Ktl-icon-tai-lieu

Chất lượng và đăc điểm của chất lượng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quaûn lyù chaát löôïng TCVN

Chất lượng và đặc điểm của chất lượng
Chất lượng là một khái niệm quá quen thuộc với loài người ngay t ừ nh ững
thời cổ đại, tuy nhiên chất lượng cũng là một khái niệm gây nhiều tranh cãi.
Tùy theo đối tượng sử dụng, từ "chất lượng" có ý nghĩa khác nhau. Người
sản xuất coi chất lượng là điều họ phi làm để đáp ứng các qui định và yêu
cầu do khách hàng đặt ra, để được khách hàng chấp nhận. Chất lượng được
so sánh với chất lượng của đối thủ cạnh tranh và đi kèm theo các chi phí,
giá cả. Do con người và nền văn hóa trên thế giới khác nhau, nên cách hiểu
của họ về chất lượng và đảm bảo chất lượng cũng khác nhau.
Nói như vậy không phải chất lượng là một khái niệm quá trừu tượng đến
mức người ta không thể đi đến một cách diễn giải tương đối thống nhất,
mặc dù sẽ còn luôn luôn thay đổi. Tổ chức Quốc tế về Tiệu chuẩn hóa ISO,
trong dự thảo DIS 9000:2000, đã đưa ra định nghĩa sau:
Chất lượng là khả năng của tập hợp các đặc tính của một sản phẩm, hệ
thống hay qúa trình để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên có
liên quan".
ở đây yêu cầu là các nhu cầu và mong đợi được công bố, ngụ ý hay bắt
buộc theo tập quán.
Từ định nghĩa trên ta rút ra một số đặc điểm sau đây của khái niệm chất
lượng:
1/ Chất lượng được đo bởi sự thỏa mãn nhu cầu. Nếu một sản phầm vì lý do
nào đó mà không được nhu cầu chấp nhận thì phải bị coi là có chất lượng
kém, cho dù trình độ công nghệ để chế tạo ra sản phẩm đó có th ể r ất hiện
đại. Đây là một kết luận then chốt và là cơ sở để các nhà chất lượng định ra
chính sách, chiến lược kinh doanh của mình.

Page 1 of 22

Quaûn lyù chaát löôïng TCVN

2/ Do chất lượng được đo bởi sự thỏa mãn nhu cầu, mà nhu cầu luôn luôn
biến động nên chất lượng cũng luôn luôn biến động theo thời gian, không
gian, điều kiện sử dụng.
3/ Khi đánh giá chất lượng của một đối tượng, ta phi xét và chỉ xét đến m ọi
đặc tính của đối tượng có liên quan đến sự thỏa mãn những nhu cầu cụ th ể.
Các nhu cầu này không chỉ từ phía khách hàng mà còn từ các bên có liên
quan, ví dụ như các yêu cầu mang tính pháp chế, nhu cầu của cộng đồng xã
hội.
4/ Nhu cầu có thể được công bố rõ ràng dưới dạng các qui định, tiêu chuẩn
nhưng cũng có những nhu cầu không thể miêu tả rõ ràng, người sử dụng ch ỉ
có thể cảm nhận chúng, hoặc có khi chỉ phát hiện được trong chúng trong
quá trình sử dụng.
5/ Chất lượng không phi chỉ là thuộc tính của sản phẩm, hàng hóa mà ta
vẫn hiểu hàng ngày. Chất lượng có thể áp dụng cho một hệ thống, một quá
trình.
Khái niệm chất lượng t...
Quaûn lyù chaát löôïng TCVN
Ch t l ng và c i m c a ch t l ng ượ đặ đ ượ
Ch t l ng là m t khái ni m quá quen thu c v i loài ng i ngay t nh ng ượ ườ
th i c i, tuy nhiên ch t l ng c ng là m t khái ni m gây nhi u tranh cãi. đạ ượ ũ
Tùy theo i t ng s d ng, t "ch t l ng" có ý ngh a khác nhau. Ng i đố ượ ượ ĩ ườ
s n xu t coi ch t l ng là i u h phi làm áp ng các qui nh và yêu ượ đ để đ đị
c u do khách hàng t ra, c khách hàng ch p nh n. Ch t l ng c đặ để đượ ượ đư
so sánh v i ch t l ng c a i th c nh tranh và i kèm theo các chi phí, ượ đ đ
giá c . Do con ng i và n n v n hóa trên th gi i khác nhau, nên cách hi u ườ ă ế
c a h v ch t l ng và m b o ch t l ng c ng khác nhau. ượ đ ượ ũ
Nói nh v y không ph i ch t l ng là m t khái ni m quá tr u t ng n ư ượ ượ đế
m c ng i ta không th i n m t cách di n gi i t ng i th ng nh t, ườ đ đế ươ đ
m c dù s còn luôn luôn thay i. T ch c Qu c t v Ti u chu n hóa ISO, đổ ế
trong d th o DIS 9000:2000, ã a ra nh ngh a sau: đ đư đ ĩ
Ch t l ng là kh n ng c a t p h p các c tính c a m t s n ph m, h ượ ă đ
th ng hay qúa trình áp ng các yêu c u c a khách hàng và các bên có đ đ
liên quan".
ây yêu c u là các nhu c u và mong i c công b , ng ý hay b t đ đợ đượ
bu c theo t p quán.
T nh ngh a trên ta rút ra m t s c i m sau ây c a khái ni m ch t đị ĩ đặ đ đ
l ng: ượ
1/ Ch t l ng c o b i s th a mãn nhu c u. N u m t s n ph m vì lý do ượ đư đ ế
nào ó mà không c nhu c u ch p nh n thì ph i b coi là có ch t l ng đ đượ ượ
kém, cho dù trình công ngh ch t o ra s n ph m ó có th r t hi n độ để ế đ
i. ây là m t k t lu n then ch t và là c s các nhà ch t l ng nh rađạ Đ ế ơ đ ượ đị
chính sách, chi n l c kinh doanh c a mình. ế ượ
Page 1 of 22
Chất lượng và đăc điểm của chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất lượng và đăc điểm của chất lượng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chất lượng và đăc điểm của chất lượng 9 10 920