Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách đối ngọai của Đảng Cộng sản Việt Nam với khu vực Đông Nam Á từ năm 1995 đến năm 2006

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1987 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chính sách đối ngọai của Đảng Cộng sản Việt
Nam với khu vực Đông Nam Á từ năm 1995
đến năm 2006
Nguyễn Thị Hoàn
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 62 22 56 01
Người hướng dẫn: GS. Vũ Dương Ninh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Chỉ ra những cơ sở tiền đề hình thành đường lối đổi mới, chính sách đối
ngoại đổi mới của Đảng trong đó có chính sách đối ngoại với khu vực Đông Nam Á;
sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa Việt Nam gia nhập ASEAN và sự tham gia của
Việt Nam vào các hoạt động của ASEAN trên mọi lĩnh vực kể từ năm 1995 đến năm
2001. Các nội dung được trình bày qua các mốc thời gian 1986 - 1995; 1995 - 2001.
Trình bày những biến động của thế giới và khu vực những năm đầu thế kỷ XXI và
sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Đảng với khu vực Đông Nam Á ở Đại hội IX
và Đại hội X, theo đó quan hệ với các nước trong khu vực được tăng cường cả trên
bình diện song phương và đa phương, trên mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hoá... Đưa ra
một số nhận xét, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chính
sách đối ngoại với khu vực. Từ đó rút ra kinh nghiệm, đề xuất một số định hướng
trong chính sách của Việt Nam cho việc tiếp tục phát triển quan hệ với khu vực
Đông Nam Á trong tương lai.
Keywords. Lịch sử Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Đông Nam Á; Thời kỳ 19952006; Chính sách đối ngoại
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Trong quá trình hình thành và phát triển của mỗi quốc gia, nhân tố quốc tế luôn giữ
một vai trò quan trọng. Không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển được nếu không
có quan hệ với thế giới bên ngoài.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã đặt nền móng đầu tiên cho nền ngoại giao hiện đại
của Việt Nam. Ngay sau khi giành được độc lập năm 1945, Chính phủ Việt Nam đứng đầu là
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố chính sách ngoại giao “thân thiện với tất cả các nước dân
chủ trên thế giới” [108a, tr. 30] và “Sẵn sàng đặt mọi quan hệ thân thiện hợp tác với bất cứ
một nước nào trên nguyên tắc tôn trọng sự hoàn chỉnh về chủ quyền và lãnh thổ của nhau,
không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi và chung
sống hoà bình” [109, tr. 5].
Chính sách đối ngoại của ĐCSVN hiện nay là sự kế thừa và phát triển đường lối đối
ngoại của các thời kỳ trước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, thể hiện tính liên tục

và nhất quán trong toàn bộ đường lối chính trị của Việt Nam.
Là một quốc gia ở Đông Nam Á, từ lâu Việt Nam đã có mối quan hệ với các nước trong...
Chính sách đối ngai của Đảng Cng sn Vit
Nam vi khu vực Đông Nam Á từ năm 1995
đến năm 2006
Nguyn Th Hoàn
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Lch s Đng Cng sn Vit Nam; Mã số: 62 22 56 01
Người hướng dn: GS. Vũ Dương Ninh
Năm bảo v: 2011
Abstract. Ch ra những sở tiền đề hình thành đường lối đổi mi, chính sách đối
ngoại đổi mi của Đảng trong đó có chính sách đi ngoi vi khu vc Đông Nam Á;
s lãnh đo của Đng trong việc đưa Việt Nam gia nhp ASEAN s tham gia ca
Việt Nam vào các hoạt động của ASEAN trên mọi lĩnh vực k t năm 1995 đến năm
2001. Các nội dung được trình bày qua các mốc thi gian 1986 - 1995; 1995 - 2001.
Trình y những biến động ca thế giới khu vực những năm đầu thế k XXI
s điều chỉnh chính sách đối ngoi của Đảng vi khu vực Đông Nam Á Đại hi IX
Đại hội X, theo đó quan hệ với các nước trong khu vực được tăng cường c trên
bình diện song phương đa phương, trên mi lĩnh vc: kinh tế, văn hoá... Đưa ra
mt s nhận xét, đánh giá nhng thun lợi khó khăn trong vic thc hiện chính
sách đối ngoi vi khu vc. T đó rút ra kinh nghiệm, đề xut mt s định hướng
trong chính sách của Vit Nam cho vic tiếp tục phát triển quan h vi khu vc
Đông Nam Á trong tương lai.
Keywords. Lch s Đảng; Đảng Cng sn Vit Nam; Đông Nam Á; Thi k 1995-
2006; Chính sách đối ngoi
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Trong quá trình hình thành phát triển ca mi quốc gia, nhân tố quc tế luôn giữ
một vai trò quan trọng. Không một quốc gia o thể tn tại phát triển được nếu không
có quan hệ vi thế giới bên ngoài.
Ch tch H CMinh người đã đặt nền móng đu tiên cho nền ngoi giao hiện đại
ca Việt Nam. Ngay sau khi giành đưc độc lập năm 1945, Chính ph Vit Nam đứng đầu là
Ch tch H Chí Minh đã tuyên b chính sách ngoi giao thân thin vi tt c các ớc dân
ch trên thế giới” [108a, tr. 30] “Sn sàng đt mi quan h thân thiện hp tác với bt c
một nước nào trên nguyên tc tôn trọng s hoàn chỉnh v ch quyền lãnh th ca nhau,
không xâm phạm lẫn nhau, không can thip ni b của nhau, bình đẳng cùng có lợi chung
sống hoà bình” [109, tr. 5].
Chính sách đối ngoi của ĐCSVN hiện nay s kế thừa phát triển đường lối đối
ngoi của các thời k trước, đặc bit t khi tiến hành công cuộc đổi mi, th hiện tính liên tục
Chính sách đối ngọai của Đảng Cộng sản Việt Nam với khu vực Đông Nam Á từ năm 1995 đến năm 2006 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách đối ngọai của Đảng Cộng sản Việt Nam với khu vực Đông Nam Á từ năm 1995 đến năm 2006 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Chính sách đối ngọai của Đảng Cộng sản Việt Nam với khu vực Đông Nam Á từ năm 1995 đến năm 2006 9 10 306