Ktl-icon-tai-lieu

Chinas southwest contents

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
9

Contents
On the Road

4

Gateway Hong Kong

Getting Started

12

Information
Sights
Sleeping
Eating
Getting There & Away
Getting Around

Itineraries

16

Guìzhōu

Highlights

5

Destination
Southwest China

21

History

23

The Culture

40

Minority Cultures

51

Environment

57

Southwest China
Outdoors

63

Food & Drink

69

Gateway Běijīng

79

Information
Dangers & Annoyances
Sights
Sleeping
Eating & Drinking
Getting There & Away
Getting Around

79
81
81
83
84
85
85

Gateway Shànghǎi

86

Information
Sights
Sleeping
Eating
Getting There & Away
Getting Around

86
88
89
89
90
90

History
Climate
Festivals & Events
Language
Getting There & Away
CENTRAL GUÌZHŌU
Guìyáng
Around Guìyáng
Ānshùn
Around Ānshùn
WESTERN GUÌZHŌU
Wēiníng
Around Wēiníng
Xīngyì
Around Xīngyì
EASTERN GUÌZHŌU
Kǎilĭ
Around Kǎilĭ
Eastern Region
Dong Region
Tóngrén
Around Tóngrén
NORTHERN GUÌZHŌU
Zūnyì
Chìshuǐ
Around Chìshuǐ

Guǎngxī
History
Climate
Festivals
Language
Getting There & Away
Getting Around
Guìlín
Around Guìlín
Li River
Yángshuò
Around Yángshuò
Huángyáo

92
92
94
95
95
96
96

98
99
99
99
99
99
100
101
108
109
113
117
118
121
121
123
125
126
129
133
134
142
143
145
145
147
149

151
153
153
153
153
154
154
154
164
166
166
175
179

10

CONTENTS

Lóngshèng
Zīyuán
Sānjiāng Dong Minority
Autonomous County
Sānjiāng to Kǎilǐ
Róngshuǐ
Around Ròngshuǐ
Liǔzhōu
Nánníng
Around Nánníng
Guìpíng
Around Guìpíng
Běihǎi
Around Běihǎi
Chóngzuǒ
Zuo Jiang Scenic Area
Píngxiáng
Detian Waterfall
Around Détiān
Jìngxī & Around
Bǎisè
Around Bǎisè
Side Trip to Húnán
Wǔlíngyuán & Zhāngjiājiè

Yúnnán
History
Climate
Language
Getting There & Away
Kūnmíng
Around Kūnmíng
Shílín
Around Shílín
Lùnán
Jiǔxiāng
Chǔxióng
Around Chǔxióng
Hēijǐng
Xiàguān
Jīzú Shān
Wēishān
Around Wēishān
Yúnlóng
Around Yúnlóng
Dàlǐ
Around Dàlǐ
Lìjiāng
Around Lìjiāng
Báishā
Yùlóng Xuěshān
Jiànchuān
Around Jiànchuān
Hèqìng

180
183
184
187
187
188
189
190
195
197
198
199
204
205
206
208
208
210
210
211
212
212
214

216
217
218
219
219
220
234
238
239
239
239
240
240
241
242
245
245
246
246
248
257
262
265
271
273
274
274
276
278

Bǎoshān & Shítouchéng
278
Shígǔ & the First Bend of the
Yangzi
280
Límíng
280
Wéixī County
281
Tiger Leaping Gorge
281
Lúgū Hú
285
Lǐgé
285
Shangri-La (Zhōngdiàn)
287
Around Shangri-La
291
Déqīn
294
Around Déqīn
295
NUJIANG VALLEY
297
Liùkù
297
Fúgòng
299
Gòngshān
299
Around Gòngshān
301
SOUTHEAST YÚNNÁN
302
Luópíng
302
Around Luópíng
304
Lúxī
305
Around Lúxī
306
Chéngjiāng
306
...
Contents
9
On the Road 4
Highlights 5
Getting Started
12
Itineraries 16
Destination
Southwest China
21
History 23
The Culture 40
Minority Cultures 51
Environment 57
Southwest China
Outdoors
63
Food & Drink 69
Gateway Běijīng 79
Information 79
Dangers & Annoyances 81
Sights 81
Sleeping 83
Eating & Drinking 84
Getting There & Away 85
Getting Around 85
Gateway Shànghǎi 86
Information 86
Sights 88
Sleeping 89
Eating 89
Getting There & Away 90
Getting Around 90
Gateway Hong Kong 92
Information 92
Sights 94
Sleeping 95
Eating 95
Getting There & Away 96
Getting Around 96
Guìzhōu 98
History 99
Climate 99
Festivals & Events 99
Language 99
Getting There & Away 99
CENTRAL GUÌZHŌU 100
Guìyáng 101
Around Guìyáng 108
Ānshùn 109
Around Ānshùn 113
WESTERN GUÌZHŌU 117
Wēiníng 118
Around Wēiníng 121
Xīngyì 121
Around Xīngyì 123
EASTERN GZHŌU 125
Kǎilĭ 126
Around Kǎilĭ 129
Eastern Region 133
Dong Region 134
Tóngrén 142
Around Tóngrén 143
NORTHERN GUÌZHŌU 145
Zūnyì 145
Chìshuǐ 147
Around Chìshuǐ 149
Guǎngxī 151
History 153
Climate 153
Festivals 153
Language 153
Getting There & Away 154
Getting Around 154
Guìlín 154
Around Guìlín 164
Li River 166
Yángshuò 166
Around Yángshuò 175
Huángyáo 179
© Lonely Planet Publications
Chinas southwest contents - Trang 2
Chinas southwest contents - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chinas southwest contents 9 10 273