Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược gia ngày nay - Quan niệm mới về chiến lược

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dang Dinh Tram
Master of Marketing
Strategy & Management

STRAMAGIC
27 novembre 2004
THEME :

Strategy

Policy

Management

Marketing

Finance

Human Resource

CHIẾN LƯỢC GIA NGÀY NAY - Quan niệm mới về chiến lược
Trên thị trường cạnh tranh khốc liệt, hoạt động tác nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng
trong việc hình thành chiến lược của doanh nghiệp. Hoạt động tác nghiệp có mối quan hệ
chặt chẽ với thị trường và tính chất tiếp xúc trực tiếp với thị trường nên ngày nay nó được
chú trọng hơn do khả năng phát hiện ra các nhu cầu mới hoặc “giải mã” được chiến lược
của các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù vậy, các phương pháp hoạch định chiến lược truyền
thống vẫn chưa khẳng định vai trò quan trọng này của hoạt động tác nghiệp.
Để đóng góp vào sự phát triển của khoa học chiến lược kinh doanh và giúp các nhà quản lý
trong thực tiễn có cái nhìn đúng đắn hơn về những thay đổi của thị trường và bản chất của
công tác chiến lược trong môi trường kinh doanh siêu cạnh tranh ngày nay, chúng ta sẽ xem
xét dưới đây một quan niệm mới về chiến lược và vai trò đặc biệt có ý nghĩa của vấn đề tác
nghiệp trong xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh.
Quan niệm mới về chiến lược.
Chiến lược doanh nghiệp là một chủ đề rất được chú trọng trong các lý thuyết của quản trị
học. Rất nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh điều này. Tuy nhiên, với quan niệm mới
về chiến lược thì các vấn đề đã được đề cập còn mang nặng tính chất truyền thống - chiến
lược là một quá trình kế hoạch hóa. Quan niệm truyền thống này có còn thực sự có ý nghĩa
đầy đủ trong điều kiện của môi trường siêu cạnh tranh ngày nay? Quan niệm mới về chiến
lược mà chúng ta xem xét ở đây là : Chiến lược vừa là quá trình kế hoạch hóa vừa là quá
trình bổ sung các vấn đề mới nổi lên.
Như chúng ta biết, các lý thuyết về chiến lược được đánh dấu bởi thực tiễn hoạt động của các
tập đoàn, doanh nghiệp lớn như General Electric, IBM hay Microsoft. Trong những thập kỷ
60 và 70, các công ty này đã cố gắng trang bị cho mình các phương pháp xây dựng và tổ
chức thực hiện chiến lược. Qua thực tiễn, quy trình chiến lược mà các công ty này áp dụng
đều dựa trên một quan niệm về chiến lược với bốn khái niệm cơ bản như sau :
-

Các doanh nghiệp có thể và cần thiết hoạch định một chiến lược kinh doanh.
Chiến lược này được xây dựng bởi ban lãnh đạo công ty và có sự trợ giúp của các
chuyên gia, các nhà tư vấn.
Một cách cụ thể, chiến lược được thể hiện dưới dạng soạn thảo một bản kế hoạch chiến
lược nó tổng hợp tư tưởng, ý đồ của ban lãnh ...
C. 118 – MEASE - 59bis boulevard Jourdan - 75014 Paris
Email : dangdinhtram@yahoo.com
Web : www.dangdinhtram.itgo.com
S
S
T
T
R
R
A
A
M
M
A
A
G
G
I
I
C
C

Dan
g
Dinh Tram
Master of Marketin
g
Strateg
y
& Managemen
t
THEME : Strategy Policy Management Marketing Finance Human Resource
CHIN LƯỢC GIA NGÀY NAY - Quan nim mi v chiến lược
Trên th trường cnh tranh khc lit, hot động tác nghip cũng đóng vai trò quan trng
trong vic hình thành chiến lược ca doanh nghip. Hot động tác nghip có mi quan h
cht ch vi th trường và tính cht tiếp xúc trc tiếp vi th trường nên ngày nay nó được
chú trng hơn do kh năng phát hin ra các nhu cu mi hoc “gii mã” được chiến lược
ca các đối th cnh tranh. Mc dù vy, các phương pháp hoch định chiến lược truyn
thng vn chưa khng định vai trò quan trng này ca hot động tác nghip.
Để đóng góp vào s phát trin ca khoa hc chiến lược kinh doanh và giúp các nhà qun lý
trong thc tin có cái nhìn đúng đắn hơn v nhng thay đổi ca th trường và bn cht ca
công tác chiến lược trong môi trường kinh doanh siêu cnh tranh ngày nay, chúng ta s xem
xét dưới đây mt quan nim mi v chiến lược và vai trò đặc bit có ý nghĩa ca vn đề tác
nghip trong xây dng, t chc thc hin chiến lược kinh doanh.
Quan nim mi v chiến lược.
Chiến lược doanh nghip là mt ch đề rt được chú trng trong các lý thuyết ca qun tr
hc. Rt nhiu công trình nghiên cu đã chng minh điu này. Tuy nhiên, vi quan nim mi
v chiến lược thì các vn đề đã được đề cp còn mang nng tính cht truyn thng - chiến
lược là mt quá trình kế hoch hóa. Quan nim truyn thng này có còn thc s có ý nghĩa
đầy đủ trong điu kin ca môi trường siêu cnh tranh ngày nay? Quan nim mi v chiến
lược mà chúng ta xem xét đây là : Chiến lược va là quá trình kế hoch hóa va là quá
trình b sung các vn đề mi ni lên.
Như chúng ta biết, các lý thuyết v chiến lược được đánh du bi thc tin hot động ca các
tp đoàn, doanh nghip ln như General Electric, IBM hay Microsoft. Trong nhng thp k
60 và 70, các công ty này đã c gng trang b cho mình các phương pháp xây dng và t
chc thc hin chiến lược. Qua thc tin, quy trình chiến lược mà các công ty này áp dng
đều da trên mt quan nim v chiến lược vi bn khái nim cơ bn như sau :
- Các doanh nghip có th và cn thiết hoch định mt chiến lược kinh doanh.
- Chiến lược này được xây dng bi ban lãnh đạo công ty và có s tr giúp ca các
chuyên gia, các nhà tư vn.
- Mt cách c th, chiến lược được th hin dưới dng son tho mt bn kế hoch chiến
lược nó tng hp tư tưởng, ý đồ ca ban lãnh đạo công ty.
27 novembre 2004
Chiến lược gia ngày nay - Quan niệm mới về chiến lược - Trang 2
Chiến lược gia ngày nay - Quan niệm mới về chiến lược - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chiến lược gia ngày nay - Quan niệm mới về chiến lược 9 10 308