nhà n c đã b pháp lu t hành chính c m. Vi c ướ
b ngăn c m đ c th hi n ràng trong các văn b n pháp lu t quy đ nh v x ượ
ph t hành chính, theo đó, pháp lu t quy đ nh r ng các hành vi này s b x ph t
b ng các hình th c, bi n pháp x ph t hành chính.Nh v y, khi xem xét, đánh giá ư
hành vi c a cá nhân, t ch c có vi ph m hành chính hay không, bao gi cũng ph i
nh ng căn c ràng xác đ nh hành vi đó ph i đ c pháp lu t quy đ nh s ượ
x ph t b ng các bi n pháp x ph t hành chính. C n tránh áp d ng nguyên t c
suy đoán” ho c áp d ng : t ng t pháp lu t” trong vi c xác đ nh vi ph m hành ươ
chính đ i v i các cá nhân.
=>Hành vi trái pháp lu t và l i ph i đ c m t văn b n pháp lu t quy đ nh ượ
vi ph m hành chính và ph i ch u trách nhi m hành chính
d 1: trong tháng 9/2008, B tài nguyên môi tr ng đã phát hi n ra v vi c ườ
sai ph m c a công ty B t ng t Vedan (Công ty TNHH Vedan Vi t Nam).Theo đó
thì công ty Vedan đã h ng ngày s n c th i b n (ch a qua x lý) tr c ti p ra ướ ư ế
cấu trúc lỗi của văn bản vi phạm pháp luật và so sánh lỗi giữa luật hình sự và luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu trúc lỗi của văn bản vi phạm pháp luật và so sánh lỗi giữa luật hình sự và luật hành chính - Người đăng: thanhmai.lkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
cấu trúc lỗi của văn bản vi phạm pháp luật và so sánh lỗi giữa luật hình sự và luật hành chính 9 10 854