Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách tiền tệ trước yêu cầu hội nhập quốc tế

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn ThÞ Kim Thanh - Hµ Néi th¸ng 9-2008

ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ tr−íc yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ

Ts. NguyÔn ThÞ Kim Thanh
Phã Vô tr−ëng - Vô ChÝnh s¸ch TT
Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ (CSTT) lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«, trong thêi
gian qua viÖc thùc thi CSTT cña NHNN ®· ®ãng gãp tÝch cùc cho sù æn ®Þnh thÞ
tr−êng tµi chÝnh, kiÓm so¸t l¹m ph¸t vµ hç trî cho t¨ng tr−ëng kinh tÕ. §ång thêi,
CSTT còng ®· cã nh÷ng b−íc ®æi míi nhÊt ®Þnh phï hîp víi qu¸ tr×nh nÒn kinh tÕ
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. ViÖc quèc tÕ ho¸ th−¬ng m¹i hµng ho¸, ®Çu t− vµ dÞch vô
khi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam héi nhËp ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt Nam khuÕch tr−¬ng
c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiÕp thÞ trªn toµn thÕ giíi, qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi
cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, n©ng cao vÞ thÕ ViÖt nam trªn tr−êng quèc tÕ, thu
hót ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ... Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh héi nhËp nµy,
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng ph¶i ®øng tr−íc nhiÒu th¸ch thøc vÒ m«i tr−êng ph¸p
luËt, c«ng nghÖ, n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, tÖ n¹n x· héi... §èi
víi lÜnh vùc tiÒn tÖ ng©n hµng, qu¸ tr×nh héi nhËp g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh tù do ho¸
thÞ tr−êng tµi chÝnh, ®em l¹i nhiÒu c¬ héi, nh−ng còng kh«ng Ýt th¸ch thøc. Ngoµi
nh÷ng th¸ch thøc mµ c¸c TCTD ph¶i kh¾c phôc trong lÜnh vùc c¹nh tranh n¾m gi÷
vµ më réng thÞ phÇn, còng ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc lín cho NHNN trong viÖc kiÓm
so¸t luång vèn, ®iÒu tiÕt tiÒn tÖ, l·i suÊt, tû gi¸.. .,tr−íc nh÷ng t¸c ®éng nh¹y c¶m
cña thÞ tr−êng tµi chÝnh quèc tÕ, còng nh− sù vËn hµnh cña cÇu tiÒn ngµy cµng phøc
t¹p h¬n do tÝnh ngµy cµng ®a d¹ng trong ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng tµi chÝnh trong
n−íc.
Thùc tÕ qua gÇn hai n¨m héi nhËp cho thÊy CSTT ph¶i ®èi mÆt víi 3 vÊn ®Õn
lín , ®ã lµ: (i) KiÓm so¸t tæng l−îng tiÒn trong nÒn kinh tÕ, l·i suÊt vµ tû gi¸ tr−íc
søc Ðp l¹m ph¸t gia t¨ng; (ii) ng¨n chÆn nh÷ng bÊt æn ®Þnh vÒ tiÒn tÖ vµ kinh tÕ vÜ
m« khi thùc hiÖn tù do ho¸ c¸c giao dÞch vèn ; (iii) ¶nh h−ëng cña xu h−íng th¾t
chÆt hay níi láng CSTT cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi.
(i) KiÓm so¸t tæng l−îng tiÒn trong nÒn kinh tÕ, l·i suÊt vµ tû gi¸
Trong mét nÒn kinh tÕ ®ãng, c¸c nhµ lËp chÝnh s¸ch cã thÓ dÔ dµng ®−a ra
nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, nh−ng trong mét
nÒn kinh tÕ më, ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ chÞu t¸c ®éng cña m«i tr−êng kinh tÕ ®èi
ngo¹i ngµy cµng nhiÒu. §Æc biÖt toµn cÇu ho¸ ®ang trë thµnh xu h−íng tÊt yÕu cña
