Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong
nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh
Nghệ An)
Phan Thế Quyết
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chính sách khoa học và công nghệ; Mã số: 60.34.70
Người hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Ca
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chính sách phát triển công nghệ cơ điện nông
nghiệp. Đánh giá được hiện trạng công nghệ cơ điện trong nông nghiệp đang sử dụng
ở Nghệ An. Phân tích hiện trạng và điểm mạnh, điểm yếu của các chính sách hiện
hành về phát triển công nghệ cơ điện nông nghiệp tại Nghệ An. Đề xuất các giải pháp
chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp tại Nghệ An.
Keywords: Công nghệ cơ điện; Nông nghiệp; Nghệ An; Chính sách phát triển
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là một chủ trương lớn của
Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho
người dân, đưa nông thôn tiến lên văn minh hiện đại. Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ X
Đảng đã xác định là phải " Đặc biệt chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và
nông thôn". Đảng ta cũng xác định khoa học và công nghệ luôn là quốc sách, là động lực phát
triển kinh tế - xã hội, là nền tảng và là nhân tố quyết định thắng lợi của Công nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước.
Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khóa X (tháng 7 năm 2008)
bàn về "nông nghiệp, nông thôn, nông dân" đã nêu rõ " Phát triển công nghiệp sản xuất , máy
móc thiết bị và công cụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn … ưu tiên hiện đại hóa cơ sở sản
xuất, đầu tư nghiên cứu, chế tạo cải tiến các loại máy móc, thiết bị phù hợp với điều kiện Việt
Nam… có chính sách khuyến khích việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ
mới, có chính sách để hỗ trợ nông dân và cơ sở mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất…".

Là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Việt Nam và các quốc gia đang
phát triển khác đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Sản phẩm nông sản nước ta vốn
có hàm lượng khoa học thấp đã không đủ sức cạnh tranh ngay cả trên thị trường trong nước.
Vấn đề đó buộc các địa phương phải có những giải pháp chính sách để phát triển công nghệ
phù hợp khắc phục khó khăn, thách thức nảy sinh trong tiến trình hội nhập.
Nghệ An là một tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, có tỷ trọng nông nghiệp trong GDP lớn. Vấn
đề công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn thông qua việc phát triển các công nghệ phù hợp
(trong đó công nghệ ...
Chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong
nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh
Nghệ An)
Phan Thế Quyết
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chính sách khoa học và công nghệ; số: 60.34.70
Người hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Ca
m bảo v: 2010
Abstract: Trình bày cơ slý luận vchính sách phát triển công nghệ điện nông
nghiệp. Đánh giá được hiện trạng công nghđiện trong nông nghiệp đang sử dụng
Nghệ An. Phân tích hiện trạng điểm mạnh, điểm yếu của các chính sách hin
hành về phát triển ng nghệ cơ điện nông nghiệp tại Nghệ An. Đề xuất các giải pháp
chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghip tại Nghệ An.
Keywords: Công nghệ cơ điện; ng nghiệp; Nghệ An; Chính sách phát triển
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là mt chủ trương lớn của
Đảng và Nnước nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho
người n, đưa nông thôn tiến lên văn minh hiện đại. Báo cáo chính tr Đi hội lần thX
Đảng đã xác đnh là phải " Đặc biệt chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và
nông thôn". Đảng ta cũng xác đnh khoa học và công nghệ luôn quốc sách, là động lực phát
triển kinh tế - hội, là nền tảng nhân tố quyết định thắng lợi của ng nghiệp hóa -
Hin đại hóa đất nước.
Hội nghị Trung ương lần th7 Ban chấp hành TW Đảng khóa X (tháng 7 năm 2008)
bàn về "nông nghiệp, nông thôn, nông dân" đã nêu " Phát triển ng nghiệp sản xuất , máy
móc thiết bị và ng cụ phục vnông nghiệp, nông thôn ưu tiên hiện đại hóa ssản
xuất, đầu tư nghiên cứu, chế tạo cải tiến các loại máy móc, thiết bị phù hợp với điều kiện Việt
Nam cnh sách khuyến kch việc áp dụng các tiến bộ khoa học k thuật, ng ngh
mới, chính sách để h trợ nông dân cơ sở mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất…".
Chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An) 9 10 766