Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng lập kế hoạch

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 5 lần
C H Ư Ơ N G

BỐN

CHỨC NĂNG
LẬP KẾ HOẠCH

4

Nội dung của chương
Giới thiệu
Lập kế hoạch là gì?
Tại sao các nhà Quản lý phải lập kế hoạch?
Mục đích của Lập kế hoạch
Lập kế hoạch và Kết quả hoạt động
Các nhà Quản lý Lập kế hoạch như thế nào?
Vai trò của Mục tiêu và Bản kế hoạch
Phân loại mục tiêu
Phân loại kế hoạch
Thiết lập mục tiêu
Các phương pháp thiết lập mục tiêu
Các đặc điểm của một mục tiêu tốt
Các bước xác lập mục tiêu
Xây dựng kế hoạch
Các yếu tố ngẫu nhiên trong Lập kế
hoạch
Các phương pháp Lập kế hoạch
Các vấn đề hiện nay trong Lập kế hoạch
Những phê phán đối với việc Lập kế hoạch
Lập kế hoạch hiệu quả trong môi trường
năng động

Trang web Gazoontite.com là kết quả những ước
vọng của Soon-Chart Yu – xây dựng hoạt động
kinh doanh cho riêng mình và những kiến thức
của mình về bệnh dị ứng và hen xuyễn. Yu trau
dồi kỹ năng quản lý của mình trong suốt thời
gian làm trưởng bộ phận nhãn hiệu cho sản
phNm làm sạch Formula 409 tại Công ty
Clorox. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu thị
trường và tìm hiểu sự phức tạp của hoạt động
bán lẻ, Yu quyết định dấn thân vào lĩnh vực
này và bắt đầu hoạt động kinh doanh của riêng
mình. Trang web gazoontite.com giới thiệu
hơn 1.000 sản phNm có chất lượng cao dành
cho những người có vấn đề về hô hấp, và bán
hàng trực tuyến, qua các hệ thống bán lẻ, và
thông qua các catalo được phân phối tại các
phòng khám của bác sĩ. Vì Yu đã chuNn bị các
mục tiêu và kế hoạch kỹ lưỡng và chứng minh
được với các nhà đầu tư rằng ông rất nghiêm
túc với thành công của hoạt động kinh doanh,
đã làm cho các nhà đầu tư “bỏ ra” hơn $34
triệu đô la hoàn toàn không khó khăn gì.
Chương 4 sẽ trình bày quá trình lập kế hoạch
như là một trong các chức năng của các nhà
quản lý. Hình thức lập kế hoạch nào Yu cần để
duy trì hoạt động của công ty mình?

101

4.1

Giới thiệu

Lập kế hoạch là một trong bốn chức năng của quản lý. Chương này sẽ giới thiệu những nội dung cơ
bản của lập kế hoạch, bao gồm các khái niệm về lập kế hoạch, tại sao các nhà quản lý phải lập kế
hoạch, họ lập kế hoạch như thế nào, và một số vấn đề quan tâm gần đây đối với lập kế hoạch.

4.2

Lập kế hoạch là gì?

4.2.1

Khái niệm về lập kế hoạch

Harley-Davidson nổi tiếng trên thế giới về xe máy – Fat Boy, Electra Glide, Deuce, và Night
Train là các model xe phổ biến nhất. Tuy nhiên, nhu cầu cho những loại xe phổ biến này liên
tục vượt quá cung, làm cho một số khách hàng phải đợi giao hàng. Bên cạnh đó, các nhà quản
lý của công ty tin rằng nhu cầu cho xe máy của họ sẽ luôn tăng trưởng trong ...
101
CHƯƠNG BN
CH
C NĂNG
LP K
HOCH
4
Ni dung ca chương
Gii thiu
Lp kế hoch là
g
ì?
T
i sao các nhà Qun lý phi lp kế hoch?
Mc đích ca Lp kế hoch
Lp kế hoch và Kết qu hot động
C
ác nhà Qun lý Lp kế hoch như thế nào?
Vai trò ca Mc tiêu và Bn kế hoch
Phân loi mc tiêu
Phân loi kế hoch
Thiết lp mc tiêu
Các phương pháp thiết lp mc tiêu
Các đặc đim ca mt mc tiêu tt
Các bước xác lp mc tiêu
Xây dng kế hoch
Các yếu t ngu nhiên trong Lp kế
hoch
Các phương pháp Lp kế
hoch
C
ác vn đề hin nay tron
g
Lp kế hoch
Nhng phê phán đối vi vic Lp kế hoch
Lp kế hoch hiu qu trong môi trường
năng động
Trang web Gazoontite.com là kết qu nhng ước
vng ca Soon-Chart
Yu – xây dng hot độn
g
kinh doanh cho riêng mình và nhng kiến thc
ca mình v bnh d ng và hen xuyn.
Yu trau
di k năng qun lý ca mình trong sut thi
gian làm trưởng b phn nhãn hiu cho sn
p
hNm làm sch Formula 409 ti Công ty
Clorox. Tuy nhiên, sau khi nghiên cu th
trường và tìm hiu s phc tp ca hot động
bán l, Yu quyết định dn thân vào lĩnh vc
này và bt đầu hot động kinh doanh ca riêng
mình. Trang web gazoontite.com gii thiu
hơn 1.000 sn phNm có cht lượng cao dành
cho nhng người có vn đề v hô hp, và bán
hàng trc tuyến, qua các h thng bán l, v
à
thông qua các catalo được phân phi ti các
hòng khám ca bác sĩ. Vì Yu đã chuNn b các
mc tiêu và kế hoch k lưỡng và chng minh
được vi các nhà đầu tư rng ông rt nghiê
m
túc vi thành công ca hot động kinh doanh,
đã làm cho các nhà đầu tư “b ra” hơn $34
triu đô la hoàn toàn không khó khăn gì.
Chương 4 s trình bày quá trình lp kế hoch
như là mt trong các chc năng ca các nh
à
qun lý. Hình thc lp kế hoch nào Yu cn để
duy trì hot động ca công ty mình?
Chức năng lập kế hoạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng lập kế hoạch - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Chức năng lập kế hoạch 9 10 626