Ktl-icon-tai-lieu

CHECK IRREGULAR VERBS

Được đăng lên bởi lienhoang126
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Babysit
2. Be
3. Become
4. Begin
5. Break
6. Build
7. Buy
8. Catch
9. Come
10.Cut
11.Do
12.Draw
13.Drink
14.Drive
15.Eat
16.Fall
17.Feel
18.Fight
19.Find
20.Fly
21.Get
22.Give
23.Go
24.Grow
25.Have
26.Hide
27.Hit
28.Hurt
29.Know
30.Make
31.Meet
32.Put
33.Read
34.Ride
35.Run
36.See
37.Sell
38.Send
39.Set
40.Sing
41.Sink
42.Sit
43.Sleep
44.Speak
45.Steal
46.Swim
47.Take
48.Tell
49.Think
50.Throw
51.Wear
52.Win
53.Write
1. Babysit
2. Be
3. Become

4. Begin
5. Break
6. Build
7. Buy
8. Catch
9. Come
10.Cut
11.Do
12.Draw
13.Drink
14.Drive
15.Eat
16.Fall
17.Feel
18.Fight
19.Find
20.Fly
21.Get
22.Give
23.Go
24.Grow
25.Have
26.Hide
27.Hit
28.Hurt
29.Know
30.Make
31.Meet
32.Put
33.Read
34.Ride
35.Run
36.See
37.Sell
38.Send
39.Set
40.Sing
41.Sink
42.Sit
43.Sleep
44.Speak
45.Steal
46.Swim
47.Take
48.Tell
49.Think
50.Throw
51.Wear
52.Win
53.Write
1. Babysit
2. Be
3. Become
4. Begin
5. Break
6. Build

7. Buy
8. Catch
9. Come
10.Cut
11.Do
12.Draw
13.Drink
14.Drive
15.Eat
16.Fall
17.Feel
18.Fight
19.Find
20.Fly
21.Get
22.Give
23.Go
24.Grow
25.Have
26.Hide
27.Hit
28.Hurt
29.Know
30.Make
31.Meet
32.Put
33.Read
34.Ride
35.Run
36.See
37.Sell
38.Send
39.Set
40.Sing
41.Sink
42.Sit
43.Sleep
44.Speak
45.Steal
46.Swim
47.Take
48.Tell
49.Think
50.Throw
51.Wear
52.Win
53.Write

...
1. Babysit
2. Be
3. Become
4. Begin
5. Break
6. Build
7. Buy
8. Catch
9. Come
10.Cut
11.Do
12.Draw
13.Drink
14.Drive
15.Eat
16.Fall
17.Feel
18.Fight
19.Find
20.Fly
21.Get
22.Give
23.Go
24.Grow
25.Have
26.Hide
27.Hit
28.Hurt
29.Know
30.Make
31.Meet
32.Put
33.Read
34.Ride
35.Run
36.See
37.Sell
38.Send
39.Set
40.Sing
41.Sink
42.Sit
43.Sleep
44.Speak
45.Steal
46.Swim
47.Take
48.Tell
49.Think
50.Throw
51.Wear
52.Win
53.Write
1. Babysit
2. Be
3. Become
4. Begin
5. Break
6. Build
7. Buy
8. Catch
9. Come
10.Cut
11.Do
12.Draw
13.Drink
14.Drive
15.Eat
16.Fall
17.Feel
18.Fight
19.Find
20.Fly
21.Get
22.Give
23.Go
24.Grow
25.Have
26.Hide
27.Hit
28.Hurt
29.Know
30.Make
31.Meet
32.Put
33.Read
34.Ride
35.Run
36.See
37.Sell
38.Send
39.Set
40.Sing
41.Sink
42.Sit
43.Sleep
44.Speak
45.Steal
46.Swim
47.Take
48.Tell
49.Think
50.Throw
51.Wear
52.Win
53.Write
1. Babysit
2. Be
3. Become
4. Begin
5. Break
6. Build
7. Buy
8. Catch
9. Come
10.Cut
11.Do
12.Draw
13.Drink
14.Drive
15.Eat
16.Fall
17.Feel
18.Fight
19.Find
20.Fly
21.Get
22.Give
23.Go
24.Grow
25.Have
26.Hide
27.Hit
28.Hurt
29.Know
30.Make
31.Meet
32.Put
33.Read
34.Ride
35.Run
36.See
37.Sell
38.Send
39.Set
40.Sing
41.Sink
42.Sit
43.Sleep
44.Speak
45.Steal
46.Swim
47.Take
48.Tell
49.Think
50.Throw
51.Wear
52.Win
53.Write
CHECK IRREGULAR VERBS - Người đăng: lienhoang126
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CHECK IRREGULAR VERBS 9 10 514