thêi ®¹i, quy m« cña c¸c giao dÞch gi÷a mét nÒn kinh tÕ víi c¸c nÒn kinh tÕ kh¸c
n...
NguyÔn ThÞ Kim Thanh - Hµ Néi th¸ng 9-2008
1
ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ tr−íc yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
Ts. NguyÔn ThÞ Kim Thanh
Phã Vô tr−ëng - Vô ChÝnh s¸ch TT
Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch tiÒn (CSTT) mét c«ng qu¶n kinh tÕ m«, trong thêi
gian qua viÖc thùc thi CSTT a NHNN ®· ®ãng gãp tÝch cùc cho sù æn ®Þnh thÞ
tr−êng tµi chÝnh, kiÓm so¸t l¹m ph¸t trî cho t¨ng tr−ëng kinh tÕ. §ång thêi,
CSTT còng ®· cã nh÷ng b−íc ®æi míi nhÊt ®Þnh phï p víi qu¸ tr×nh nÒn kinh tÕ
héi nhËp kinh quèc tÕ. ViÖc quèc hth−¬ng m¹i hµng ho¸, ®Çu t− dÞch vô
khi nÒn kinh ViÖt Nam héi nhËp ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt Nam khuÕch tr−¬ng
c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiÕp thÞ trªn toµn thÕ giíi, qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi
cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, n©ng cao vÞ thÕ ViÖt nam trªn tr−êng quèc tÕ, thu
hót ®Çu tchuyÓn giao c«ng nghÖ... Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh héi nhËp nµy,
nÒn kinh ViÖt Nam còng ph¶i ®øng tr−íc nhiÒu th¸ch thøc m«i tr−êng ph¸p
luËt, ng nghÖ, n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, n¹n héi... §èi
víi lÜnh vùc tiÒn ng©n hµng, qtr×nh héi nhËp g¾n liÒn víi qtr×nh tù do ho¸
thÞ tr−êng tµi chÝnh, ®em l¹i nhiÒu héi, nh−ng còng kh«ng Ýt th¸ch thøc. Ngoµi
nh÷ng th¸ch thøc mµ c¸c TCTD ph¶i kh¾c phôc trong lÜnh vùc c¹nh tranh n¾m gi÷
më réng thÞ phÇn, còng ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc lín cho NHNN trong viÖc kiÓm
so¸t luång n, ®iÒu tiÕt tiÒn tÖ, l·i suÊt, gi¸.. .,tr−íc nh÷ng t¸c ®éng nh¹y c¶m
cña thÞ tr−êng tµi chÝnh quèc tÕ, còng nh− sù vËn hµnh cña cÇu tiÒn ngµy cµng phøc
t¹p h¬n do tÝnh ngµy cµng ®a d¹ng trong ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng tµi chÝnh trong
n−íc.
Thùc qua gÇn hai n¨m héi nhËp cho thÊy CSTT ph¶i ®èi t víi 3 vÊn ®Õn
lín , ®ã lµ: (i) KiÓm so¸t tæng l−îng tiÒn trong nÒn kinh tÕ, l·i suÊt gi¸ tr−íc
søc Ðp l¹m ph¸t gia t¨ng; (ii) ng¨n chÆn nh÷ng bÊt æn ®Þnh tiÒn kinh tÕ
khi thùc hiÖn do ho¸ c¸c giao dÞch vèn ; (iii) ¶nh h−ëng cña xu h−íng th¾t
chÆt hay níi láng CSTT cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi.
(i) KiÓm so¸t tæng l−îng tiÒn trong nÒn kinh tÕ, l·i suÊt vµ tû gi¸
Trong mét nÒn kinh ®ãng, c¸c nhµ p chÝnh s¸ch thÓ dµng ®−a ra
nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu æn ®Þnh kinh m«, nh−ng trong mét
nÒn kinh më, ho¹t ®éng cña nÒn kinh chÞu t¸c ®éng cña m«i tr−êng kinh tÕ ®èi
ngo¹i ngµy cµng nhiÒu. §Æc biÖt toµn cÇu ho¸ ®ang tthµnh xu h−íng tÊt yÕu cña
thêi ®¹i, quy a c¸c giao dÞch gi÷a mét nÒn kinh tÕ víi c¸c nÒn kinh kh¸c
ngµy cµng réng. Nhê qu¸ tr×nh do ho¸ th−¬ng m¹i ®Çu t− do héi nhËp
Chính sách tiền tệ trước yêu cầu hội nhập quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách tiền tệ trước yêu cầu hội nhập quốc tế - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chính sách tiền tệ trước yêu cầu hội nhập quốc tế 9 10 600