Ktl-icon-tai-lieu

cây

Được đăng lên bởi hoangtyler655
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 1679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7: CÂY (Tree)

Nội dung
2






Cấu trúc cây (Tree)
Cấu trúc cây nhị phân (Binary Tree)
Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree)
Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVL Tree)

Ch ương  7: Cây (Tre e )

Tree – Định nghĩa
3



Cây là một tập hợp T các phần tử (gọi là nút của cây) trong đó
có 1 nút đặc biệt được gọi là gốc, các nút còn lại được chia
thành những tập rời nhau T1, T2 , ... , Tn theo quan hệ phân cấp
trong đó Ti cũng là một cây



A tree is a set of one or more nodes T such that:
 i. there is a specially designated node called a root
 ii. The remaining nodes are partitioned into n disjointed set of nodes
T1, T2,…,Tn, each of which is a tree

Ch ương  7: Cây (Tre e )

Tree – Ví dụ
4



Sơ đồ tổ chức của một công ty
Công ty A

R&D

Kinh doanh

Noäi ñòa

Chaâu aâu
Ch ương  7: Cây (Tre e )

Quoác teá

Myõ

Saûn xuaát

Taøi vuï

TV

CD

Caùc nöôùc

Amplier

Tree – Ví dụ
5



Cây thư mục

Ch ương  7: Cây (Tre e )

Tree – Ví dụ
6

Ch ương  7: Cây (Tre e )

Tree – Ví dụ

Ch ương  7: Cây (Tre e )

Tree – Ví dụ
8



Không phải cây

Nhận xét: Trong cấu trúc cây không tồn tại chu trình
Ch ương  7: Cây (Tre e )

Tree - Một số khái niệm cơ bản
9



Bậc của một nút (Degree of a Node of a Tree):




Bậc của một cây (Degree of a Tree):




Là bậc lớn nhất của các nút trong cây. Cây có bậc n thì gọi là
cây n-phân

Nút gốc (Root node):




Là số cây con của nút đó. Nếu bậc của một nút bằng 0 thì nút đó
gọi là nút lá (leaf node)

Là nút không có nút cha

Nút lá (Leaf node):


Là nút có bậc bằng 0

Ch ương  7: Cây (Tre e )

Tree - Một số khái niệm cơ bản
10



Nút nhánh:




Là nút có bậc khác 0 và không phải là gốc

Mức của một nút (Level of a Node):


Mức (gốc (T) ) = 0



Gọi T1, T2, T3, ... , Tn là các cây con của T0 Mức(T1) = Mức(T2) = ...
= Mức(Tn) = Mức(T0) + 1

Ch ương  7: Cây (Tre e )

Tree – Ví dụ

Ch ương  7: Cây (Tre e )

Một số khái niệm cơ bản
19



Độ dài đường đi từ gốc đến nút x:
Px = số nhánh cần đi qua kể từ gốc đến x



Độ dài đường đi tổng của cây:

PT = ∑ PX
X∈T

trong đó Px là độ dài đường đi từ gốc đến X


Độ dài đường đi trung bình: PI = PT/n (n là số nút trên cây T)



Rừng cây: là tập hợp nhiều cây trong đó thứ tự các cây là
quan trọng

Ch ương  7: Cây (Tre e )

Nội dung
22






Cấu trúc cây (Tree)
Cấu trúc cây nhị phân (Binary Tree)
Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree)
Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVL Tree)

Ch ương  7: Cây (Tr...
Chương 7: CÂY (Tree)
cây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cây - Người đăng: hoangtyler655
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
cây 9 10 237