Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn mực kế toán, báo cáo tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1598 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Giá trị hợp lý là một thuật ngữ mới trong lĩnh vực kế toán. Cơ sở tính giá này bắt đầu
được sử dụng rộng rãi từ cuối những năm 1990 khi Ủy ban soạn thảo chuẩn mực kế
toán quốc tế nghiên cứu ban hành mới và sửa đổi các chuẩn mực kế toán như: Nông
nghiệp, Bất động sản đầu tư, thanh toán trên cơ sở cổ phiếu, công cụ tài chính....
Các chuẩn mực kế toán (IAS) và chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hiện hành
đều sử dụng định nghĩa “Giá trị hợp lý là mức giá mà một tài sản có thể được trao đổi giữa các
bên có đầy đủ hiểu biết trong một giao dịch ngang giá”.
Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB), việc xác định giá trị hợp lý dựa trên 3
quan điểm: Quan điểm thị trường, quan điểm thu nhập và quan điểm giá phí:
* Quan điểm thị trường (Market approach): Giá cả thị trường quan sát được và các thông
tin về các giao dịch thực tế trên thị trường sẽ được sử dụng để ước tính giá trị hợp lý của một tài
sản, một khoản nợ phải trả.
* Quan điểm thu nhập (Income approach): Các phương pháp kĩ thuật sẽ được áp dụng
để quy đổi các khoản tiền trong tương lai về giá trị hiện tại. (Dòng tiền vào từ việc khai thác, sử
dụng tài sản hoặc dòng tiền ra để thanh toán nợ phải trả).
* Quan điểm giá phí (Cost approach): Giá trị hợp lý của một tài sản được xác định trên
cơ sở xem xét các chi phí phải bỏ ra để có được một tài sản thay thế tương đương về năng lực
sản xuất (Dòng tiền phải chi để mua, sản xuất tài sản).
Thực tế trong thời gian qua giá trị hợp lý được sử dụng trong các chuẩn mực kế toán và
chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với nhiều cách thức khác nhau gắn với từng chuẩn mực cụ
thể. Dưới đây chúng tôi xin khái quát việc sử dụng giá trị hợp lý trong các chuẩn mực kế toán
(IAS), chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hiện hành.
Chuẩn mực quốc tế

Khái quát các quy định về sử dụng giá trị hợp lý

Các khoản thanh toán - Các giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu phải được ghi nhận
bằng cổ phiếu
trên cơ sở giá trị hợp lý.

(IFRS 2)

- Nếu hàng hóa, dịch vụ nhận được từ giao dịch trao đổi cho công cụ
vốn thì ghi nhận theo giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụ.
- Trường hợp không thể xác định giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch
vụ thì ghi nhận theo giá trị hợp lý của công cụ vốn được phát hành.

Hợp nhất kinh doanh - Giá phí hợp nhất kinh doanh được xác định trên cơ sở giá trị hợp
(IFRS 3)
lý của các tài sản dùng để trao đổi.
- Tài sản, nợ phải trả của công ty con hợp nhất được đánh giá theo
giá trị hợp lý tại thời điểm hợp...
CHUN MC K TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUC T
Giá tr hp mt thut ng mi trong lĩnh vc kế toán. Cơ s tính giá này bt đu
được s dng rng rãi t cui nhng năm 1990 khi y ban son tho chun mc kế
toán quc tế nghiên cu ban hành mi sa đi các chun mc kế toán như: Nông
nghip, Bt đng sn đu tư, thanh toán trên cơ s c phiếu, công c tài chính....
Các chuẩn mực kế toán (IAS) chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hiện hành
đều sử dụng định nghĩa Giá trị hợp mức giá một tài sản có thể được trao đổi giữa các
bên có đầy đủ hiểu biết trong một giao dịch ngang giá”.
Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB), việc xác định giá trị hợp lý dựa trên 3
quan điểm: Quan điểm thị trường, quan điểm thu nhập và quan điểm giá phí:
* Quan điểm thị trường (Market approach): Giá cả thị trường quan sát được và các thông
tin về các giao dịch thực tế trên thị trường sẽ được sử dụng để ước tính giá trị hợp của một tài
sản, một khoản nợ phải trả.
* Quan điểm thu nhập (Income approach): Các phương pháp thuật sẽ được áp dụng
để quy đổi các khoản tiền trong tương lai về giá trị hiện tại. (Dòng tiền vào từ việc khai thác, s
dụng tài sản hoặc dòng tiền ra để thanh toán nợ phải trả).
* Quan điểm giá phí (Cost approach): Giá trị hợp lý của một tài sản được xác định trên
sở xem xét các chi pphải bỏ ra để được một tài sản thay thế tương đương về năng lực
sản xuất (Dòng tiền phải chi để mua, sản xuất tài sản).
Thực tế trong thời gian qua giá trị hợp được sử dụng trong các chuẩn mực kế toán
chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với nhiều cách thức khác nhau gắn với từng chuẩn mực cụ
thể. Dưới đây chúng tôi xin khái quát việc sử dụng giá trị hợp lý trong các chuẩn mực kế toán
(IAS), chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hiện hành.
Chuẩn mực quốc tế
Khái quát các quy định về sử dụng giá trị hợp lý
Các khoản thanh toán
bằng cổ phiếu
- Các giao dịch thanh toán trên cơ sở cphiếu phải được ghi nhận
trên cơ sở giá trị hợp lý.
Chuẩn mực kế toán, báo cáo tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn mực kế toán, báo cáo tài chính quốc tế - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuẩn mực kế toán, báo cáo tài chính quốc tế 9 10 932