Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga duới chính quyền tổng thống V. PUTIN 2000-2008

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1489 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga
duới chính quyền tổng thống V. PUTIN
2000-2008
Nguyễn Thị Minh Phượng
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quan hệ quốc tế; Mã số: 60 31 40
Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Quốc Hùng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Chương 1: Trình bày những nhân tố tác động tới việc hình thành Chiến
lược an ninh quốc gia Liên bang Nga dưới chính quyền Tổng thống V.Putin 2000 2008. Phân tích những nhân tố từ tình hình thế giới, tình hình khu vực và nước Nga
vào những năm cuối của thế kỷ XX. Đồng thời, cũng đề cập đến nhân tố cá nhân nhà
lãnh đạo - Tổng thống V.Putin trong việc hình thành Chiến lược an ninh quốc gia
Liên bang Nga. Chương 2: Giới thiệu những nội dung cơ bản trong văn kiện “Chiến
lược an ninh quốc gia Liên bang Nga” được công bố kèm theo chỉ thị số 24 ngày
10/01/2000 của Tổng thống V.Putin. Chương 3: Phân tích các chính sách cụ thể
trong từng lĩnh vực nhằm thực thi Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga và
đánh giá về thành tựu, thách thức trong quá trình thực thi đó cũng như tác động tới
mối quan hệ giữa Liên bang Nga với một số đối tác, khu vực. Ngoài ra, cũng trình
bày về mối quan hệ Nga - Việt trong giai đoạn 2000 - 2008, dưới chính quyền Tổng
thống V.Putin. Phần cuối cung cấp một số điều chỉnh của Chiến lược an ninh quốc
gia Liên bang Nga trong giai đoạn sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của
V.Putin.
Keywords. Quan hệ quốc tế; An ninh quốc gia; Liên bang Nga
Content
Theo nguyên bản tiếng Nga, “Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga” là
“Концепция национальной безопасности Российской Федерации”. Và từ “Концепция”
trong tiếng Việt có nghĩa là quan điểm, quan niệm (Từ “Chiến lược” trong tiếng Nga là
стратегия). Như vậy cũng hoàn toàn có thể dịch là “Quan điểm về an ninh quốc gia của Liên
bang Nga”. Tuy nhiên, để tiếp nối những nghiên cứu liên quan đến văn kiện này đã có từ
trước, học viên sử dụng thống nhất trong toàn luận văn là “Chiến lược an ninh quốc gia Liên
bang Nga”.
1. Lý do lựa chọn đề tài
Trong cục diện của Trật tự thế giới hai cực thời kỳ Chiến tranh lạnh, Liên bang Cộng
hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) có vị thế quốc tế đặc biệt quan trọng. Sự
tan rã của Liên Xô đã tác động lớn đến những thay đổi trong tương quan lực lượng trên thế
giới, đồng thời tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong nền chính trị thế giới và quan hệ
quốc tế của các nước cũng như các khu vực trên phạm vi toàn cầu.

Liên bang Nga, khi còn là một trong mười lăm nước Cộng hòa thuộc Liên Xô, đã ...
Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga
duới chính quyền tng thng V. PUTIN
2000-2008
Nguyn Th Minh Phượng
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quan h quc tế; Mã số: 60 31 40
Người hướng dn: PGS. Nguyn Quốc Hùng
Năm bảo v: 2010
Abstract. Chương 1: Trình bày những nhân tố tác động ti việc hình thành Chiến
c an ninh quốc gia Liên bang Nga dưới chính quyn Tng thng V.Putin 2000 -
2008. Phân tích những nhân tố t tình hình thế giới, tình hình khu vực nước Nga
vào những năm cuối ca thế k XX. Đồng thời, cũng đề cập đến nhân t cá nhân nhà
lãnh đạo - Tng thng V.Putin trong việc hình thành Chiến c an ninh quc gia
Liên bang Nga. Chương 2: Giới thiu nhng nội dung cơ bản trong văn kiện “Chiến
c an ninh quốc gia Liên bang Nga” được công bố kèm theo chỉ th s 24 ngày
10/01/2000 ca Tng thống V.Putin. Chương 3: Phân tích các chính sách c th
trong từng lĩnh vực nhm thc thi Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga
đánh giá về thành tựu, thách thức trong quá trình thực thi đó cũng như tác động ti
mi quan h giữa Liên bang Nga với mt s đối tác, khu vực. Ngoài ra, cũng trình
bày v mi quan h Nga - Việt trong giai đoạn 2000 - 2008, dưới chính quyn Tng
thng V.Putin. Phn cui cung cp mt s điều chnh ca Chiến lược an ninh quc
gia Liên bang Nga trong giai đoạn sau khi kết thúc nhiệm k Tng thng ca
V.Putin.
Keywords. Quan h quc tế; An ninh quc gia; Liên bang Nga
Content
Theo nguyên bản tiếng Nga, “Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga” là
“Концепция национальной безопасности Российской Федерации”. t “Концепция”
trong tiếng Việt nghĩa quan đim, quan nim (T “Chiến lược” trong tiếng Nga là
стратегия). Như vậy cũng hoàn toàn có th dch là “Quan đim v an ninh quc gia ca Liên
bang Nga”. Tuy nhiên, để tiếp ni những nghiên cứu liên quan đến văn kiện y đã từ
trước, học viên sử dng thng nhất trong toàn luận văn là “Chiến lược an ninh quốc gia Liên
bang Nga”.
1. Lý do lựa chọn đề tài
Trong cc din ca Trt t thế gii hai cc thi k Chiến tranh lạnh, Liên bang Cộng
hòa hi ch nghĩa viết (gi tắt Liên Xô) vị thế quc tế đc bit quan trng. S
tan của Liên đã tác động lớn đến những thay đổi trong tương quan lực ợng trên thế
giới, đồng thi tạo nên những chuyn biến mnh m trong nền chính trị thế giới quan h
quc tế của các nước cũng như các khu vực trên phạm vi toàn cầu.
Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga duới chính quyền tổng thống V. PUTIN 2000-2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga duới chính quyền tổng thống V. PUTIN 2000-2008 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga duới chính quyền tổng thống V. PUTIN 2000-2008 9 10 714