Ktl-icon-tai-lieu

China-10-guangxi

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SOUTH
CHINA
SEA
GU‡NGD±NG

WúzhŸu

„ 

Lang Son

Beibu Gulf B›ih†i
(Gulf of Tonkin)

Hép©

Wenchang Ta

Q¸nzhŸu Nanguoxing
Island Lake
Shangsi Forest
Park
Fángchéng

325

322

Níngmíng

DŸngx¸ng

Xiaojiang
Reservoir

P©b›i
Shàngs¸
Jiangzhou

LóngzhŸu
Pƒnlóng

VIETNAM

LŸnglín
X¸lín

Gu†ngnán

YÚNNÁN

To K¥nmíng
(300km)

Pánxiàn

of Sānjiāng (p665) – a lush, isolated region
of lovely villages, river ferries and wooden
bridges

X¸ngyì

r

ve

Ri

„ Enter Guìzhōu province via the ‘back door’

Shankou
Mangrove
Preserve
Bailong

Lùchuƒn
Bóbái

Yúlín
Língshƒn

Héngxiàn
YŸngníng

322

Fusui

t
Lef Chóngzu¡

Huƒ
Shƒn Bihuà

Yángm›i

u¡ Jiƒng)

NÁNNÍNG

Xijin
Reservoir

Lítáng
Jìngx¸

DìzhŸu

Tongling Tiƒnd›ng LŸng'ƒn
Húrùn
Longhu
Xiàléi
Mountain
Shuòlóng
Detian
Dàx¸n
Waterfall
(Z

Dàmíng Shƒn Shànglín
(1760m)
B¸nyáng
W©mìng
Yiling
Cave
Píngg©o

Déb†o
323

B›iliú

Róngxiàn
324

Guìg†ng
er

Láib¸n
W©xuƒn
M†shƒn
Léijiƒng
Li†ngjiƒng

Tiányáng
TiándŸng

Cénx¸

Cƒngwú
Téngxiàn

Xun River
Guìpíng

i

Dragon Pool
National
Forest J¸ntiánc¥n
Park
Píngnán
209

Héshƒn

er

H
D¥'ƒn
323

Tiánlín

B†isè

Língyún

L›yì

Dàhuà

Riv

shui
ong

Fèngshƒn

Bƒm†

210

DŸnglán

Chángl†o
Nándƒn

Tiƒn'é

324

Zhƒopíng
M‰ngshƒn
J¸nxiù

XiàngzhŸu
X¸nchéng

Li©jiƒng

Li©zhŸu

YízhŸu
Héchí

324

NàpŸ

ZhŸngshƒn

Hèzho¥

323 Pínglè

Lìp©
Lùzhài

Luóchéng

Li©chéng

321

Huánjiƒng

Ròngshu¨

Pingzhai

GUÌZH±U

Báishƒ
Jiúxián

209

Ladong

Shítouchéng

Yángd¸

Línguì
Rongan

Y¡ngfú

Guìlín
Língchuƒn

Yuanbao
Mountain
(2081m)

Sƒnjiƒng
Cóngjiƒng

Fulu

Línx¸
Mápàng
Dutong
Dìpíng
(Lóng'é)

D¥yún

Zhàox¸ng

X¸ngpíng
GŸngchéng
Fúlì
Fùchuƒn
Yángshuò

Guànyáng
X¸ng'ƒn

Chengjiao

QuánzhŸu

322

Z¸yuán

Sa

TŸngdào
Lípíng

To Huáihuà
(150km)
To K†il¨
(50km)
To Guìyáng
(190km)

