Ktl-icon-tai-lieu

China contents

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
13

Contents
The Authors

18

Getting Started

22

Itineraries

26

Snapshot

33

History

35

The Culture

59

Environment

83

Food & Drink

96

Běijīng
History
Climate
Orientation
Information
Sights
Bicycle Tour
Courses
Běijīng for Children
Festivals & Events
Sleeping
Eating
Drinking
Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around
AROUND BĚIJĪNG
The Great Wall
Ming Tombs
Eastern Qing Tombs
Tanzhe Temple
Jietai Temple
Marco Polo Bridge
Chuāndǐxià

110
111
113
113
114
124
142
143
144
144
144
148
152
153
156
158
160
162
162
174
175
175
175
176
176

Tiānjīn
History
Orientation
Information
Sights
Sleeping
Eating
Entertainment
Getting There &
Away
Getting Around
AROUND TIĀNJĪN
Shi Family Courtyard
Tánggū

Héběi
Shíjiāzhuāng
Around Shíjiāzhuāng
Chéngdé
Jīmíngyì
Shānhǎiguān
Běidàihé

Shāndōng
Jǐ’nán
Around Jǐ’nán
Tài’ān
Tài Shān
Qūfù
Zōuchéng
Qīngdǎo
Láo Shān
Yāntái
Pénglái
Wēihǎi

Shànghǎi
History
Climate
Language
Orientation
Information
Sights
Activities
Walking Tour
Shànghǎi for Children
Festivals & Events
Sleeping

177
178
179
179
179
182
182
183
183
183
184
184
184

185
186
189
191
198
199
201

204
206
210
211
214
218
223
224
231
231
234
235

237
238
238
238
239
239
251
258
258
260
260
260

14

CONTENTS

Eating
Drinking
Entertainment
Shopping
Getting There &
Away
Getting Around
AROUND SHÀNGHǍI
Sōngjiāng
Shēshān
Jiādìng

Jiāngsū
Nánjīng
Around Nánjīng
Zhènjiāng
Yángzhōu
Wúxī
Lake Tai
Yíxīng County
Sūzhōu
Grand Canal
Lake Tai Area
Tónglǐ
Mùdú

Zhèjiāng
Hángzhōu
Around Hángzhōu
Wūzhèn
Nánxún
Shàoxīng
Around Shàoxīng
Ānchāng
Níngbō
Around Níngbō
Pǔtuóshān
Tiāntái Shān
Wēnzhōu
Around Wēnzhōu

Fújiàn
Fúzhōu
Taimu Mountain
Xiàmén
Gǔlàng Yǔ
Yǒngdìng
Quánzhōu
Around
Quánzhōu
Wǔyí Shān

265
268
269
271
273
275
277
277
278
278

279
281
292
292
294
299
301
302
302
309
310
310
312

313
315
323
324
324
325
329
329
329
332
332
335
335
337

338
340
343
344
348
350
350
353
353

Liáoníng
Shěnyáng
Around Shěnyáng
Dàlián
Around Dàlián
Dāndōng
Around Dāndōng

Jílín
Chángchūn
Jílín
Around Jílín
Chángbái Shān
Yánjí
Around Yánjí
Jí’ān

Hēilóngjiāng
Hāěrbīn
Around Hāěrbīn
Mǔdānjiāng
Around
Mǔdānjiāng
Qíqíhā‘Ěr
Zhalong Nature
Reserve
Wǔdàlián Chí
Russian Borderlands

Shānxī
Tàiyuán
Around Tàiyuán
Píngyáo
Around Píngyáo
Yùnchéng
Around Yùnchéng
Wǔtái Shān &
Táihuái
Around Wǔtái Shān
Dàtóng
Around Dàtóng

Shaanxi (Shǎnxī)
Xī’ān
Around Xī’ān
Huá Shān
Hánchéng
Yán’ān
Yúlín

356
358
363
363
368
369
372

373
375
377
380
380
383
384
384

387
389
39...
Contents
13
The Authors 18
Getting Started 22
Itineraries 26
Snapshot 33
History 35
The Culture 59
Environment 83
Food & Drink
96
Běijīng 110
History 111
Climate 113
Orientation 113
Information 114
Sights 124
Bicycle Tour 142
Courses 143
Běijīng for Children 144
Festivals & Events 144
Sleeping 144
Eating 148
Drinking 152
Entertainment 153
Shopping 156
Getting There & Away 158
Getting Around 160
AROUND BĚIJĪNG 162
The Great Wall 162
Ming Tombs 174
Eastern Qing Tombs 175
Tanzhe Temple 175
Jietai Temple 175
Marco Polo Bridge 176
Chuāndǐxià 176
Tiānjīn 177
History 178
Orientation 179
Information 179
Sights 179
Sleeping 182
Eating 182
Entertainment 183
Getting There &
Away 183
Getting Around 183
AROUND TIĀNJĪN 184
Shi Family Courtyard 184
Tánggū 184
Héběi 185
Shíjiāzhuāng 186
Around Shíjiāzhuāng 189
Chéngdé 191
Jīmíngyì 198
Shānhǎiguān 199
Běidàihé 201
Shāndōng 204
Jǐ’nán 206
Around Jǐ’nán 210
Tài’ān 211
Tài Shān 214
Qū 218
Zōuchéng 223
Qīngdǎo 224
Láo Shān 231
Yāntái 231
Pénglái 234
Wēihǎi 235
Shànghǎi 237
History 238
Climate 238
Language 238
Orientation 239
Information 239
Sights 251
Activities 258
Walking Tour 258
Shànghǎi for Children 260
Festivals & Events 260
Sleeping 260
© Lonely Planet Publications
China contents - Trang 2
China contents - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
China contents 9 10 900