Li

races (p663) near Lóngshèng and sleep in a
Zhuang village

GU‡NGX¹

GUǍNGXĪ

i
ng R

ve

r

Lóngshèng
Hépíng

0
0

„nshùn

r

Yángshuò

„ Trek the Dragon’s Backbone Rice Ter-

„ POPULATION: 45.9 MILLION

ve

Guìlín

stone peaks of Yángshuò (p656) in search of
ancient villages

Ri

„ Pedal through the rice paddies and lime-

Dragon's
Backbone
Rice Terraces

g Riv

Sƒnjiƒng

Yon

„ Take in China’s legendary karst scenery as

you cruise along the Li River (Lí Jiāng; p656)
from Guìlín

y

HIGHLIGHTS

Da

Guǎngxī roughly translates as ‘vast, boundless west’, and for centuries its remoteness
and challenging topography kept it poverty-stricken (a residual problem out of the main
cities). Its area of 236,000 sq km ranks...
GUǍ NGXĪ
GUǍ NGXĪ
lonelyplanet.com GUǍNGXĪ
The mysterious karst peaks of Guìlín and Yángshuò may lure most travellers to this province,
but more and more, it’s Guǎngxī’s mosaic of nationalities that makes people linger.
While the limestone scenery, dotted with rice terraces, covered bridges and drum towers
makes for a bewitching combination of sights and is one of the most photographed parts
of China, those who head off to Guìzhōu or Guǎngdōng before dipping their toes further
into the province are missing out on a great deal.
The less touristed south has China’s best mainland beaches, the rock paintings on Left
River (Zuǒ Jiāng), a border crossing with Vietnam and the binational Detian Waterfall. It’s
also where you’ll hear Zhuang or Vietnamese spoken in the streets and see these languages
sharing street signs with Chinese characters.
Nearly 75% of Guǎngxī is non-Han. Today the Zhuang are China’s largest minority, with
well over 15 million people concentrated in Guǎngxī. The Zhuang are virtually indistinguish-
able from the Han Chinese, and the province is often referred to as the Guǎngxī Zhuang
Autonomous Region. The province is also home to smaller numbers of Dong, Maonan, Mulao,
Jing (Vietnamese Gin) and Yi peoples.
Guǎngxī roughly translates as ‘vast, boundless west’, and for centuries its remoteness
and challenging topography kept it poverty-stricken (a residual problem out of the main
cities). Its area of 236,000 sq km ranks it ninth in size nationally; and with nearly 46 million
habitants, it’s the 11th most populated province in the country.
Guǎngxī 广西
POPULATION: 45.9 MILLION www.gxi.gov.cn
HIGHLIGHTS
Take in China’s legendary karst scenery as
you cruise along the Li River (Lí Jiāng; p656 )
from Guìlín
Pedal through the rice paddies and lime-
stone peaks of Yángshuò ( p656 ) in search of
ancient villages
Trek the Dragon’s Backbone Rice Ter-
races ( p663 ) near Lóngshèng and sleep in a
Zhuang village
Enter Guìzhōu province via the ‘back door’
of Sānjiāng ( p665 ) – a lush, isolated region
of lovely villages, river ferries and wooden
bridges
Li River
Rice Terraces
Backbone
Dragon's
Sƒnjiƒng
Guìlín
Yángshuò
(360km)
To Huáihuà
To K†il¨
(190km)
(300km)
To K¥nmíng
(50km)
To Chángshƒ
(150km)
To Guìyáng
S O U T H
C H I N A
S E A
(Gulf of Tonkin)
Beibu Gulf
River
Left
un
X
r
e
River
Li
ver
Ri
i
Gu
River
ui
gsh
Hon
Jiƒng)
(Zu¡
Riv
er
v
i
R
Yong
River
Sang
GU‡NGD±NG
HÚNÁN
GUÌZH±U
YÚNNÁN
Jiúxián
Shítouchéng
Zhàoqìng
TŸngdào
Mápàng
X¸ngyì
Yángm›i
Léijiƒng
Li†ngjiƒng
Tongling
(Lóng'é)
Dìpíng
Shuòlóng
Xiàléi
Húrùn
DìzhŸu
Jiangzhou
DŸngx¸ng
Yángd¸
Línx¸
Dutong
Zhàox¸ng
Hépíng
Fulu
Cóngjiƒng
Lípíng
Bailong
X¸ngpíng
Fúlì
Pƒnlóng
J¸ntiánc¥n
Pánxiàn
„nshùn
D¥yún
Ladong
Pingzhai
Chángl†o
Guìlín
WúzhŸu
Li©zhŸu
P©b›i
Bóbái
Lùchuƒn
Yúlín
B›iliú
Cénx¸
Róngxiàn
Guìg†ng
Guìpíng
Téngxiàn
Cƒngwú
Píngnán
W©xuƒn
XiàngzhŸu
Hèzho¥
Zhƒopíng
M‰ngshƒn
J¸nxiù
Li©jiƒng
Lùzhài
Lìp©
Pínglè
Yángshuò
ZhŸngshƒn
Fùchuƒn
GŸngchéng
Báishƒ
Y¡ngfú
Línguì
Língchuƒn
Guànyáng
X¸ng'ƒn
Chengjiao
QuánzhŸu
Z¸yuán
Lóngshèng
Sƒnjiƒng
B›ih†i
Hép©
Fángchéng
Q¸nzhŸu
Língshƒn
Héngxiàn
Shàngs¸
Fusui
YŸngníng
NÁNNÍNG
B¸nyáng
Lítáng
Láib¸n
Héshƒn
Shànglín
W©mìng
LŸng'ƒn
Píngg©o
M†shƒn
Dàhuà
D¥'ƒn
X¸nchéng
YízhŸu
Héchí
Li©chéng
Luóchéng
Ròngshu¨
Rongan
Huánjiƒng
Nándƒn
Lang Son
Níngmíng
Píngxiáng
LóngzhŸu
Chóngzu¡
Dàx¸n
Tiƒnd›ng
Jìngx¸
NàpŸ
Déb†o
TiándŸng
Tiányáng
B†isè
Bƒm†
Língyún
Fèngshƒn
DŸnglán
Tiƒn'é
L›yì
Tiánlín
Gu†ngnán
X¸lín
LŸnglín
Wenchang Ta
Park
Preserve
Mangrove
Shankou
Forest
National
Dragon Pool
Park
Shangsi Forest
(2081m)
Dàmíng Shƒn
(1760m)
Shƒn Bihuà
Huƒ
Dayao Mountains
Mountain
Longhu
Mountain
Yuanbao
Reservoir
Xijin
Reservoir
Xiaojiang
Island Lake
Nanguoxing
Cave
Yiling
Waterfall
Detian
VIETNAM
325
209
323
324
323
324
322
322
324
323
321
322
209
210
Pass
Friendship
GU‡NGX¹
0 100 km
0 60 miles
© Lonely Planet Publications
638 639
China-10-guangxi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
China-10-guangxi - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
China-10-guangxi 9 10 166